Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

на научните публикации на доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова

 

 

 1. I. Отпечатани книги, студии, статии, научни съобщения и др.

 

1977

 1. Селищни имена от турски произход в бивша Горнооряховска околия. // Аспирантски сборник, кн. IV, св. 2 - Езикознание, В. Търново, 61–71.

 

1979  

 1. Щрихи от портрета на един юбиляр. // В-к Росица, г. XXI, бр. 47 (892) от 24. 11. 1979, Севлиево, 1979, с. 4.

 

1982

 1. Имената на изчезнали селища в Горнооряховско. // 1300 години Българска държава. (Доклади и съобщения от научна конференция на 5–6 ноември 1981 г.). В. Търново, ВТУ, 1982, c. 85–98.

 

1983

 1. Топонимията на Лясковец като исторически извор. // Велико Търново и Великотърновският край през вековете. (Доклади и научни съобщения от юбилейна научна конференция, проведена през 1981 г.). В. Търново, 1983, c. 137–147.
 2. Български имена на селища в Горнооряховско. // Славистични проучвания (Сборник в чест на IX международен славистичен конгрес). Изд. на ВТУ, София, 7–18.
 3. Хидронимията на Горнооряховско. // Юбилеен сборник „20 години Великотърновски университет”, кн. I. Езикознание. В. Търново, 1983, c. 17–29.
 4. Рец.: Ценно помагало за специалисти и краеведи. // В-к „Балканско знаме”, Габрово, бр. 30 (Рец. за „Българска ономастика” на Н. Ковачев).

 

1984

 1. Причины перемен в топонимической системе (резюме). // 15. Internationaler Kongreß für Namenforschung (13.18. August) Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft. Resümees der Vorträge und Mitteilungen, Karl-Marx-Universität, Leipzig, 1984, c. 17.

 

1985

 1. Поликраище, не Поликрайще! // В-к Борба, бр. 121, В. Търново, 1985, c.
 2. Причины перемен в топонимической системе. // 15. Internationaler Kongreß für Namenforschung Der Eigenname in Sprache und geselschaft. Vorträge und Mitteilungen in der Sektion 1. Theorie, Methodik und Geschichte der Onomastik, II, Leipzig, 1985, c. 1–5.

 

1986

 1. Рец.: Приносно проучване на проблемите на българската антропонимия. // Език и литература, кн. 5, 1986, c. 121–123 (Рец. за книгата на Н. Иванова, П. Радева „От А до Я. Имената на българите”).

 

1987

 1. Съдбата на българската топонимия през XV–XVIII в., отразена в турски извори за българската история и в промените, настъпили в топонимията на Горнооряховско. // Сборник резюмета от Международна научна конференция „Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIVXVIII век” (20–22 май 1987), Велико Търново, 1987, c. 55.

 

1988

 1. Динамика на топонимичната система. // Сборник резюмета от Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Великотърновския университет, т. I. Езикознание, Велико Търново, 1988, с. 55.
 2. Имена от изчезнали лексеми в топонимията на Горнооряховско. // Български език, 38, кн. 5, 1988, c. 420–422.
 3. Мотивираност на местните имена. // Сборник доклади от II-я Международен конгрес по българистика, т. 5 Диалектология и ономастика. София, 1988, c. 252–258.
 4. Проблемът за устойчивостта на местните имена. // Славистични проучвания (в чест на X Международен славистичен конгрес), Великотърновски университет. В. Търново, 1988, c. 5–8.

 

1989

 1. Две старинни имена от Горнооряховско: Зъчка и Ъжевия. // Български език, кн. 1, 1989, c. 69–70.
 2. Языковые контакты в Великотырновском регионе по данным топонимии. // Sixsième Congrès International d'Études du Sud-Est Européen. Résumés. III, S. BAN, 1989, 131-132.

 

1990

 1. Някои съображения относно работата върху Българския топонимичен атлас и Историческия речник на българската ойконимия. // Състояние и проблеми на българската ономастика (сборник доклади от Първа кръгла маса по проблемите на българската ономастика, 15–16 юни 1989г.). В. Търново, 1990, c. 48–52.

 

1991

 1. Problems of nomination in Bulgarien Toponymy. // International Congress of Onomastic Sciences. Helsinki, 1991, 11 (резюме).

 

1992

 1. Новите думи в български език от словообразувателно гледище. // Български език, 1992, кн. 5, c. 440–447.
 2. Старинни елементи в топонимията на Горнооряховско. // Трудове на Великотърновския университет, Филологически факултет, 1991, т. 24, кн. 2 Езикознание. В. Търново, 1992, c. 137–171.
 3. Съдбата на българската топонимия през XV–XVIII в., отразена в турски извори за българската история и в промените, настъпили в топонимията на Горнооряховско. // Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век (Сборник доклади от международна научна конференция, проведена на 2022 май 1987 г.). В. Търново, 1992, c. 458–466.

 

1993

 1. Топонимията на Горнооряховско. Проблеми на устойчивостта на функциониращата топонимична система. Автореферат на кандидатска дисертация. Велико Търново, 1993, 41 с.
 2. Erste Nationaler Konferenz für Namenforschung. // Namenkundliche Informationen. Leipzig, 1993.
 3. Psycho- and Socio-linguistic Determination of the Changes in the Sistem of Proper Names. // 18. Internationaler Kongreß für Namenforschung (Zuzammenfassungen), Universität Trier, 1993, c. 5 (резюме).

 

1994

 1. Неуморим учен-краевед (по случай 75-годишнината на проф. Николай Ковачев). // Архив за поселищни проучвания, кн. 3–4, 180–185 (в съавт. със С. Семова).
 2. Някои наблюдения над географската терминология и топонимията в произведенията на писателите от Търновската книжовна школа. // Търновска книжовна школа, т. 5. Паметници, поетика, историография. (Сборник доклади от Пети международен симпозиум, 68 окт. 1989 г.). В. Търново, 1994, c. 369–376.
 3. Опит за изследване на психо- и социолингвистичните причини за промените в личноименната ни система. // Състояниe и проблеми на българската ономастика, т. 2. В. Търново, 1994, c. 147–152.
 4. Предпоставки за създаване на български топонимичен речник и атлас. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 2. В. Търново, 1994, c. 175–180.
 5. Спорното и безспорното в топонимията на Лясковец. // Лясковец в миналото. В. Търново, 1994, с. 35–56 (и 4 приложения).

 

1995

 1. Българският фразеологизъм иде /пристига/ росен-пресен. // Slavica Slovaca, r. 30/1, Bratislava, 1995, c. 42–46.
 2. Дарение за Великотърновския университет. // В-к Неделник, бр. 3 от 3–16. 02. 1995, В. Търново, с. 2.
 3. Професор Николай Ковачев – неуморен учен и краевед. // В-к Росица, бр. 49 (1701) от 9 дек. 1995 г., Севлиево, 8 (в съавт. със С. Семова).
 4. Проф. Николай П. Ковачев на 75 години. // Български език, XLV, кн. 3, 1995, c. 256–259.
 5. Лексикални находки в топонимията. // Сб. Палеобългаристика и старобългаристика (в чест на проф. Иван Гълъбов). В. Търново, 1995, с. 239-243.

 

1996

 1. Топонимията на Горнооряховско. Проблеми на устойчивостта на функциониращата топонимична система. Център по българска ономастика при Великотърновския университет. Изд. „Бендида”, Велико Търново, 1996, 471 с.
 2. Актуални проблеми на българската ономастика. // Българистични изследвания (Сборник доклади от Първа Международна научна сесия на, Международен семинар по български език и култура, В. Търново, 21–22 авг. 1995), В. Търново, 1996, c. 21–27.
 3. К.ф.н. Драгомир Ганчев Лалчев. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 3. Ономасти и ономастични изследвания. В. Търново, 1996, c. 185–186.
 4. Лични имена от имена на звезди и съзвездия в съвременната българска антропонимия. // Ономастично и етнолингвистично пространство на езика (в чест на проф. Н. П. Ковачев). Материали от Първия международен симпозиум, проведен в Института за български език при БАН в София от 22 до 25 окт. 1996 г. В. Търново, 1996, c. 43–54.
 5. Проф. Моско Москов като ономаст. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 3. Ономасти и ономастични изследвания. В. Търново, 1996, с. 129–132.
 6. Проф. Николай Ковачев в българската ономастика. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 3. Ономасти и ономастични изследвания. В. Търново, 1996, с. 93–100.
 7. Състояние и перспективи на българската ономастика. // Аcta onomastica, XXXVII, Praha, 1996, с. 26–35.
 8. Фамилното име на българката. // 12. Slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola", Prešov 25.–26. októbra 1995, Prešov, с. 157–162.
 9. Bulharský jazyk a literatúra (2). // Štúdium slovanských filológií na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, 1996, c. 62–64.
 10. Slovensko-bulharska vedecka konferencia (05. 1996, Bratislava). // Smena, r. II, Bratislava, 1996, c. 124, 24.

 

1997

 1. Компютърният архив-картотека на фамилните имена у българите като проект и реализация. // Българистични проучвания. Международен семинар по български език и култура, Велико Търново, 2021 август 1996 г. Изд. "ПИК", Велико Търново, 1997, с. 381–390 (в съавт. със С. Семова).
 2. Сложните лични имена в българската личноименна система през периода 1981–1990. // Onomastica, r. XLII, Kraków, 149–170.
 3. Характер на промените в българския именник през периода 1981–1990 г. // Slavica Slovaca, r. 32, № 1, Bratislava, 1997, с. 33–42.

 

1998

 1. Имената на българите в Словакия // Mená a priezviská bulharov na Slovensku. Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku, Bratislava 1998, 120 с.  

Рец: Urszula Bijak – за двете книги (Личните имена у българите и Имената на българите в Словакия) – Onomastica, R. XLVII, Krakòw 2002, 245-248

 

 1. Проблеми на картографирането на българската географска терминология, съхранена в микротопонимията. // Zborník materiálov. 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.–4. októbra 1997, Bratislava. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava, 1998, с. 37–48.
 2. Свободен асоциативен експеримент върху материал от българския именник. // Slavica Slovaсa, r. 33, № 1, Bratislava, 1998, с. 34–40.

 

1999

 1. Вместо увод. // Биобиблиография на проф. Н. П. Ковачев. ВТУ, В. Търново, 1999, с. 5–13 (научна биография на проф. Н. П. Ковачев).
 2. Общ поглед върху словообразувателната специфика на българските фамилни имена. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 4, Бащини, родови, фамилни имена, прякори и прозвища у българите. В. Търново, 1999, Изд. на ВТУ, 1999, с. 69–88 (в съавт. със С. Семова).
 3. Psycholinguistische und soziolinguistische Ursachen für die Veränderungen im System der Personennamen. // Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung; Trier, 12.17. April 1993 - Band III Namensoziologie, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1999, с. 220–226.

 

2000

 1. Географският термин балта в топонимията на България. // Етнолингвистични проблеми на балканските народи, София, 2000, с. 74–80.

 

2001

 1. Личните имена у българите (1981–1990) Състояние и проблеми на съвременните български лични имена. Изд. на ВТУ, В. Търново, 2001, с. 271 с.

Рец: Urszula Bijak – за двете книги (Личните имена у българите и Имената на българите в Словакия) – Onomastica, R. XLVII, Krakòw 2002, 245-248

 

 

2002

 1. Из българската диалектна лексика и фразеология (Няколко българско-словашки лексикални изоглоси). // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 6, ВТУ, В Търново, 2002, с. 68–73.
 2. *Научна биография на юбиляря (без заглавие). // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 6, ВТУ, В. Търново, 2002, с. 5–15.
 3. Съвременни тенденции в именуването на българите. // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката, Международен летен семинар по български език и култура, т. 8, ВТУ, Велико Търново, 2002, с. 78–85.
 4. Съдбата на календарните имена през периода 1981–1990. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, ВТУ, В. Търново, 2002, с. 155–204.

 

2003

 1. Фамилните имена – съкровищница на изчезнали и редки лични имена. // Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Международен летен семинар по български език и култура, т. 9, ВТУ, Велико Търново, 2003, с. 55–69.

 

2004

 1. Библиография на Людвиг Селимски. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 247–270.
 2. К словарю болгарских фамилий. // Балканско езикознание, XLIII (2003–2004), 2–3 (посветено на проф. дфн Л. Селимски), София 2004, с. 232–245.
 3. Лексикалната основа на българската и лужишката топонимия. // Сборник в чест на проф. Ангел Давидов. Материали от Международна научна конференция, В. Търново, 13–14 дек. 2002 г., Изд. на ВТУ, Велико Търново, 2004, с. 313–325.
 4. Предговор. // Анна Кършева-Станимирова, Наблюдения върху преводните отношения в условията на учебен превод (английски – български), В. Търново, 2004, с. 5-6.
 5. Bibliographie des traveaux du professeur Ljudvig Selimski. // Балканско езикознание, XLIII, 2–3, БАН, Институт за български език, 2004, с. 117–134.

 

2005

 1. Българският език в началото на XXI век – иновации и езикова политика. // Езикът и литературата в модерното общество. Jazyk a literatứra v modernej spoločnosti. Посветен на 80-годишнината от създаването на българистиката в Братиславския университет „Ян Амос Коменски”, съст. Т. Ичевска, Изд. “Фабер”, 151–161.
 2. Данните от една анкета. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, В памет на проф. Н. П. Ковачев, Изд. на ВТУ, В. Търново, 101–104.
 3. За произхода на диалектния глагол унегрям се. // Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 49–50.
 4. Идеята на проф. Николай Ковачев за Препоръчителен речник на личните имена у българите и днешните потребности на службите за именуване. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, В памет на проф. Н. П. Ковачев, Изд. на ВТУ, В. Търново, 122–124.
 5. Посоки на развой в именуването на българите в началото на XXI век. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, В памет на проф. Н. П. Ковачев, Изд. на ВТУ, В. Търново, 34–45.
 6. Проблеми по създаването на Речник на фамилните имена у българите. // Езиковедски проучвания в памет на проф. Йордан Заимов, БАН, ИБЕ. С., 31–41.
 7. In memoriam. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, В памет на проф. Н. П. Ковачев, Изд. на ВТУ, В. Търново, 9–14.
 8. Рец.: Ценен принос към българската диалектология (д-р Димитър Атанасов, “Мỳлдава” – ИПК “Екобелан”, Асеновград, 2005 г.). // В-к “Вестител”, год. VIII, бр. 380, 14-20 окт. 2005, с. 8.

 

2006

 1. Бащините имена у българите днес (върху материал от кандидатстудентските списъци). // Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Универс. изд. „Св. св. Кирил и методий”, В. Търново, 2006, с. 21–29.
 2. Вариантност на фамилните имена у българите. // Научни изследвания в чест и в памет на акад. Иван Дуриданов. Сборник с материали от Националната конференция в чест на неговата 85-годишнина на тема “Ономастика. Лексикология. Етимология. Етнолингвистика. Социолингвистика” - София, 9–10 май 2005 г. Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, с. 33–40.
 3. Личните имена у българите в началото на XXI век (екстралингвистичен аспект). // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8 (Материали от Национална конференция „Проблеми на българската ономастика”, София, април 2004). Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2006, с. 47–60.
 4. Приносът на професор Николай Ковачев и Центъра по българска ономастика при Великотърновския университет за развоя на българската ономастика. // Восточноукраинский лингвистический сборник. Выпуск десятый. Ред. Е. С. Отин) Донецкий национальный университет, ТОВ “Юго-Восток” Донецк, 2006, с. 314–321.
 5. Прозвища от лични имена в именната практика на българите. // Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Универс. изд. „Св. св. Кирил и методий”, В. Търново, 2006, с. 409–418.
 6. Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при ВТУ – състояние, задачи и перспективи. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8 (Материали от Национална конференция “Проблеми на българската ономастика”, София, април 2004). Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, ВТУ, В. Търново, 2006, с. 7–13.
 7. Рец: ria Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K), Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2004, 709 s. // Проглас. Филологическо списание. Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, XV, кн. 2, 2006, с. 157–161.

 

2007

 1. Антропонимията на с. Павел като извор за историята му (Лични, фамилни, родови имена, прякори и прозвища). // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 142–173.
 2. Географско местоположение. Административна принадлежност. Население. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 9–11.
 3. Два старинни типа български фамилни имена от сложни основи. // Филология в пространстве культуры. (К 75-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Евгения Степановича Отина). Донецк (Украйна), Юго-Восток, 2007, с. 13–23.
 4. Дейността на читалище “Изгрев” в с. Павел. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 217–239 (в съавт. с Р. Максимова).
 5. Към типологията на фамилните имена на -ол-ов. // Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Материали от научната конференция “100 години от рождението на проф. Константин Попов” – София, 2930 ноември 2007 г. Издание на Дружеството на ономастите в България. Велико Търново, 2007, с. 389–394.
 6. Метеоритът край с. Павел – знак от Космоса? // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 308–310.
 7. Образователното дело в с. Павел до средата на ХХ век. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 191–199.
 8. Послеслов. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Докумен-ти. Спомени. Изд. „Астарта”,  Велико Търново, 2007, с. 466–467.
 1. Предговор. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 7–8.
 2. Словообразувателната специфика на личните имена от Чепинско ((1515-1516 г.). // Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, с. 184–190.
 3. Tопонимията на с. Павел като извор за историята му. (Селищни, водни, местностни имена). // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 44–64.
 4. Учителят. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. Изд. „Астарта”, Велико Търново, 2007, с. 306–307.
 5. Рец. За книгата на Л. Димитрова-Тодорова “Местните имена в Поповско” и за нейната авторка – В: Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Aiademy of Sciences ISSN: 0007-3989 SG=А 3889.- CXX, 2 (2007), s. 45-46.

 

2008

 1. 96. Български фамилни имена на –олски/-улски/-елски. // Λογος òνοµαστική (Логос ономастики), 2(2), Донецьк (Украïна), ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2008, с. 12–
 2. 97. Български фамилни имена от сложни основи, тип боримечка. // Името в паметта на езика. Сборник в памет на професор Борис Симеонов. Съст. Петя Асенова. Изд. “Фигура”, С., 2008, с. 126–
 3. 98. Рец.: Λογος òνοµαστική. // Проглас, 2008, кн. 2, с. 151–153.

 

2009

 1. 99. Актуалните проблеми на българската ономастика в началото на XXI век. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9 (Материали от Национална конференция по ономастика” - В. Търново, 2006), Изд. „Ивис”, В. Търново, 2009, с. 7–12.
 2. 100. Ден на отворените врати. // Проглас. Изд. на ВТУ, 2009, кн. 1, с. 177–178.
 3. 101. Езикът на Цани-Гинчевите повести и унификационните процеси в българския книжовен език към края на XIX век. // Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров. Изд. на ВТУ, В. Търново, 2009, с. 49–56.
 4. 102. Електронен архив картотека на българската топонимия. // Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9 (Материали от Кръгла маса по актуалните проблеми на ономастиката, В. Търново, 2006 г), Изд. „Ивис”, В. Търново, 2009, с. 511–519.
 5. 103. Към словообразувателната специфика на фамилните имена във Велико Търново през 1946 г. // Oratio vitae simulacrum (Словото е отра­жение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Универс. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2009, с. 212–220.
 6. 10 Малуша или Дюдря преди Павел? - В: Приятели за науката. Сорник в чест на проф. дфн Тодор Балкански, посветен на неговата 65-годишнина. В. Търново, 2009 г., с. 47 – 51.
 7. 105. Интервю с проф. дфн Людвиг Селимски. // Проглас. Изд. на ВТУ, год. 18, 2009, кн. 2, с. 150–160.

 

 

            2010

 1. 106. Между традицията и модата. (Именуването на българите в края на ХХ век). В: Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина., В. Търново, 2010, 305-314.
 2. 107. Електронните бази данни на Центъра по българска ономастика като основа за научно сътрудничество. В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11 (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с.
 3. 108. Типология на българските и словашките фамилни имена със сложна основа. В: Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 169-201. (в съавт. с Мария Кошкова)
 4. 109. Проф. д.ф.н. Людвиг Селимски на 70 години. Слово за юбиляря. В: Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11 (доклади от Международна научна конференция, посветена на 70-годишнината от рождението на проф. Людвиг Селимски), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 27-42.
 5. 110. Спомен за Учителя. В: сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 10 (посветен на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2010, с. 37-44.

 

            2011

 1. 111. Тезаурусът на българската топонимия като проект и реализация. В: Chrematonimia jako fenomen współczesności. Wydawnictwo Uniwer­si­tetu War­miń­sko-Mazurskiego w Olsztynie, pod redakcją Marii Biolik i Jerzego Dumy. Olsztyn, 2011, s.23 – 30.
 2. 112. Самотният воин и благословената земя на Розовата долина. Поздравление при представянето на „Топонимията на Казанлъшко” на Чудомировите празници в Казанлък през 2008 г. В: Ц. Константинова, По стълбите, които водят надолу и нагоре. Сброрник с научни публикации и други материали.В. Търново, 2011, 562 – 564.

 

            2012

 1. 113. Един заслужил изследвач на българската ономастика. (д-р Недялка Иванова на 65 години). - В: сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 12, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 519 - 526.
 2. 114. Тезаурусът на българската топонимия – реализация и перспективи.

В: сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 12, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, с. 11 – 27.

 

            2013

 1. 115. Минута мълчание. В: Григор Константинов, Спомени за бъдното (сборник спомени в памет на Цанка Константинова), С., 2013, с. 63 – 69.

           

2014

 1. Рец. Безценен принос за историята на Карнобатското краище: Димчо Момчилов, Наташа Чакърова-Кръстева, Местните имена в Карнобатско, Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2013, 838 с. В: Известия на музеите в Югоизточна България, XXVI, Стара Загора, 2014, 208-212.

            2015

 1. 117. рец. Новият Българо-словашки речник. Mária Košková, Bulharsko-slovenský slovník II - По), Slavistický ứstav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, Slovenský komitét slavistov, Bratislava 2013, 691 s. В: сп. Проглас, изд. на Филилогическия факултет на ВТУ, 2015, кн. 1, с. 203-206.

           

 1. Неотпечатани:

 

Микротопонимията и историята на езика (Размисли върху състоянието и перспективите на изследванията у нас). Доклад на Международна научна конференция по ономастика „Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици”, организирана от ЦБО при ВТУ, юни 2014 г.

 

III. Редактор

 

Редактор и съставител:

 1. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 1, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 1990, (съредактор с проф. Н. П. Ковачев и др.).
 2. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 2, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново 1994 (съредактор с проф. Н. П. Ковачев и др.).
 3. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 3, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 1996 (съредактор с проф. Н. П. Ковачев и др.).
 4. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 4, (207 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 1999.
 5. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 5, (304 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2002.
 6. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 6, (340 с.) Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2002.
 7. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 7, ( с. 256) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2005.
 8. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 8, ( с. 270) Уни­вер­си­тет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2006.
 9. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 9, ( с. 533), издание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, изд. „Ивис”, В. Търново, 2009.
 10. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 11, ( с. 683), издание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, изд. „Ивис”, В. Търново, 2010.
 11. Сб. Състояние и проблеми на българската ономастика, т. 12, ( с. 554), издание на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий, изд. „Ивис”, В. Търново, 2012.
 12. Сб. Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. (467 с.) Изд. ”Астарта”, Велико Търново, 2007.

 

Редактор // Научен редактор:

 1. Николай Ковачев, Честотно-етимологичен речник на личните имена, В. Търново, 1995, 620 С.
 2. Николай Ковачев, Местните имена във Великотърновско, Университет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий, ВТУ, В. Търново, 2001, 320 с.
 3. Тодор Балкански, Кирил Цанков, Местните имена от Пещерското краище, Изд. ВТУ, 2007, 371 с.
 4. Цанка Константинова, Топонимията на Казанлъшко, Изд. ВТУ, 2008, 940 с.
 5. Николай Ковачев, Местните имена в Дряновско, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 447 с.
 6. Георги Христов, Местните имена в Ардинско. Изд. „Ивис”, В. Търново, 2009, 639 с.
 7. Николай Ковачев, Росица Ковачева-Цветанова, Местните имена в Белен­ско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2009, 256 с.
 8. Лиляна Минева-Ковачева, Местните имена в Русенско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2009, 272 с.
 9. Борис Симеонов, Елена Иванова, Топонимията на Плисковско-Мадарския регион, Пловдив, изд. “Астарта”, 2010, 356 с.
 10. Ничка Бечева, Местните имена в Ивайловградско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 416 с.
 11. Димчо Момчилов, Наташа Чакърова-Кръстева, Местните имена в Карнобатско, Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2013, 838 с.
 12. Нинко Заяков, Местните имена в Кулско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2013, 312 с.    
 13. Таня Мишева, Захари Мишев, Местните имена в Елховско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2013, 320 с.
 14. Савка Близнашка-Янева, Местните имена в Елинпелинско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2013, 251 с.
 15. Лалка Цветкова, Местните имена в Трънско – 420 с. ръкопис, в предпечатна подготовка, редактирана през 2014/15 г..

Отговорен редактор:

 1. Вельо Велев, Местните имена в Брезнишко. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2009, 486 с.
 2. Недялка Иванова, Местните имена в Луковитско. Изд. „Фабер”, В. Търново, 2009, 405 с.
 3. Георги Христов, Топонимията като отражение на етнорелигиозните процеси в Родопите, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 148 с.
 4. Пело Михайлов, Списъците на населените места като извори за научни изследвания, Пловдив, изд. “Астарта”, 2010, 256 с.
 5. Драгомир Лалчев, Местните имена в Тополовградско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 272 с.
 6. Пело Михайлов, Възпоменателни селищни имена в Пловдивска област, Пловдив, “Астарта”, 2010, 144 с.
 7. Анелия Петкова, Местните имена в Плевенско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 264 с.
 8. Тодор Балкански, Кирил Цанков, Енциклопедия на българската ономастика, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 552 с.
 9. Кирил Цанков, Местните имена в Никополско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 280 с.
 10. Вельо Велев, Местните имена в Пернишко, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2010, 320 с.
 11. Румяна Кокаличева, Местните имена в Харманлийско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2011, 696 с.
 12. Елена Първанова-Грьошел, Топонимията на Карловско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2011, 260 с.
 13. Тодор Балкански, Тутракан. Езиковоархеологически обзор, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2011, 90 с.
 14. Стоян Райчевски, Местните имена в Малкотърновско, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2012, 276 с.
 15. Драгомир Лалчев, Исторически обекти и лингвистична хронотопия на исихазма в Източна Тракия, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2012, 296 с.
 16. Васил Дечев, Владимир Демирев, Топонимията на Сливенска околия, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2012, 453 с.
 17. Светослав Аджемлерски, Справочник на селищните имена във Варненска област, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2012, 246 с.
 18. Димитрина Михайлова, Семантични процеси и явления в българската топонимия (Етюди по проприална семантика), Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2012, 160 с.
 19. Тодор Балкански, Мариана Белнейска-Георгиева, Цанка Константинова и Димитрина Михайлова, Библиография на българската ономастика 1981–2000, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2013, 400 с.
 20. Тодор Балкански, Местните имена в Пазарджишко, Велико Търново, изд. “Фабер”, 2013, 640 с.
 21. Николай Ковачев, Географските имена в Ловешки окръг, Велико Търново, изд. “ИВИС”, 2013, 848 с.
 22. Анастасия Петрова, Добрина Берова, Топонимията на Ямболско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2013, 500 с.
 23. Гергана Кацарова-Папа, Местните имена в Босилеградско, Велико Търново, изд. “Астарта”, 2013, 270 с.
 24. Рецензент

 

Официален рецензент:

 

На хабилитационни трудове и докторски дисертации:

 1. Анна Чолева-Димитрова (за старши научен сътрудник II ст. в Института за български език при БАН) – 2002 г.
 2. Марияна Парзулова-Баева от Бургаски университет ("Булгарите и българите в Крим в светлината на езиковата археология", за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”) – 2009 г.
 3. Алла Николаева Войникова – докторант от ИБЕ, доклад във ВАК относно процедурата за присъждане на образователната и научна степен „доктор” за дисертация на тема „Ономастиката на селищата с българско население в Югозападния Буджак” – 2009 г.
 4. Кирил Йовчев Цанков от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, становище по конкурса за академичната длъжност професор по Съвременен български език във ФФ на ВТУ – 2011 г.
 5. Драгомир Ганчев Лалчев от от ЮЗУ „Неофит Рилски” – рецензия за конкурс за академичната длъжност редовен професор по специалност Български език - лексикография и ономастика) – 2012 г.
 6. Полина Пламенова Николова от Катедра по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” – 2013 г.

 

На издания:

 1. ria Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A - K), Slavistický kabinet Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2004, 709 s. – официален рецензент.
 2. Белчо Кръстев, Топонимията на Преславско, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 296 с.

 

 1. Научен консултант:

 

Анна Ф. Михина, Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2014, 606 с.

 

Специализанти:     

 1. Анна Михина (Украйна) – през 2008 г., 2010 г. и 2013 г. във връзка с разработване на монографии за личните и фамилни имена на българите в Приазовието.
 2. Асем Акшолакова (Казахстан) – 2010 г. за работа по докторска дисертация на тема „Ортология казахското онима в русской речи”.
 3. Патрик Боровяк (Полша) – 2010 г. за методология на антропонимичните изследвания и създаването на електронни бази данни в ЦБО на ВТУ.

.

 1. Научни проекти:
 2. Проект, класиран от Фондация „Отворено общество” през 1994 г. за безвъзмездно предоставяне на компютър за нуждите на ЦБО.
 3. "Фамилните имена у българите". Проект от 1994 г., финансиран от ФНИ при МОН (договор НИ ОХИ 417/1994), завършен в края на 1998 г. и получил най-висока оценка.
 4. Проект, класиран от Фондация „Отворено общество” през 1995 г., за съфинансиране на отпечатването на монографията „Топонимията на Горнооряховско. Проблеми на функциониращата топонимична система”.
 5. „Фамилните имена у българите през ХХ век”, получил одобрение за финансиране от МОН (договор НИП – 1001/28.03.2000), но нереализиран поради технически причини.

.5. "Компютърен архив-картотека на българската антропонимия и топонимия", финансиран от ВТУ (РД-1913/12.12.2001 г.).

 1. 6. “Етнокултурни пространства и взаимодействия на Балканите", финансиран от ВТУ (РД-2270/11.12.2002 г.). Съвместна разработка с катедра "Етнология".
 2. Електронен топонимичен архив”, финансиран от ВТУ (РД-1243/19.12.2005 г.).
 3. “Тезаурус на българската топонимия – неизчерпаем източник на информация за културно-историческо минало и народностна идентичност”, финансиран от ФНИ (Д002-156/16.12.2008 г.), реализиран през периода 2009 -2013 г.

 

[Бел. на ред.] Библиографията е изготвена от авторката.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com