Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ БОНДАРКО

(15 ноември 1930, Ленинград – 29 март 2016, Санкт Петербург)

 

 

На 29 март след тежко боледуване ни напусна големият руски езиковед, безспорният лидер на съвременната функционална Санктпетербургска школа Александър Владимирович Бондарко, старши научен сътрудник и ръководител на секция в Института по езикознание (Санкт-Петербург) на Руската академия на науките (РАН), член-кореспондент на РАН, доктор на филологическите науки, професор в Санктпетербургския държавен университет. Той е възпитаник на Филологическия факултет (заедно с Източния факултет – един от най-значимите лингвистични центрове в света) на този университет, където завършва специалността славянска филология (чешки профил).

 

До самата си кончина А. В. Бондарко бе дългогодишен член (и признат от всички членове неформален лидер) на Комисията по граматически анализ към Международния комитет на славистите, в която имам честта да участвам (заедно с проф. д.ф.н. Руселина Ницолова представяме България) през последните петнадесетина години.

 

Що се отнася до научната му дейност, без да се спирам на подробности, ще отбележа, че неговият вариант на теорията за функционално-семантичните полета намери последователи във всички славянски и много неславянски страни, а изследванията в тази област дадоха и продължават да дават изключително положителни резултати. Ще припомня фундаменталните му трудове: Русский глагол (1967, съвм. с Л. В. Буланин), К проблематике функционально-семантических категорий (Глагольный вид и „аспектуальность“ в русском языке) (1967), Система времен русского глагола (1968), О функционально-семантических категориях.  (1969), Вид и время русского глагола (1971), Грамматическая категория и контекст (1971), К теории поля в грамматике – залог и залоговость (1972), Категории и разряды славянской функциональной морфологии (морфологические категории и лексико-грамматические уровни) (1973), Понятийные категории и языковые семантические функции (1974), Проспект функциональной морфологии русского языка (1975), Теория морфологических категорий (1976), Грамматическое значение и смысл (1978), Принципы описания категориальных значений морфологических форм в современных славянских языках (1978), Principes de la description des valeurs catégorielles des formes morphologiques dans les langues slaves contemporaines (1978), Основы построения функциональной грамматики (на материале русского языка) (1981), Принципы функционалной грамматики и вопросы аспектологии (1983), Проблемы и методы сопоставительного изучения грамматических категорий в славянских языках (1983а), Функциональная грамматика (1984), К теории функциональной грамматики (1985), О функциональных основаниях исследования грамматических систем современных славянских языков (1988), О значении видов русского глагола (1990), К вопросу о функциях в грамматике (1992), Предельность и глагольный вид (к проблематике славянской функциональной аспектологии) (1993), Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии (1996), Идеи Р. О. Якобсона и проблемы грамматической семантики (1998), Основы функциональной грамматики: Языковая интерпретация идея времени (1999), Теория значения в системе функциональной грамматики (на материале русского языка). (2002), Теория морфологических категорий и аспектологические исследования (2005), Категоризация в системе грамматики (2011) и др.

 

Една от големите заслуги на А. В. Бондарко към лингвистиката (и в частност към русистиката) е организацията по подготовката и отпечатването на шесттомната Теория функциональной грамматики: І. Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис (Ленинград, 1987), ІІ. Темпоральность. Модальность (Ленинград, 1990), ІІІ. Персональность. Залоговость (Санктпетербург, 1991), ІV. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность/неопределенность (Санктпетербург, 1992), V. Качественность. Количественность (Санктпетербург, 1996), VІ. Локативность. Бытийность. Поссесивность. Обусловленность (Санктпетербург, 1996); на която той е отговорен редактор (редактори са още Т. В. Булигина, Н. А. Козинцева, Ю. С. Маслов, В. М. Павлов, О. Н. Селивьорстова, М. А. Шелякин; за последните два тома още М. Д. Воейкова и Ю. А. Пупипин) и автор на големи части от изложението във всичките шест тома. Автори на отделни очерци са още М. А. Шелякин, В. С. Храковски, В. П. Недялков, Ю. С. Маслов, Т. Г. Акимова, Н. А. Козинцева, С. М. Полянски, Т. А. Отаина, Е. И. Беляева, Л. А. Бирюлин, Е. Е. Корди, Г. Г. Силницки, С. Н. Цейтлин, Т. В. Булигина, Н. Б. Вахтин, А. П. Володин, В. Г. Гак, Е. Ш. Генюшене, И. Б. Долинина, А. Д. Шмельов, В. Гладров, В. П. Касевич, С. М. Кибардина, В. М. Павлов, Л. А. Прозорова, О. Н. Селивьорстова, И. Н. Смирнов, В. Я. Ямшанова, В. П. Берков, М. Гиро-Вебер, А. Н. Жукова, Д. М. Калашник, Ю. П. Князев, Д. И. Руденко, А. Е. Супрун, Д. И. Еделман, М. Д. Воейкова, В. Б. Евтюхин, Е. В. Рахилина, Е. А. Реферовска, К. Г. Чинчлей.

 

Смятайки се за негов „задочен ученик“ (осмелих се да се запозная лично с професора едва през 1983 г. в Киев), аз отблизо следях публикациите и изявите му (както съм отбелязал в един материал под печат, „залите, в които той четеше доклади или научни съобщения на конгреси и конференции, „се пукаха по шевовете“ от желаещите да слушат и дискутират“) и се стараех да популяризирам трудовете му в българския специализиран периодичен печат (най-вече в сп. Съпоставително езикознание и в Научните трудове на ПУ): рецензии за Бондарко 1978, 1983, 1984, 1985 (вж. по-горе трудовете); рецензии за първите два тома на Теория функциональной грамматики (1988 и 1990); устно изказване за Бондарко 1983-а, отпечатано в Киев през 1986 г.; множество аналитични и полемични материали, напр. Към въпроса за функционално-семантичните категории и взаимодействието помежду им (1979), Теорията за функционално-семантичните категории като основа за синхронно описание на българския език (1980), За броя, структурата и класификацията на функционално-семантичните категории в съвременния български език (1982), Теоретичните изследвания на А. В. Бондарко и преподаването на морфология на съвременния български език във ВУЗ (1983), Морфологоцентричният вариант на функционалната граматика – предимства и недостатъци (1986), Функционалната граматика и обучението по български език във ВУЗ (1988), Към въпроса за функционално-семантичните полета (под печат).

 

Плод на прилагането на неговото учение върху съвременния български език бе и монографията ми Очерк по функционално-семантична граматика на българския език, която претърпя две издания (Пловдив, 1985, 1989) и която днес се оказва може би най-често цитираното мое съчинение в чужбина.

 

През 1997 г. в продължение на един месец проф. А. В. Бондарко бе гост на филолозите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, където изнесе цикъл от лекции, проведе много срещи с преподаватели и студенти, участва в публични защити на дисертации (в специализирания научен съвет по езикознание при ВАК). Незаличими ще останат спомените от тези контакти. [1]

 

Последната ни среща бе на ХV Международен конгрес на славистите в Минск през август 2013 г.

 

Смъртта на А. В. Бондарко предизвика огромна скръб сред всички, които го познаваха пряко или задочно чрез трудовете му. Ще цитирам само няколко съболезнования, които си разменихме с колегите от Международната комисия по граматически анализ.

 

Ю. Д. Апресян и М. Я. Головинска (Русия): „Кончина Александра Владимировича Бондарко – большая утрата для нашей лингвистики и личная утрата для его коллег и товарищей по общему делу. С его именем связана целая эпоха в развитии славистики, особенно в области грамматики и аспектологии. Его научное наследие огромно и его работам суждена долгая жизнь“;

 

И. Богуславски (Русия): „С Александром Владимировичем ушла целая эпоха... Пусть земля ему будет пухом“;

 

Б. Вимер (Германия): „Я хочу присоединиться к словам московских коллег. Я помню Александра Владимировича с конца 1980-х годов, когда я стал приезжать в Ленинград/Петербург. Я помню его скептицизм по отношению к заграничному студенту, которого, при всей строгости, однако встречал доброжелательно. Его научное наследие невозможно обойти и не исключено, что именно мысли, которые он разрабатывал в свои более молодые годы, „оживут“ в ближайшем будущем“;

 

Я. Паневова (Чехия): „Aleksandr Vladimirovič byl velkým přítelem české lingvistiky (i českých lingvistů). Vždy věrně citoval klasické práce Pražského lingvistického kroužku. Nezapomeneme na to, stejně jako nezapomeneme na jeho věrnost naší komisi”;

 

Л. Кралчак (Словакия): „Alexandr Vladimirovič Bondarko bol veľkou osobnosťou nielen ruskej lingvistiky. Jeho jazykovedné dielo zamerané na otázky gramatiky  zostáva i dnes a naisto bude naďalej inšpiratívne pre jeho nasledovníkov. Česť jehopamiatke”;

 

М. Гроховски (Полша): „Nie tylko przejdzie do historii naszej Komisji gramatycznej, prof. Bondarko był jednym z tych uczonych, którzy tworzyli historię Komisji Niech odpoczywa w pokoju!“;

 

 

А. Барентсен (Холандия): „Он действительно был прекрасным коллегой. Конечно, работы Александра Владимировича о грамматике для меня были очень важны, особенно из-за тщательности трактовки языкового материала. Напомню, чти он был одним из самых первых, который занимался сравнительной аспектологией, в своей работе о настоящем историческом в славянских языках. Сейчас трудно представить, как можно было сделать такую работу в период, в который не существовали электронные корпуса. Светлая ему память!“;

 

В. Фридман (САЩ): „Бог да го прости. Да му е вечна слава. Тој беше многу голем научник и многу мил човек“;

 

Р. Беначио (Италия): „Я лично познакомилась с Александром Владимировичем в 1994 г. в Софии на конференции, посвященной Ивану Лекову. Прекрасно помню, что он тогда предложил мне стать членом Грамматической Комиссии. Я застеснялась и никаких действий не предприняла, но его предложение было для меня очень лестным: мне, конечно, было очень приятно! Членом Комиссии я стала много лет потом. Это, видимо, была судьба! И одна из самых лучших вещей (среди многих других), связанных с участием в Комиссии, была возможность снова с ним лично общаться. Действительно его кончина это огромная потера, зато и наследие огромное. Вечная ему память!“

 

Д. Вайс (Германия): „Дорогие коллеги, даже для тех западных русистов, для которых центром притяжения была скорее Москва чем Ленинград/Санкт-Петербург и которые не занимались преимущественно глагольными категориями, Александр Владимирович был Полярной звездой северной аспектологии - и не только! Всегда приятно вспоминаю наши встречи на разных конференциях, его доброжелательность и его милые слова, адресованные более молодому коллеге. Requiescat in pace!“;

 

Любомир Попович (Сърбия): „Veoma tužna vest. Prof. Bondarko je bio jedan od stubova naše komisije. Moje iskreno saučešće njegovoj porodici“;

 

Людмила Попович (Сърбия): „Скорбим. Непоправимая утрата. Вечная память великому ученому, прекрасному Человеку!“;

 

А. Желе (Словения): „Naj počiva v miru in naj mu bi lahka zemlja, počaščena sem, da sem ga poznala“;

 

Р. Ницолова (България): „С большим прискорбием прочитала печальную новость о смерти большого ученого и прекрасного, доброго человека проф. А. В. Бондарко, труды которого создали эпоху в славистике. Вечная и светлая ему память!“.

 

Дълбок поклон пред паметта и делото на забележителния учен, организатор, учител и Човек Александър Владимирович Бондарко.

 

 

проф. д.ф.н. Иван Куцаров

 

[1] В рамките на гостуването си в Пловдив А. В. Бондарко пребивава няколко дни и във Велико Търново. Той изнесе лекция пред състава на Катедрата по съвременен български език, която предизвика огромен интерес, разгледа културно-историческите забележителности на Велико Търново и Арбанаси. [Бел. на ред.]

Публикува се с любезното съгласие на автора и на редакционната колегия на в. Пловдивски университет, където е отпечатана статията в бр. 3-4 от 18 април 2016 г., стр. 24-25.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com