Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 20 октомври 2016 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ в София се състоя Третият научен форум „Българска граматика“. Символични домакини на форума бяха българистите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, а темата, избрана от организаторите, беше Функционалната граматика – постижения и перспективи.

Голямата зала на Института за български език отново се оказа препълнена с многобройни слушатели. Сред тях имаше утвърдени учени, докторанти и студенти от почти всички български университети, в които има филологически научни звена. Програмата на форума беше обещаваща. Още от темата му и от заглавията на част от докладите личеше, че Третият форум „Българска граматика“ ще бъде едно събитие, с което ще се отдаде заслужена почит към научното дело на големия руски езиковед чл.-кор. проф. д.ф.н. Александър Владимирович Бондарко (1930 – 2016) и ще се очертае влиянието, което е оказал върху българската граматична наука. Първото заседание започна с интересни пленарни доклади на двама от най-изявените българисти в наши дни – проф. д.ф.н. Иван Куцаров от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, чийто доклад беше на тема Функционално-семантичната граматика на проф. А. В. Бондарко, и чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, който изнесе доклад на тема Функционализмът на късния А. В. Бондарко. След края на своето изложение чл.-кор. Ст. Буров представи на аудиторията очаквания с голям интерес сборник, включващ докладите от предходния Форум „Българска граматика“, който се състоя в края на 2015 г. и беше организиран от българистите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от Института за български език при БАН. (Повече за новоиздадения сборник може да прочетете тук.) Последва дискусия върху въпроси, поставени в двата пленарни доклада.

 

 

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров

 

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

 

 

Второто заседание от форума започна с доклада на д-р Стилиян Стойчев от Софийския университет на тема Идеите на пражкия функционален структурализъм в трудовете на А. В. Бондарко и И. Куцаров. След него доклад на тема Към въпроса за типологията на функционално-семантичните полета в съвременния български език представи доц. д-р Красимира Чакърова от Пловдивския университет. Следващият доклад, озаглавен Теорията за семантичните параметри на И. Мелчук и прилагането й за изучаване на съчетаемостта в съпоставителен план, беше представен от доц. д-р Палмира Легурска от Института за български език. Д-р Елисавета Балабанова от Университета по библиотекознание и информационни технологии направи изложение на тема Функционалната граматика на М. Халидей за определяне на елементите от тематичното поле в българското изречение. Доц. д-р Цветомира Пашова от Софийския университет представи на аудиторията своя разработка на тема Функционална дискурсивна граматика (Functional Discourse Grammar) – една функционално-структурална граматика, която прекрачва границите на традиционния синтактичен конструкт „изречение.  Заседанието продължи с доклада на Енчо Тилев, докторант от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в който беше разгледан въпросът Категориалност и некатегориалност във функционалната граматика на А. В. Бондарко. Доц. д-р Стефка Петкова-Калева изнесе доклад, изготвен в съавторство с доц. д-р Анна Николова (от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“), в който беше представена темата Функционалният подход в лингводидактиката. Доц. д-р Яна Пометкова от Русенския университет „Ангел Кънчев“ представи доклада си на тема Изразяване на таксисни отношения чрез номинализации, а след нея доц. д-р Борислав Георгиев от Новия български университет изложи доклад на тема Функционална грамотност по български език или езикова култура?. С това второто заседание приключи и бе дадено началото на дискусия по различни въпроси, поставени в част от докладите на участниците във форума. Обсъждането беше оживено и интересно. В самия му край домакините на форума обещаха, че материалите от двете заседания ще бъдат отпечатани в сборник, а своята заявка за организиране на следващото издание на Форум „Българска граматика“ дадоха българистите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  

 

 

Д-р Стилиян Стойчев

 

 

Доц. д-р Красимира Чакърова

 

 

Доц. д-р Палмира Легурска

 

 

Д-р Елисавета Балабанова

 

Доц. д-р Цветомира Пашова

 

 

Докт. Енчо Тилев

 

 

 

Доц. д-р Стефка Петкова-Калева

 

 

Доц. д-р Яна Пометкова

 

 

 

Доц. д-р Борислав Георгиев

 

                                              

 

Моменти от дискусията след второто заседание.

 

 

 

 

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com