Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец февруари 2015 г. реномираното издателство „Жанет 45“ отпечата книгата на Велин Петров „Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици)” (За повече информация вж. тук). Това е първото цялостно изследване на лингвистичната категория събирателност и на класа на събирателните съществителни имена в българския език. Събирателните имена се изследват в синхрония и диахрония, проследява се промяната в коцептуализацията им от най-старите писмено засвидетелствани събирателни имена в българския език до днес.

 

Освен в синхронен и диахронен аспект събирателните съществителни се проучват и в съпоставителен план – поставени на фона на сравнителното балканско езикознание. Направена е цялостна, системна класификация на периферните и прототипичните събирателни имена въз основа на техните лексикосемантични и граматически характеристики. За първи път в българската лингвистика се извършва подробен анализ на словообразувателните модели и на наставките класификатори, с които се образуват събирателните съществителни имена в българския език.

 

***

Велин Петров е завършил балканистика (2009 г.) и транслатология с новогръцки език (2010 г.) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. От 2014 г. е доктор по филология (PhD). Работи като главен асистент в Катедрата по съвременен български език на Великотърновския университет (от 2015 г.). Научните му интереси са свързани със съвременната българска лингвистика, българската граматика, съпоставителното балканско езикознание и балканистиката като цяло.

Повече за него вж. тук и тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com