Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

http://www.uni-vt.bg/1/

 

Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”

http://ibl.bas.bg/

 

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

http://www.nationallibrary.bg/

 

Българска електронна лингвистична библиотека „Стефан Гърдев”

http://belb.info/links.php

 

Списание „Български език”

http://www.balgarskiezik.org/

 

Списание „Съпоставително езикознание”

http://www.slav.uni-sofia.bg/index.php/publ/272

 

Списание „Българска реч”

http://www.slav.uni-sofia.bg/bgrech/

 

Списание „Език и литература”

http://www.ezik-i-literatura.eu/

 

Littera et Ligua. Електронно списание за хуманитаристика

http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2014/11/1-2

 

Електронно списание LiterNet

http://liternet.bg/

 

Библиотека Slavica

http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/BibliothecaSlavica.html

 

BG Speech. Сайт за българската разговорна реч

http://www.bgspeech.net/

 

Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов”

http://lingvclub.slovo.uni-plovdiv.bg/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/

 

Речник на българския език.

http://ibl.bas.bg/rbe/


Неолекс. Информационен портал за българска неология и лексикология.

http://neolex-bg.org/bg/


Карта на българските диалекти. Включва и звукови записи на диалектни говори от различни региони.

http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com