Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

СПИСЪК

на трудовете на Стоян Панайотов Буров

I. ДИСЕРТАЦИИ

1. Граматическата категория степенуване в съвременния български книжовен език (Функционален анализ). Дисертация за присъждане на научната степен кандидат на филологическите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Машинопис]
[Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 6 октомври 1982 г.]
Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр.

2. Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис].
[Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.]
Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр.

II. МОНОГРАФИИ

3. Степените за сравнение в съвременния български език. Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр.

Рец.: К. Викторова. – Български език, 1988, № 2.
Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5.

4. Форми и значение на съществителното име (С оглед предимно на категорията число). Библиотека “Филология”, Езикознание 6. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр.

Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на българското съществително име. – Език и литература, 1996, № 3-4.
Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, № 6, стр. 74-79.
Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1997, № 2.
Рец.: М. Попова. – Български език, 1997/1998, № 2, стр. 104-109.

5. Познанието в езика на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността. Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр.

Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, 2006, № 1, стр. 182-188.
Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum 34 (2007) (Berlin), S. 35-45.
Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391.
http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf

III. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

6. Български език. Учебник за участниците в Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търново: Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. [Офс. изд.]
[В съавторство с Р. Русинов]

Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, 1986, № 2, стр. 182-184.

II осн. прераб. и доп. изд. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр.

7. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.
[В съавторство с В. Бонджолова]
[Авторска част: Раздел “Препинателни знаци”.]

II разширено и прераб. изд.: Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр.
III изд. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр.
ІV изд. Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр.

8. Съвременен български език. Морфология. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр.
[В съавторство с Й. Маринова]
[Авторски части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]

9. Български език за чужденци. I. Основен курс по лексика и граматика. В. Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр.

Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

II изд. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр.

10. Нови тестове по български език за кандидат-студенти 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.
[В съавторство с Валентина Бонджолова]

11. Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр.
[В съавторство с Людмила Иванова]

Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5.
Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 220-222.
Рец.: А. Ефтимова. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 83-86.


IV. РЕЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ

12. Учебен правописен речник на българския език. Велико Тър-ново: Слово, 1993. 232 стр.
[В съавторство с П. Радева]
[Авторски части: Раздел “Българските правописни норми и правила”, Думите с начални букви от а до о вкл.]

II изд. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр.
III изд. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр.
IV изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.
V изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.
VI изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.
VII изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.
VIII изд. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр.
IХ изд. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр.
Х изд. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр.
ХI изд. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр.
ХII изд. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр.
ХІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр.
ХІV изд. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр.
ХV изд. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр.
ХVІ прер. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр.
ХVІІ изд. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр.
ХVІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр.
ХІХ изд. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр.
ХХ изд. Велико Търново: Слово, 2013. 280 стр.
ХХІ изд. Велико Търново: Слово, 2014. 280 стр.

13. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр. .
[В съавторство с В. Бонджолова, М. Илиева и П. Пехливанова и отговорен редактор]
[Авторски части: Думите с начални букви а, б, в, г, е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]

Рец.: М. Попова. – Български език, 1995, № 4.

II прераб. и допълнено изд.: Съвременен тълковен речник на българския език с приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр.
III изд. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.

14. Речник на чуждите думи в български с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр.
[В съавторство с П. Пехливанова]

Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.

15. Малък тълковен речник на българския език. Велико Търно-во: Слово, 1998. 351 стр.
[В съавторство с П. Пехливанова]
[Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]

ІІ прераб. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009.

16. Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Търново: Слово, 1999. 608 стр.
[В съавторство с П. Пехливанова]
[Авторски части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]

II изд. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр.

17. Енциклопедия на съвременния български език. Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

[Авторски части: Граматика; Морфология; Граматическа категория; Граматическо значение; Парадигма; Словоформа; Класове думи (части на речта); Съществително име; Собствено съществително име; Нарицателно съществително име; Род на съществителното име; Число на съществителното име; Остатъци от падежни форми при съществителните имена; Членуване на съществителните имена; Прилагателно име; Род на прилагателните имена; Число на прилагателните имена; Членуване на прилагателните имена; Степенуване на прилагателните имена; Сложни думи; А. Теодоров-Балан. Българска граматика. Дял I. За думите. Част I. Звукословие. С., 1930; П. Ст. Калканджиев. Българска граматика. II доп. изд. Пловдив-С., 1938; Н. Костов. Българска граматика. С., 1939; Ст. Младенов, Ст. П. Василев. Граматика на българския език. С., 1939; А. Теодоров-Балан. Нова българска граматика. С., 1940; Л. Андрейчин. Основна българска граматика. С., 1944; А. Теодоров-Балан. Състояние на българската граматика. С., 1947; Ю. С. Маслов. Граматика на българския език. С., 1982; Граматика на съвременния български език в три тома. БАН, Институт за български език. С., 1982 – 1983]

18. Правописен речник на българския език. За учениците от началния курс. Велико Търново: Слово, 2009. 368 стр.
[В съавторство с П. Радева]
[Авторски части: Раздел “Българските правописни норми и правила”, Думите с начални букви от а до о вкл.]

19. Тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр.
[В съавторство с П. Пехливанова]
[Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]


V. СТУДИИ, СТАТИИ

20. Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжовен език. – Български език, 1976, № 3, стр. 196-202.
21. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език. – Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.
22. Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. – Български език, 1982, № 2, стр. 104-110.
Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.
23. Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. – Български език, 1984, № 6, стр. 508-515.
24. За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от со-циалистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Търново: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81. [Офс. изд.]
25. Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.
26. По въпроса за морфологичните особености на някои типове сложни съществителни от мъжки род. – Език и литература, 1987, № 1, стр. 77-86.
27. Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. – Списание на БАН, 1988, № 1, стр. 52-59.
[В съавторство с Р. Русинов]
28. За един особен начин на обръщение в интервю. – Български език, 1988, № 5, стр. 446-450.
[В съавторство с П. Пехливанова]
29. За изговора на формите на съкращението рабфак. – Български език, 1988, № 1, стр. 74-76.
30. Към въпроса за конотативното значение. – Език и литература, 1988, № 1, стр. 98-104.
[В съавторство със Ст. Сарлов]
31. Към характеристиката на категорията степен в българския език. – Съпоставително езикознание, 1989, № 1, стр. 24-31.
32. Л. А. Булаховски – виден украински славист и българист (Към стогодишнината от рождението му). – Език и литература, 1989, № 3, стр. 108-112.
[В съавторство с Р. Русинов]
33. Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. – Български език, 1989, № 1, стр. 79-83.
[В съавторство с П. Пехливанова]
34. По някои въпроси на пренасянето. – Български език, 1989, № 3, стр. 241-244.
35. Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език.
Част I. – Български език, 1989, № 5, стр. 430-437.
Част II. – Български език, 1989, № 6, стр. 507-513.
Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.
36. Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на българския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). – Език и литература, 1989, № 5, стр. 69-76.
37. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. – Език и литература, 1990, № 1, стр. 20-26.
Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.
38. Веществените съществителни в количествен аспект (Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум). – Български език, 1990, № 2, стр. 114-120.
39. Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. – Български език, 1991, № 1, стр. 13-21.
40. Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. – Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], 1992, № 1, стр. 21-26.
41. Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. – Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, 1995, N 1, p. 94-99.
42. Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.
43. За лингвистичните основи на тълковните речници. – Език и литература, 1996, № 2, стр. 133 – 137.
44. Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Ономасти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.
45. Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майстори на българското художествено слово. София, Велико Търново: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.
46. Собствените имена в граматико-прагматически аспект. – Български език, 1996, № 4, стр. 7 – 15.
47. Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Българистични проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.
48. За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на -и в съвременния български език. – Проглас (Велико Търново), 1997, № 3-4, стр. 3-14.
49. Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Българистични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.
50. Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.
51. О некоторых проблемах преподавания болгарского языка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). – Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.
52. Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. – Език и литература, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.
53. Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. – Проглас (Велико Търново), 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.
54. Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова (съст.). Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-244.
55. Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език. // А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.
56. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число. А. Александров, Р. Русинова. Помагало по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.
57. Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.
58. За инвариантното значение на категорията определеност/неопределеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.
59. Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.
60. За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70.
61. Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.
62. За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г. // Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.
63. Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. – Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.
64. Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.
65. Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. // А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Международно социолингвистично дружество – София, 2005, стр. 599-606.
66. За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. // К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 361-370.
67. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. // Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.
68. Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы: „Нур-Принт”, 2005, стр. 360-368.
69. Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь: Издатель Алексей Ушаков, 2005, стр. 4-6.
70. Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език.// Проглас (Велико Търново), 2006, № 1, стр. 5-19.
71. Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. [Сборник с научни доклади от международна конференция.] Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.
72. Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика). // Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.
73. Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. – В: Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.
74. Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език). // А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.
75. Дуалните съществителни имена в българския език. // Български език, 2008, № 2, стр. 58-69.
76. Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. – В: S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.
77. Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война). // Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266.
[В съавторство с Р. Русинов]
78. За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността. // Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.
79. Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения. // К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.
80. Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет). // Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51.
[В съавторство с П. Пехливанова.]
81. „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси). // Български език, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.
82. Башкирско-болгарские лексические параллели. // М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.
83. Правописните речници на Стоян Романски. // Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 33-64.
84. Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm
85. От писа̀х през пѝсах и писа̀х до пѝсах. За историята на една акцентна норма. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр. 245 – 265.
86. По въпроса за славянската специфика на съвременната българска граматика. // А. Бурова и др. (съст.). Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения , 19-21 април 2012. Том І. Езикознание. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, стр. 13-20.
87. Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 98-123.
88. За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки). // М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74.
89. Иван Г. Данчов за чуждите думи в българския език. // Българска реч, 2013, № 1, стр. 32-43.
90. Современная болгарская грамматика в славянском контексте. // Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 285-304.
91. Исторические и культурологические аспекты изучения славистики как направления совместной научно-исследовательской и образовательной деятельности лингвистов Великотырновского университета им. св. Кирилла и Мефодия и Башкирского государственного университета. // Российский гуманитарный журнал (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 3, с. 277-281.
[В съавторство с Л. А. Калимуллина.]
92. Братя Данчови - дейци на българския език, литература и култура. // Електронно списание LiterNet, 26.12.2013, № 12 (169). <http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bratia-danchovi.htm>
93. Концептуализация предметности и классификации имен существительных в болгарском языке (в сопоставлении с русским языком). // Российский гуманитарный журнал / Liberal Arts in Russia (Санкт Петербург), 2013, т. 2, № 4, стр. 309-322. <http://libartrus.com/archive/2013_4_4/>
94. Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон. // Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, проведена на 9 и 10 ноември 2012 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, стр. 46-56. <електронно издание>
95. Граматичните приноси на Манол Иванов – действителен член на Българското книжовно дружество (от 1900 г.). // Български език, 2014, Приложение [По случай 145-годишнината от основаването на Българската академия на науките.], стр. 47-68.
96. «Доброто» единствено число, «лошото» множествено число (По въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език. // Юбилейна международна научна конференция «50 години Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий», Секция Филологически факултет, Велико Търново, 10 май 2013 г. Велико Търново: Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий» (под печат).
97. Функционализъм и комуникативна граматика. // Реторика и комуникации. Електронно научно списание, 2014, № 14 (под печат) http://rhetoric.bg/
[В съавторство с Л. Бурова.]
97а. Иновациите в граматиката на съвременния български език – банални неправилности или тенденции в развитието. Доклад, изнесен на Третия международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г. (предаден на организационния комитет за публикуване).

VI. ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ

98. За езиковите грешки в една книга. – Български език, 1975, № 3, стр. 258-259.
99. Неправилна употреба [на някои глаголи]. // Макове, 28 февруари 1980, стр. 8.
100. Неправилна употреба на прилагателното многозначителен. – Български език, 1986, № 2, стр. 177-178.
101. В кои случаи е уместна употребата на съществителното експлоатация. – Български език, 1987, № 5, стр. 427.
102. За една неправилна употреба на съществителното ваканция. – Български език, 1987, № 3, стр. 202-203.
103. За прилагателното безпризорен. – Български език, 1987, № 4, стр. 335.
104. Коварните запетаи. // АБВ, бр. 7 от 17 февруари 1987, стр. 10.
105. За една неправилна употреба на съществителното разруха. – Български език, 1988, № 4, стр. 358.
106. Има ли съществителното необходимост форма за множествено число. – Български език, 1988, № 3, стр. 226-227.
107. Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. – Български език, 1988, № 6, стр. 529.
108. Неуместна употреба на словосъчетанието веществено доказателство. – Български език, 1989, № 1, стр. 85.
109. Историята на моята първа публикация. // Наука и труд (Велико Търново), бр. 2 от 16 март 1990, стр. 4.
110. Медиум, медиа и „медии” в речевата ни практика. // Борба, бр. 107 от 4 юни 1996, стр. 3.
111. “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.
112. Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.
113. „Тревожно беден е речникът на младите българи”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № /23 май 2013 г., стр. [http://www.dnesbg.com/kultura/prof-dfn-stoyan-burov-vtrevozhno-beden-e-retchnikat-na-mladite-balgariv.html]

VII. РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ

114. [Рец.] Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл. Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 6, стр. 86-88.
115. [Рец.] Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. – В: Български език, 1986, № 2, стр. 185-187.
116. [Рец.] Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 5, стр. 79-81.
117. [Обзор] Петнадесет години библиотека “Родна реч омайна”. – Език и литература, 1987, № 3, стр. 123-126.
118. [Рец.] М. Попова. Кратък валентен речник на глаголите в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 177-179.
119. [Рец.] А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1989, № 2, стр. 82-84.
120. [Рец.] П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – В: Български език, 1990, № 4, стр. 378-380.
121. [Обзор] Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – В: Български език, 1996, № 4, стр. 103-104.
122. [Рец.] Професионално за “говорещите хора”. [К. Иванова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 1996, № 2, стр. 107-109.
123. [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – В: Съпоставително езикознание, 1998, № 3-4, стр.187-189.
[В съавторство с П. Пехливанова]
124. [Рец.] Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – В: Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 84-90.
125. [Рец.] Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – В: Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 90-97.
126. [Рец.] Ново изследване за Марин Дринов. [Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. 290 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2010, № 2, стр. 186-190.
127. [Рец.] Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.
128. [Рец.] Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.
129. [Рец.] Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. – В: Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86.
130. [Рец.] Мирослава Вътова. Представи за пространство, време и движение в българския език (Когнитивно изследване). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012. – Български език, LХ, 2013, № 1, стр. 117-121.
131. [Рец.] Никога толкова много. [А. Ефтимова. Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010. 231 с. ISBN 978-954-07-3122-3.] – В: Чуждоезиково обучение, ХLІ, 2014, № 1, стр. 68-71.
132. [Рец.] П. Радева. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 с. – Съпоставително езикознание, ХХХІХ, 2014, № 2, стр. 83-86.

VIII. ХРОНИКА, ГОДИШНИНИ, БИБЛИОГРАФИИ

133. Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. – Българистика, 1987, № 4, стр. 34-36.
134. След юбилейния Десети международен летен семинар. // Наука и труд (Велико Търново), бр. 9 от 30 октомври 1987, стр. 3.
135. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. – Съпоставително езикознание, 1988, № 1, стр. 116-121.
[В съавторство с Р. Русинов]
136. Русин Русинов на 60 години. – Съпоставително езикознание, 1990, № 1, стр. 104-107.
[В съавторство с Р. Йосифова]
137. Професор Русин Русинов навърши шейсет години. // Наука и труд (Велико Търново), бр. 2 от 16 март 1990, стр. 4.
138. Библиография на научните трудове на Русин Русинов. – Съпоставително езикознание, 1990, № 1, стр. 107-114.
139. Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. – Проглас (Велико Търново), 1993, № 2, стр. 76-78.
140. Русин Русинов (1930 – 1998). – Български език, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.
141. Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово).// Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7-10.
142. IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). – Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 266-269.
143. „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)]. // Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.
144. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. // В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.
145. Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23.
146. 50 години великотърновска лингвистична българистика. // Електронно списание LiterNet, 10.07.2013, № 7 (163) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/50-godini.htm
[В съавторство с П. Радева, В. Вътов, Вл. Маринов]
147. Встъпителни думи. // Ст. Буров и Л. А. Калимуллина (отг. ред.). Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, февруари – март 2012 г. По случай 10-годишнината от подписването на договора за сътрудничество между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и Башкирския държавен университет, гр. Уфа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 9-12.
148. IN MEMORIAM. Мара Рафаилова Русинова (1946-2013). // Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 248-253.
149. Проф. д.ф.н. Хилмар Валтер на 80 години. // Проглас (Велико Търново), 2013, № 1, стр. 219-222.
150. IN MEMORIAM. Доц. д-р Цветана Карастойчева (1939-2013). // Проглас (Велико Търново), 2013, № 2, стр. 242-243.

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com