Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

СПИСЪК

на трудовете на Велин Димитров Петров


І. ДИСЕРТАЦИИ

1. Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2014. 331 стр.
Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2014. 32 стр.


ІІ. МОНОГРАФИИ

2. Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Пловдив: Жанет 45, 2015. 456 стр. ISBN 978-619-186-055-5.

Рец.: Крумова-Цветкова, Л. – Български език. Год. LXII. Кн. 2. София: ИК "Емас", 2015, стр. 102–107.

Рец.: Петрова, Ан. – Съпоставително езикознание. XL, 4. София, 2015, стр. 75–80.

Рец.: Иванова, Д. – Съпоставително езикознание. XLI, 1. София, 2016, стр. 102–104. 

 

ІІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

3. Български език за 6. клас. София: Скорпио, 2017. 176 стр. ISBN 978-954-792-741-4.

[В съавторство със Ст. Буров, В. Сашева, Хр. Братоева]


ІV. СТУДИИ И СТАТИИ

4. Човекът и виртуалната реалност. // Балкански калейдоскоп. Книга на студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Варна: Славена, 2011, стр. 221–226.

5. Българското новомъченичество и Атон (XV–XIX век). // Societas Classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Т. VI. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 375–389.

6. Думите класификатори в речника на Найден Геров и техният превод на руски език. // Сб. с доклади от Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2013, стр. 357–370.

7. Думите класификатори за съвкупности от птици и животни. // Балканите – език, история, култура. Т. ІІІ. Велико Търново: Ивис, 2013, стр. 456–471.

8. Към особеностите на една група наставки в българския език, изразяващи събирателност и оценъчност. // Електронно списание LiterNet, № 12 (169), 2013. 

<http://liternet.bg/publish29/velin-d-petrov/nastavki.htm>

9. Събирателните съществителни имена в българската езиковедска традиция (XIX–XXI век). // Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Велико Търново: Фабер, 2013, стр. 152–167.

10. За някои особености на събирателните имена – етноними в български език. // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире. Уфа: РИЦ БашГУ, 2014, стр. 270–278.

11. Оценъчна събирателност на някои български наставки (-я, -оля). // Сб. с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1963–2013. Секция Филологически факултет. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 11–19.

<https://uni-vt.academia.edu/VelinPetrov>

12. Старобългарски събирателни имена от X–XI век и техните гръцки съответствия. // Сб. с доклади от Международна научна конферениция „Актуални проблеми на балканистиката и славистиката“. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2014, стр. 104–114.

<https://uni-vt.academia.edu/VelinPetrov>

13. Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици). Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен „доктор“. Велико Търново, 2014, 32 стр.

<https://uni-vt.academia.edu/VelinPetrov>

14. Събирателните имена за назоваване на съвкупности от растения в българския език. // Славянски диалози. Год. XI. Кн. 15. Пловдив, 2014, стр. 80–87.

15. Събирателните имена в съвременния български език (С оглед на граматическите, словообразувателните и лексикосемантичните им особености).  // Български език. Год. LXII. Кн. 3. София: ИК "Емас", 2015, стр. 54–64. 

16. Един случай на употреба на пълен инфинитив в българския език. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 35. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 303–312.

17. За още едно неотбелязано значение на наставката -ица в българския език. // Българският език – история и съвременност. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 88–97.

18. За ударението на няколко думи в съвременния български език. // Проблеми на устната комуникация. Книга 10. Част ІІ. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 115–122.

19. Българинът в устойчивите словосъчетания на съседните народи. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 36/1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 145–158.  

20. Събирателните имена в българската топонимия (Предварителни бележки). // Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2017, стр. 278–285.

21. М-повторенията в българската реч. // Проблеми на устната комуникация. Книга 11. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, стр. 37–83.

[В съавторство със Ст. Буров]

22. Афанасий Селишчев и приносът му към българското езикознание. // Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 477–491.

23. Женският род в съвременния български език и в новогръцкия език. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 342–359.

24. Предходници и следовници. // Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2019, стр. 361–363.

25. Етнонимите в речника на Найден Геров. // Граматика на духа. Сборник статии в чест на доц. д-р Любка Стоичкова по случай нейната 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2020, стр. 129–138.

26. Иновации в граматическите системи на съвременния български език и на новогръцкия език. // Български език. Приложение. 68 (2021). Год. LXVII. София: ИК "Емас", 2020, стр. 149–164.

27. Главните и малките букви в българската разговорна реч в интернет. // Проблеми на устната комуникация. Книга 12. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 295–316.

28. Словообразувателният формант -лар/-лар- в българската топонимична система. // Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Vol. 40/1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2021, стр. 303–317.  

 

V. РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ

29. [Рец.] Стоян Буров. Исследования по грамматике современного болгарского языка. Тверь, 2016, 260 с. // Български език. Год. LXIV. Кн. 2. София: ИК "Емас", 2017, стр. 94–105. 

30. [Рец.] Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева (отг. ред.), В. Иванова, Вл. Маринов, В. Петров. // Съпоставително езикознание. XLV, 2020, № 4, стр. 100–110.  

 

VI. ГОДИШНИНИ

31. 130 години от рождението на Афанасий Селишчев. // Съпоставително езикознание. XLI, 4. София, 2016, стр. 82–87.

32. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров на 65 години. // Български език. Год. LXIII. Кн. 3. София: ИК "Емас", 2016, стр. 138–142.


VII. ХРОНИКА

33. 50 години великотърновска лингвистична българистика. // Български език. Год. LXI. Кн. 1. София: ИК „Емас“, 2014, стр. 126–128.
[В съавторство със С. Коева]

34. Десет години Център за гръцки език и култура. // Проглас. Год. XXV. Кн. 2. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 545–547.

[В съавторство с Цв. Манджукова]

35. Форум "Граматика и прагматика". // Проглас. Год. XXV. Кн. 1. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, стр. 225–227.

[В съавторство със Ст. Буров]

36. Форум Граматика и прагматика. // Съпоставително езикознание. XLI, 2. София, 2016, стр. 145–147.

[В съавторство със Ст. Буров]

37. Единадесета международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация”. // Българска реч. Год. XXIV. Кн. 3. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018, стр. 118–119. 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com