Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

23 декември

75 години от рождението на Руселина Ницолова (23 декември 1940)

Руселина Ницолова е сред най-популярните и авторитетни съвременни български лингвистки, авторка на забележителни трудове по българска граматика и прагматика, които се познават, използват и цитират не само в България, но и в целия славистичен свят. Особено ценени от специалистите са нейните книги „Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език“ (1984), „Българските местоимения“ (1986), „Българска граматика. Морфология“ (2008). Професор по съвременен български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преминава цялато й професионална кариера. Лекторка по български език в Берлин и Саарбрюкен (Германия), чела е лекционни курсове и отделни лекции в почти всички славистични центрове в Европа и света.

 

Повече за нея вж. тук и тук.

27 декември

135 години от рождението на Стефан Младенов (27 декември 1880 – 1 май 1963)

Стефан Младенов е представител на второто поколение български езиковеди, които получават своето образование и се формират като учени на родна почва под влияние и с грижите на своите преподаватели от Висшето училище Л. Ми­ле­тич, А. Теодоров-Балан, Б. Цонев, Ив. Шишманов. Творчест­вото на Ст. Младенов, обхващащо около 1100 труда, е не само мащабно по обем, но и с непреходна научна стойност. То бележи най-високия връх на българското езикознание до­сега. Той е учен с необикновена природна надареност, с многостранна подготовка и удиви­тел­но трудолюбие. Има приноси в областта на общото и сравнителното езикознание, историята на българския език, етимологията, лексикографията, езиковата култура и др. Трудовете му имат важно значение за българското и европейското езикознание.

 

Вж. повече за него тук.

 

28 декември

80 години от рождението на Боян Байчев (28 декември 1935)

 

Изтъкнат представител на великотърновската лингвистика, автор на многобройни публикации в областта на диалектологията, социолингвистиката и съвременния български език. Резултат от съвместната му работа с Михаил Виденов е монографията „Социолингвистическо проучване на град Велико Търново“ (1988 г.) (второ издание през 1999 г. под заглавие „Великотърновският език“). Книгата има пионерски характер за проучванията на градската езикова ситуация, тя представлява важен принос в съвременното езикознание, поради което през 1989 г. двамата автори получават наградата на Българската академия на науките на името на акад. Владимир Георгиев.

 

Повече за него вж. тук.

 

29 декември

95 години от рождението на Сийка Спасова-Михайлова (29 декември 1920 – 3 февруари 2013)

 

 

 

30 декември

95 години от рождението на Димитър Чизмаров (30 декември 1920 – 14 януари 1986)

Проф. д-р Димитър Чизмаров е един от най-видните представители на Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 70-те и 80-те години на ХХ век. Основател на учебните дисциплини практическа граматика и стилистика на българския език. В 1980 г. поставя началото в България на организираната събираческа, проучвателска и изследователска дейност в областта на книжовно-разговорната реч. Той е учен със запазено място в българската лингвистика по въпросите на езиковата култура, стилистиката и книжовно-разговорната реч. Остава в историята на Великотърновския университет като строг към студентите, но високоавторитетен и компетентен преподавател, сърдечен и фин човек и колега с тънко чувство за хумор.

 

Повече за него вж. тук.

 

30 декември

60 години от рождението на Елка Мирчева (30 декември 1955)

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com