Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Март 2016 г.

 

 

1 март

 

80 години от рождението на Тотка Стоева (1 март 1936)

 

 

12 март

 

100 години от рождението на Кристалина Чолакова (1916 – 2009)

Известна специалистка в областта на българската лексикология, фразеология и лексикография. Работи в Института за български език при БАН от 1949 г. и е една от най-дейните и представителните му фигури в продължение на половин век. Вдъхновителка, съавторка на концепцията и главна организаторка и редакторка на многотомния Речник на българския език, който започва да излиза от 1977 г. Съавторка и съредакторка на академичния фразеологичен речник на българския език (1974-1975).

 

Повече за нея вж. тук.

 

17 март

 

80 години от рождението на Валентин Станков (17 март 1936 – 8 декември 2003)

 

Един от най-талантливите ученици и последователи на проф. Любомир Андрейчин, известен съвременен български специалист в областта на българската граматика, историята на новобългарския книжовен език, езиковото строителство и култура. Работи в Института за български език при БАН от 1963 г. Директор на института от 1977 до 1979 г. Има значителен принос в изследването на категориите на българския глагол, особено темпорална система и вид на глагола. Задълбочено е проучвал и категорията определеност-неопределеност на имената. Автор на многобройни публикации в специализираните издания, в сборници, в помагала, в перодичния печат. Академик на Българската академия на науките (от 19 юни 2003 г.).

 

Повече за него вж. тук.

 

 

22 март

 

110 години от рождението на Стайко Кабасанов (1906 – 1997)

Български езиковед диалектолог, автор на важни проучвания върху родопските говори. Специалист по проблемите на езиковото образование. Неговият учебник по методика на обучението по български език (1957) претърпява четири издания. Чел е лекции в Софийския и в Шуменския университет.

 

Повече за него вж. тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com