Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Декември 2016

 

8 декември

 

70 години от рождението на Мери Лакова (8 декември 1946)

 

Професор по съвременен български език (от 2001) в Института за български език при БАН, където работи от 1971 г., доктор на филологическите науки (от 1998). Научните ѝ приноси са главно в областта на синтаксиса, морфологията, прагматиката. Има значителен брой публикации в областта на езиковата култура, правопис, пунктуация. Творчеството ѝ се отличава с теоретична задълбоченост и всеобхватност на разработките на темите, прилага иновативни подходи и методи, по някои проблеми има приоритет при съвременните им интерпретации в българистиката, напр. по отношение на изследването на категорията определеност-неопределеност и на перфекта. По-важни произведения: „Местоименни въпросителни изречения в съвременния български език“ (1991), „Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското просто изречение“ (2002), „Въпросите и въпросителните изречения в българския и полския език“ (2007), „Семантична характеристика на частите на речта в съвременния български книжовен език“ (2013).

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com