Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

8 март

 

135 години от рождението на Стоян Романски (8 март 1882 – 26 февруари 1959)

 

 

20 март

 

55 години от рождението на Мария Илиева (20 март 1962)

 

Доц. д-р Мария Илиева Иванова е член на Катедрата по съвременен български език на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 1985 година. Защитава дисертация за придобиване на образователно-научната степен „доктор“ на тема „Субективност и субективна оценъчност при употребата на местоимения в българския език“ (2002). Авторка на учебници и учебни помагала по стилистика и езикова култура, както и на учебник за целите на преподаването на българския език като чужд на езиково равнище С1 (в съавторство). Основните ѝ научни интереси са в областта на стилистиката, морфологията, прагматиката и философията на езика.  По-важни научни изследвания:  Българинът в своите местоимения (2004), Количествен анализ на местоименната употреба в стиловете на българския език (2005). Тя е един от съавторите на Съвременния тълковен речник на българския език (1. изд. 1994).

 

Повече за нея вж. тук.

 

 

 

21 март

 

55 години от рождението на Валентина Бонджолова (21 март 1962)

 

Валентина  Бонджолова е професор по съвременен български език език, българска лексикология и лексикография в Катедрата по съвременен български език на Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (от 2015). Работи в тази катедра от 1985 г.: от 1985 до 1990 като асистент, от 1990 до 1996 като старши асистент, от 1996 до 2008 – главен асистент, от 2008 г. – доцент. Специализира в университета „Ян Амос Коменски” – Братислава (Словакия) (1989). От 2010 до 2014 г. е лектор по български език и култура в университета в гр. Ниш (Сърбия). Защищава дисертация на тема “Прояви на оказионалност в медийното пространство”, при което ѝ е присъдена образователната и научна степен “доктор” (2007). Научни приноси в няколко лингвистични области: медиалингвистика (език и стил на медиите и рекламата), лексикология и лексикография, езикова култура, лингвокултурология, теория и практика на текста и др. Авторка и съавторка на речници (тълковни, неологични).

 

Повече за нея вж. тук.

 

 

 

 

25 март

 

85 години от рождението на Боримир Кръстев (25 март 1932)

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com