Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

14 януари

75 години от рождението на Василка Радева (14 януари 1940)

 

Професор по български език в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Авторка на монографии и други научни изследвания в областта на словообразуването, диалектологията и лингвистичната география, на учебници и помагала за студенти (някои в съавторство). Съставителка на еднотомни тълковни речници на българския език. Занимава се с проучване и популяризиране на българското лингвистично наследство. Основателка и главна редакторка на списанието за езикова култура „Българска реч” (от 1995 г.).

 

18 януари      

95 години от рождението на Дора Иванова-Мирчева (18 януари 1920 – 25 август 2012)

 

Професор по история на българския език в Института за български език при БАН и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Член-кореспондент на Българската академия на науките (от 1981), почетен доктор на Великотърновския университет (от 2002). Директор на Института за български език (1979 – 1989). Световноизвестна славистка и медиевистка, водещ специалист в областта на българската езикова история. Авторка на многобройни научни трудове – монографии, студии и статии, публикувани у нас и в чужбина, а също на учебници и други обобщаващи трудове. Проучва и издава важни средновековни български писмени паметници. Приноси в областта на лексикологията и лексикографията.

 

Вж. повече за нея тук.

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com