Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

2 юни

75 години от рождението на Ралица Цойнска (2 юни 1940)

 

Доц. д-р Ралица Цойнска е изтъкната изследователка на историята на новобългарския книжовен език. Има изследвания по теория на книжовните езици, езикова култура и езиково строителство. Професионалното й развитие изцяло е свързано с Института за български език при БАН, където първо работи като уредничка на сп. „Български език”, а от 1974 г. – като научен сътрудник. Под ръководството на Л. Андрейчин разработва и защитава дисертация за езика на Йоаким Кърчовски (1976). Авторка на множество изследвания в посочените научни области. Взема участие в подготовката на академичната История на новобългарския книжовен език (1989), в написването на учебници, христоматии, помагала за ученици и студенти, а също и в съставителството на правописни речници.

Вж. повече за нея тук.

 

18 юни

60 години от рождението на Зигрун Комати (18 юни 1955)

 

Доктор Зигрун Комати е съвременна немска българистка и славистка. Следва българска филология, а след това успешно завършва и докторантура в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Това здраво я свързва с България, българите и българската наука, на които посвещава целия си професионален път. Авторка и съавторка на множество изследвания по българска граматика, история на немската лингвистична българистика и на немско-българските езикови и културни връзки и отношения, лингвокултурология и др. Заместник-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник). Изтъкната преводачка от и на немски език.

 

Вж. повече за нея тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com