Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

13 август

80 години от рождението на Стефана Димитрова (13 август 1935 г.)

Българска лингвистка, чиито трудове имат известност в целия славистичен свят. Завършва Филологическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”. Там през 1967 г. под ръководството на проф. В. А. Звегинцев защитава PhD дисертация на тема „Аспектите в хипотезата на Сапир и Уорф”, а през 1980 г. в София – докторска дисертация на тема „Пресупозициите на дискурса”. От 1971 г. е доцент по съвременен руски език, а от 1983 г. професор по славянско и общо езикознание. През 1998 г. е избрана за doctor honoris causa на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, където е основателка и ръководителка на катедрата по руски език. От 1984 г. работи в Института за български език при БАН, в течение на 10 години е била ръководителка на Секцията по общо и приложно езикознание. Работила е като гост-професор в Полша, гр. Лодз (1983-1984), и в Германия, гр. Гьотинген (1997-2000). Чела е лекции в почти всички европейски страни и в САЩ. Продължава да развива интензивна научноизследователска и преподавателска работа, участва в провеждането на магистърските програми в Софийския и Великотърновския университет, научен ръководител на докторанти, рецензент и член на научни журита.
Научните й интереси са в областите общо езикознание, лингвистика на текста, лингвистична типология, съпоставително езикознание, семантика, психолингвистика (езиково съзнание), лингвистична прагматика, руско езикознание. Авторка и съавторка на повече от 500 научни труда.
Тя е дъщеря на известния писател, общественик, критик и оратор Петър Димитров-Рудар (1906-1994) и майка на проф. Майя Стойнева, доктор на биологическите науки.

Повече за нея вж. тук, вж. и рецензия за нейна книга тук.


22 август
65 години от рождението на Кирил Кабакчиев (22 август 1950 г.)
Д-р Кирил Кабакчиев е професор по история на българския език в Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Завършил е българска филология в посочения университет, там постъпва на работа през 1980 г., доцент от 1995 г., професор от 2013 г. Защитава дисертация (PhD) на тема „Проблеми на лексикалната синонимия в средновековния български книжовен език (Григорий Цамблак)” през 1987 г. Научноизследователските му интереси са в областта на историческата лексикология, теория на превода, интерпретацията на средновековни текстове. Автор на три монографии и множество други изследвания, повечето от които имат изявен полемичен дух.

 

25 август

80 години от рождението на Иван Кънчев (роден на 25 август 1935 г.)

Иван Кънчев е професор по съвременен испански език. Завършва българска филология през 1961 г., от 1964 г. работи като преподавател по испански език в Софийския университет. Защитава дисертация (PhD) през 1976 г. и голям докторат през 1990 г., избран е за доцент през 1979 г., професор от 1993 г. Има над 300 публикации (монографии, учебници, статии и др.), посветени на въпроси от общото, испанското и съпоставителното езикознание. Чуждестранен член-кореспондент на Испанската кралска академия, член на Международната асоциация на испанистите. Един от водещите специалисти в съвременната лингвистика в България, дългогодишен ръководител на Катедрата по иберо-романски езици в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com