Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

ОСНОВНА БИБЛИОГРАФИЯ
НА ТРУДОВЕТЕ НА РАЛИЦА ЦОЙНСКА [1]


Книги и справочни издания

Български възрожденски книжовници от Македония : Избрани страници. / Авт. и състав. Константин Босилков и др. ; Ред. колегия Иван Дуриданов - отг. ред. и др. ; С предг. от Стоян Жерев. – София : БАН, 1983. – с. 26, 44, 61.
Автор на: Йоаким Кърчовски (около 1750 – около 1820); Кирил Пейчинович (около 1770 - 1845); Теодосий Синаитски (II пол. XVIII в. - 1843).

Енциклопедия на съвременния български език / Б. Байчев и др. ; Състав. Русин Русинов, Станьо Георгиев. - Велико Търново : Св. Евтимий патриарх Търновски, 2000. – с. 98 – 100, 114 – 116, 135 – 136, 286 -288, 406 – 407.
Автор на: Груев, Йоаким Пройчев (9. IX. 1828 – 1. VIII. 1912); Дринов, Марин Стоянов (20.X. 1838 – 28. II. 1906); „За новобългарското азбуке: (Периодическо списание 1870, кн. 2, с. 229), статия от Марин Дринов; „Основа за блъгарска граматика” (Белград, 1858) от Йоаким Груев; „Сборник на Българската академия на науките”.

Жерев, Стоян и др. История на българския книжовен език : Учебник за XI и XII кл. на Нац. средно у-ще по културата / Стоян Жерев, Валентин Станков, Ралица Цойнска. - София : Нар. просв., 1989. - 200 с.

Жерев, Стоян и др. Христоматия по история на българския книжовен език : [За учениците от Нац. средно училище по културата] / Стоян Жерев, Валентин Станков, Ралица Цойнска. - София : Нар. просв., 1990. - 288 с.
История на новобългарския книжовен език / Елена Георгиева и др. ; Отг. ред. Елена Георгиева и др. - София : БАН, 1989. – с. 13 – 16, 18 – 25, 48 – 52, 72 – 80, 367 – 369; 390 – 392, 399 – 403.
Автор на: Състояние на изследванията върху историята на новобългарския книжовен език; Езиковата ситуация в началото на Българското възраждане; Въпросът за приемственост между старобългарския и новобългарския книжовен език; Културно-историческа обстановка [в периода до 1824]; Йоаким Кърчовски; Кирил Пейчинович; Норми и кодификация. Въпросът за установяване на нормите в исторически аспект; Членни форми; Темпорални форми – бъдеще време.

Кратък правописен речник на българския книжовен език / Ел. Георгиева и др. - [3. изд.] - София : Наука и изкуство, 1998. - 638 с.; 1. изд. 1989 на изд. Наука и изкуство; 2. изд. 1993.

Нов правописен речник на българския език / Т. Александрова и др.; Отг. ред. Валентин Станков. - София : Хейзъл, 2002 . - с. 107 – 136, 833 – 913, 1052 – 1066.
Автор на: Непунктуационни функции на препинателните знаци; Графични и пунктуационно-правописни средства за оформяне на текст; Приложение № 16.

Правопис и пунктуация на българския език : Съвр. състояние / Ел. Георгиева и др. ; Под ред. на В. Станков. - София : Хейзъл, 1998. - 254 с.

Правопис и пунктуация на българския език : Съвр. състояние. – 2. доп. изд. – София : Хейзъл, 2000. - 256 с.

Правописен речник на съвременния български книжовен език / Състав. Ел. Георгиева и др. ; Отг. ред. Ел. Георгиева, В. Станков. - 2. фототип. изд. - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1995. - 935 с.; 1. изд. 1983 на БАН. Инст. за бълг. ез.

[Сто и един] 101 въпроса за дублетите в българския език: [Справ.] / Александър Иванов и др.; Състав. Елена Георгиева, Пенка Баракова; Ред кол. Валентин Станков и др. – София: Д-р Петър Берон, 1990. – с. 79 – 82, 84 – 85, 120 – 122, 156 – 161, 214 – 217.
Автор на: На какво се дължи дублетността при форми като невяста и невеста?; Защо възпоминание и възпоменание са дублети?; Какви дублети има при глаголите от II спрежение с гласна пред окончанието (кроях и кроех)? /в съавт./; Какви дублетни форми има при миналите несвършени деятелни причастия? /в съавт./; На какво се дължи дублетността при някои съществителни имена с наставка и без наставка (тиран и тиранин); С кои наставки се образуват дублетни съществителни имена?; Защо са дублети съществителни имена като репортер и репортьор?; Дублети ли са Асеневци и Асеновци?.

[Сто и един] 101 въпроса за ударението в българския език: [Справ.] / Александър Иванов и др ; Състав. Владко Мурдаров, Петя Костадинова; Ред. кол. Валентин Станков и др. - София : Д-р П. Берон, 1988. – с. 27 -34, 87 – 89, 93 – 94, 129 – 132.
Автор на: Какви български думи нямат ударение?; Какво значи проклитика?; Какво значи енклитика?; Какви думи имат повече от едно ударение?; Къде е ударението при глаголните форми за повелително наклонение?; Къде е ударението при съкратените инфинитивни форми на глагола?; Кога предлозите имат ударение?; Кога съюзите имат ударение?; Кога частиците имат удерение?.

Цойнска, Ралица. Езикът на Йоаким Кърчовски. - София : БАН, 1979. - 356 с.

Чуждестранна българистика през XX век : Енциклопедичен справочник / Василка Алексова и др. ; Ред. кол. Анисава Любенова Милтенова - гл. ред. и др. - София : Академично изд. Проф. Марин Дринов, 2008. - с. 47 – 48, 415, 471 – 472, 552, 572 – 573.
Автор на: Бланер, Винцент; Питер, Ян; Селишчев, Афанасий; Ухлиржова, Лудмила; Хаврак, Бохуслав.

Geschichte der bulgarischen Schriftsprache (Grundrib). / E. Georgieva et al. – Wien: Verein “Frunde des Hauses Wittgenstein”, 1996. – 229 s.- (Miscellanea bulgarica,10)
Други авт.: V. Stankov, V. Murdarov, S. Žerev, R. Cojnska.

 


Статии

1966

Към въпроса за употребата на dativus absolutus в Паисиевата история./ Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1966, № 6, с. 570-574.

Трохичка или трошичка? / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1966, № 3, с. 260-261.

1967

Защити на кандидатски дисертации в Института за български език през 1967 г. (Максим Сл. Младенов, Кети Ничева). / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1967, № 6, с. 586-587.

Издания на Института за български език при БАН (1943–1966). / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1967, № 2, с. 174-201.

Кандидатски дисертации, защитени през 1966 г. в Института за български език./ Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1967, № 1, с. 79-84.

Ленинградчани или „ленинградци“? / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1967, № 5, с. 486-487.

Обикновен и обичаен са различни думи. / Ралица Цойнска. //Р о д н а р е ч, 1967, № 2, с. 47.

Сложни думи с еже-. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1967, № 5, с. 493.

1968

Думи от гръцки произход в "Рибния буквар" на П. Берон. / Ралица Цойнска. // И з в. Инст. бълг. ез., Т. 16, 1968, с. 539-545.

За употребата на предлога при. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1968, № 1, с. 70-71.

Научният работник коментира: Въпрос: Моля да ми изясните значението и употребата на глаголите ползувам и използувам. / Ралица Цойнска. // У ч и т. д е л о, № 2, 9 ян. 1968, с. 2.

Неотклонно, а не „неуклонно“. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1968, № 2-3, с. 278-279.

1969

Библиография на езиковедските публикации в "Сборник на Българската академия на науките" (1913-1949). / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1969, № 6 , с. 606-609.

Доктор и лекар. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1969, № 1, с. 67-68.

Правописни грешки в юбилейни и декоративни каменни надписи. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1969, № 4-5, с. 441-442.

„Чичо Томовата колиба“ и „Чичовата Томова колиба“. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1969, № 3, с. 302.

1970

За ударението на думите наука и износ. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1970, № 2-3, с. 240.

Мировъзрение-мироглед-светоглед. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1970, № 4, с. 363-365.

Падежните форми в Паисиевата история. / Ралица Цойнска. // И з в. Инст. за бълг. ез., Т. 19. [В чест на Л. Андрейчин по случай 60-год. му], 1970, с. 569-578.

Радетел за звучна българска реч: Професор Любомир Андрейчин на 60 години. / Ралица Цойнска // Н а р. м л а д е ж, № 79, 3 апр. 1970, с. 3.

1972

Принципен или „принципиален“, „принципален“? / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1972, № 1-2, с. 118-119.

1973

Някои отклонения от правописа в съвременната графика. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1973, № 3-4, с. 277-281.

1974

Предлог от или из?. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1974, № 1, с. 73-74.

1975

Глаголни времена и наклонения в езика на Й. Кърчовски. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1975, № 6, с. 513-525.

Езикът на Йоаким Кърчовски : [Дисертация] / Ралица Цойнска; Науч. ръководител Л. Андрейчин ; Рец.: Йордан Заимов, Венче Попова. - София : [Р. Цойнска], 1975. - 690 л..
АВТОРЕФЕРАТ: София, 26 с.
Утвърдена от ВАК с протокол № X-11. Защитена в БАН. Институт за бълг. ез.

За употребата на предлозите край и покрай. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1975, № 4, с. 365-366.

Проблеми и задачи на изследванията върху езика на автори от началния период на Българското възраждане. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1975, № 5, с. 418-420.

1976

Делото на професор Любомир Андрейчин в областта на историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска и др. // Б ъ л г. е з., 1976, № 1-2, с. 13-19.
Други авт.: В. Попова, Хр. Първев, Ст. Жерев.

Може ли да се каже „километрична таблица“? / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1976, № 5, с. 422-423.

Ударение на глаголните форми в езика на Й. Кърчовски. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1976, № 1-2, с. 133-137.

1977

Научната дейност на Института за български език при БАН през 1976 г. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1977, № 3, с. 237-241.

1978

Славянски и неславянски езикови влияния в периода на оформяне и стабилизиране на съвременния български книжовен език: с оглед предимно към лексиката. / Ралица Цойнска, Елена Георгиева. // С л а в я н с к а филология., Т. 15. Езикознание. – София, 1978, с. 107-120.
Резюме на бълг. ез. в: VIII Međunarodni slavistički kongres, Zagreb 9.IX. 1978. Ljubljana : knjiga referata sažeci. – Zagreb, І. А-К. 1978, с. 257.

Две заседания на международната Комисия за славянски книжовни езици [в Любляна, май 1977 г. - предварително заседание; в Будишин, септ. 1977 г., заседание VІІ]. / Ралица Цойнска, Венче Попова// Б ъ л г. е з., 1978, № 3, с. 259-262.

[Двадесет и първа] ХХІ Лятна школа по славистика в Прага. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1978, № 2, с. 172-173.

Двама души или „двама човека“? / Ралица Цойнска // Б ъ л г. е з., 1978, № 3, с. 241-243.

Някои въпроси на езиковата норма в ранната българска възрожденска книжнина. / Ралица Цойнска. // С л а в и с т и ч е н сборник. : По случай VIII междунар. конгрес на славистите в Загреб – Любляна. - София, 1978, с. 61-65.

1979

Езикът на Йоаким Кърчовски. / Ралица Цойнска. // П о м а г а л о по история на българския книжовен език: Възрожденски период. - София, 1979, с. 87-96.

Езикът на Йоаким Кърчовски и изграждането на новобългарския книжовен език през XIX век. / Ралица Цойнска. // И з с л е д в а н и я из историята на българския книжовен език от миналия век: Сборник, посветен на 100-годишнината от Априлското въстание. - София, 1979, с. 106-116.

1980

Езиковата практика на първите български възрожденци - етап в изграждането на новобългарския книжовен език. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г а р с к а т а нация през Възраждането : Сборник от изследвания. - София, 1980, с. 467-483.

За някои отклонения от правописа в съвременната графика. /Ралица Цойнска. // П о м а г а л о по български правопис и пунктуация. / Състав. Руселина Ницолова, Василка Радева. – София, 1980, с. 312 – 319.

За употребата на предлога при. / Ралица Цойнска. // Х р и с т о м а т и я по езикова култура / Христо Първев. – София, 1980, с. 165 – 166.

Към характеристиката на лексиката и устойчивите съчетания в съвременния български книжовен език от началото на ХІХ в.: върху материал от съчиненията на Йоаким Кърчовски. / Ралица Цойнска. // И з в. Инст. за бълг. ез., Т. 24, 1980, с. 5-77.

Към характеристиката на началния период в изграждането на съвременния български книжовен език. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. ез., 1980, № 1, с. 57-61.

Zur Geschichte der bulgarischen Literatursprache am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. / Ralica Cojnska. // ZFS, 1980, № 6, p. 790-796.

1981

Към проблема за традиция и новаторство в историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска. // П ъ р в и междунар. конгрес по българистика. Резюмета. Т. ІІ. – София, 1981, с. 49-50.

1982

Йоаким Кърчовски /*1750 - *1820/. / Ралица Цойнска. // С т р о и т е л и и ревнители на родния език: Пантеон. - София, 1982, с. 99 – 103.

Кирил Пейчинович /*1770 – 1845/. / Ралица Цойнска. // С т р о и т е л и и ревнители на родния език: Пантеон .- София, 1982, с. 105 – 109.

Пет души или пет човека. Бройна множествена форма на съществителното човек. / Ралица Цойнска. // Г р а м а т и к а на грешките / Състав. Елена Георгива, Владко Мурдаров. – София, 1982, с. 36 – 37.

[Уредник в музей или уредник при музей. Замяната на предлога в с предлога при за означаване на отношение на служител към учреждение]. / Ралица Цойнска. // Г р а м а т и к а на грешките / Състав. Елена Георгива, Владко Мурдаров . – София, 1982, с. 122 – 123.

1983

Българският книжовен език от началото на ХІХ в. – Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович. / Ралица Цойнска. // С ъ в р е м е н н и я т български книжовен език. Основни развойни моменти и видни езикови строители. – София, 1983, с. 65–70.

За някои форми на прилагателното фин. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1983, № 3, с. 221-222.

Конференция по история и теория на книжовните езици [28-30 септ. 1982, София]. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1983, № 2, с. 180-181.

Към периодизацията на историята на езика: Върху материал от български и други славянски езици. / Ралица Цойнска. // С л а в я н с к а филология, Т. 17, 1983, с. 135-144.
Резюме на рус. ез. в: Резюме докладов и письменных сообщений. IX Международный съезд славистов, Киев, сентябрь 1983. – Москва, 1983, с. 59.

Към проблема за традиция и новаторство в историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска. // М е ж д у н а р о д е н конгрес по българистика: Първи международен конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1981 : Докл. Т. 1 Исторически развой на българския език. – София, 1983, с. 372-379.

Плакат, афиш. / Ралица Цойнска. // Главоболия с чуждите думи. / Състав. Валентин Станков, Владко Мурдаров. – София, 1983, с. 40 – 41.

Принципиален. / Ралица Цойнска. // Главоболия с чуждите думи. / Състав. Валентин Станков, Владко Мурдаров. – София, 1983, с. 44.

Резолюция. / Ралица Цойнска. // Главоболия с чуждите думи. / Състав. Валентин Станков, Владко Мурдаров. – София, 1983, с. 47 - 48.


1984

К характеристике нормы болгарского литературного языка периода национального Возрождения. / Ралица Цойнска. // Б а л к. е з и к о з н., 1984, № 3, с. 5-26.

Принципен и принципиален. / Ралица Цойнска. // О т м ъ щ е н и е т о на думите/ Състав. Елена Георгиева, Владко Мурдаров. – София, 1984, с. 60 – 61.

1985

Из изследванията върху българския език в чужбина през ХІХ век. / Ралица Цойнска. // Г о д. СУ Климент Охридски. Фак. слав. филологии, Т. 74, 1985, № 3, с. 162-174.

Из научното наследство на акад. Александър Теодоров–Балан: За проспекта „От „Рибния буквар“ до Вазова и насетне“ – 1950 г. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1985, № 5, с. 450-454.

Кодификация на нормата на съвременния български книжовен език: с оглед на бъдеще време. / Ралица Цойнска. // И з в. Инст. за бълг. ез., Т. 26. - София, 1985, с. 40-80.

Паисий Хилендарски и книжовноезиковото развитие у нас през XVIII–XIX в. / Ралица Цойнска. // С л а в и с т и ч е н сборник. – София, 1985, с. 13-22.

Препинателни знаци. / Ралица Цойнска. // П и с а н е по правилата / Състав. Елена Георгиева, Владко Мурдаров. - София, 1985, с. 116 – 132.

Форми за множествено число на съществителното коляно. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1985, № 6, с. 550-552.

1986

За прилагателното конкурентоспособен. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1986, № 3, с. 245.

За употребата на някои словосъчетания с предлога по в съвременната езикова практика. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1986, № 5, с. 467.

1987

Актуални задачи на историята на българския книжовен език през Възраждането. / Ралица Цойнска. // М е ж д у н а р о д е н конгрес по българистика: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т. 2. – София, 1987, с. 241-250.

Неофит Бозвели и Емануил Васкидович за езиците по света в началото на ХІХ в. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1987, № 1-2, с. 127-131.


1988

Международен научен симпозиум в Полша за българския книжовен език през ХVІІ–ХІХ в. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1988, № 6, с. 546-548.

Проблеми на кодификацията в славянските книжовни езици през ХVІІІ и ХІХ век: върху материал от българския, чешкия и руския книжовен език. / Ралица Цойнска. // С л а в я н с к а филология, Т. 19. - София, 1988, с. 189 -207.
Резюме на рус. ез. в: Международен конгрес на славистите. Х. Резюмета на докладите. - София, 1988, с. 80.

Съпоставително разглеждане на някои езици в граматичните трудове на Неофит Рилски. / Ралица Цойнска. // С л а в и с т и ч е н сборник. - София, 1988, с. 73-84.
Les tendances de la codification grammaticale à l'époque de la Renaissance bulgare. / Ralica Cojnska. // R e v u e des études slaves, 1988, № 2, с. 353 – 360.
Също и в: www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/slave_0080-2557_1988_num_60_2_5751

1989

Общие тенденции и специфика в развитии литературных языков на Балканах (ХVІІІ–ХІХ вв.). / Ралица Цойнска. // S i x i è m e Congrès International d’ Études du Sud-Est Européen. Résumés [ІІ]. – S., 1989, p. 219-220.

1990
Константин Босилков (1941–1989). [Некролог] / Ралица Цойнска. // С ъ п о с т а в. е з и к о з н., 1990, № 6, с. 128–129.

Въпроси на изграждането на българския книжовен език през Възраждането и примерът на други езици. / Ралица Цойнска. // K s z t a ł t o w a n i e się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). – Wrocław – Warszawa – Krakσw, 1990, с. 19 – 35.

За началото на новия период в историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска. // З б о р н и к матисе српске за филологiу и лингвистику. Т. 33. – Нови сад, 1990, с. 523 – 529.

О некоторых теоретических проблемах истории болгарского литературного языка. / Ралица Цойнска. // Procceedings of the Fourteenth International Congres of Linguists. – Berlin, 1990, Bd. 3, s. 2456 – 2458.

Научна сесия в памет на проф. Любомир Андрейчин. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1990, № 5, с. 464-465.

1992

Zur Charakteristik der bulgarischen Schriftsprache in der vornationalen Epoche. / Ralica Cojnska. // Sociolinguistika, Bd. 6. – Heidelberg, 1992, s. 151 – 162.

1993
За границата между стар и нов период в развитието на славянските книжовни езици. / Ралица Цойнска. // XI. M e d z i n á r o d n ý zjazd slavistov : zborník resumé. – Bratislava, 1993, p. 200 – 201.
Неофит Бозвели и някои въпроси на българския книжовен език през първата половина на ХІХ в. / Ралица Цойнска. // Н е о ф и т Б оз в е л и и българската литература. – София, 1993, с. 141-153.

1994

Кодификация и динамика на нормата в българския книжовен език през XIX век. / Ралица Цойнска. // Т р а д и ц и я и новые тенденции в развитии славянских литературных языков: проблема динамики нормы. Тезисы докладов Междунар. научной конференции, Москва 24-26 мая 1994 г. - Москва, 1994, с. 15 - 17.

1995

Още два преписа на Допълнението към „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. р е ч, 1995, № 3, с. 36–38.

1996

Езикът на Йоаким Кърчовски. / Ралица Цойнска. // Е н ц и к л о п е д и я на българската възрожденска литература. / Отг. ред. Иван Радев. - Велико Търново, 1996, 262-264.

1998

Балканские литературные языки в эпоху Возрождения – общие черты и специфика в их развитии. / Ралица Цойнска. // С л а в я н с к и е литературные языки эпохи национального возрождения . - Москва, 1998, с. 40-58.

Високо научно отличие [д-р хон. кауза Гр. Венедиктов]. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1997-1998, № 6, с. 84.

Стихийное и сознатeльное в развитии литературного языка эпохи Возраждения: На материале болгараского и других славянских литературных языков. / Ралица Цойнска. // XII M i ę d z y n a r o d o w y kongres slawistów, Kraków, 27. VIII – 2. IX. 1998: Streszcenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo. – Warszawa, 1998, s. 38.

1999

За главните букви в някои надписи. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. р е ч, 1999, № 4, с. 25-26.

2001

За граматиката на Найден Геров. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. р е ч., 2001, № 2, с. 35-37.

2004

Приносът на акад. Валентин Станков в изследванията върху историята на българския книжовен език. [Академик Валентин Станков (17.III.1936 - 8.XII.2003)] : In memoriam. / Ралица Цойнска и др. // Б ъ л г. е з., 2004, № 2-3, с. 44-54.
Други авт.: Татяна Александрова, Илиана Стоилова, Стоян Жерев.

В. И. Григорович за някои морфологични особености на българския език. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2004, № 2-3, с. 197-204.

2006

Професор д-р Венче Попова на 75 години. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2006, № 4, с. 127-128.

2007

Проф. дфн Карл Гутшмит. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2007, № 1, с. 119.

2008

Езиковата ситуация през Българското възраждане (40-те – 70-те години на ХІХ в.). Въз основа на трудовете на В. И. Григорович. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г а р и т е, книжовността, езикът XIX-XX век. / Състав. и авт. Владко Мурдаров. - София, 2008, с. 63-86.

В. И. Григорович в историята на езиковедската българистика. Из историята на руската езиковедска българистика през ХIХ век./ Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2008, Прил., с. 80-125.


Автор на рецензии

Л. Андрейчин. Из историята на нашето езиково строителство. С., Нар. просвета, 1977. 254 с. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1978, № 4, с. 366-372.
Рецензия

Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций. ХVІІІ–ХІХ вв. – Москва, Наука, 1978. 400 с. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1980, № 5, с. 458-461.

„Българският език в началото на ХІХ век” - защитена докторска теза от проф. Жак Фьойе в Сорбоната“. / Ралица Цойнска, Петър Пашов. // Е з. и л и т., 1983, № 3, с. 107-109.
Рец. за: Jack Feuillet, La langue au debut du XIX siècle. These pour le Doctorates Lettres et Sciences Hummaines. Universite de Paris, III, tome I, III. 1982.

Современные славянские культуры. Развитие, взаимодействие, международный контекст. (Материалы Международной конференции ЮНЕСКО). Киев, Наукова думка, 1982. 440 с. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1983, № 4, с. 360-363.
Рецензия

Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексикологии. Т. 8. Москва, Наука, 1983. 256 с. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1985, № 3, с. 403-405.
Рецензия

Значителен труд за българския книжовен език през ХVІІ в. / Ралица Цойнска. // С т а р о б ъ л г а р и с т и к а, 1987, № 3, с. 113–117.
Рец. за: Демина, Е. И. Тихонравовский дамаскин. Болгарский памятник XVII в. Исследование и текст. Ч. III. Тихонравовский дамаскин как памятник книжного болгарского языка XVII в. на народной основе. - С., Издательство Болгарской академии наук, 1985. - 264 с.

Опит за нова концепция на историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска. // С т а р о б ъ л г а р и с т и к а, 1990, № 2, с. 105-107.
Рец за: Босилков, К. Кратка история на българския книжовен
език. Сегед, 1986–1989. 200 с.

Г[ригорий] К. Венедитков. Българистични студии. С., 1990, 244 с. / Ралица Цойнска. // С ъ п о с т а в. е з и к о з н., 1992, № 2, с. 57 – 61.
Рецензия

Н[айда] Иванова. Кръстьо Пейкич в южнославянските книжовноезикови контакти от началото на ХVІІІ век. С., 1990. – 335 с. // С ъ п о с т а в. е з и к о з н., 1992, № 4, с. 65-68.
Рецензия

Нови приноси в историята на българския книжовен език. / Ралица Цойнска. // Е з . и л и т., 1993, № 2, с. 147-150.
Рец. за: Kształtowanie siê nowobułgarskiego jêzyka literackiego (do roku 1878). – Wrocław etc., PAN, 1990. – 227 р.

R. Gyllin. The Genesis of the Modern Bulgarian Literary Language. [Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia, 30]. Uppsala, 1991. 120 p. / Ralica Cojnska.// С ъ п о с т а в. е з и к о з н., 1994, № 1, с. 99 – 103.
Рецензия

Грамматика нынешнего болгарского наречия. Състав. Ю. Венелин (Москва, 1834 г.). Подготвил за издаване Г. К. Венедиктов. Москва, 1997. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 1997-1998, № 6, с. 82-83.
Рецензия

Значителен труд върху историята на българската лексикография / Ралица Цойнска. // С п. Б А Н, 1998, № 3-4, с. 143-144.
Рец. за: Кювлиева-Мишайкова, Веса. Българското речниково дело през Възраждането. С., Акад. изд. Проф. Марин Дринов. 1997. 338 с.

Нова книга за българския книжовен език през Възраждането. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з. и л и т., 1998, № 3, с. 61-62
Също и в: Ш у м е н с к а з а р я, 27.10.1997 г., бр. 210, с. 7.
Рец. за: Вачкова, Кина. Изследвания по история на българския книжовен език : Помагало за студенти. – Шумен, Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 1997. Ч. 1. - 195 с.

Г. К. Венедиктов. Исследования по лингвистической болгаристике. ИСл. РАН, Москва, 2009, 468 с. / Ралица Цойнска. // Б ъ л г. р е ч, 2010, № 3, с. 81-86.
Рецензия

Н[айда] Иванова. Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек (1854-1915). Велико Търново, Фабер, 2008. / Ралица Цойнска. // С ъ п о с т а в. е з и к о з н., 2010, № 3, с. 121-125.
Рецензия


Преводи

Венедиктов, Гр. К. За произхода на думата вестник „вид периодично издание“ / Гр. К. Венедиктов; Прев. от рус. Ралица Цойнска. // Е з. и л и т., 1987, № 5, с. 42-57.

Венедиктов, Григорий. Българистични студии : [Сборник]/ Григорий Венедиктов ; Състав. [с предг. от] Петър Пашов; Прев. от рус. Ралица Цойнска. - София : Наука и изкуство, 1990. - 244 с. (Чуждестранна българистика)

Крисин, Л. Проблеми на функционалната социолингвистика / Л. Крисин; Прев. Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2005, № 4, с. 29-31.

Венедиктов, Гр. Някои авторски лексикални новообразувания на акад. А. Теодоров–Балан / Венедиктов, Гр.; Прев. от. рус. Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2009, Прил., с. 42-76.

Молошная, Татяна. Граматическият строеж на съвременния български език в изследванията на руските слависти (втората половина на XX век) / Татяна Молошная; Прев. [от рус.] Ралица Цойнска. // Б ъ л г. е з., 2009, № 4, с. 44-55.


За нея

Русинов, Русин. Цойнска, Ралица Цветанова. / Русин Русинов. // Е н ц и к л о п е д и я на българската възрожденска литература. / Отг. ред. Иван Радев. - В. Търново, 1996, с. 779.

Първев, Христо. Ралица Цветанова Цойнска./ Христо Първев. // П ъ р в е в, Хр. Създатели и творци на българското езикознание. - София, 1987, с. 332-333, биогр. данни, библиогр.


Редактор

Помагало по история на българския книжовен език: Възрожденски период. / Състав. Вечне Попова. – София, Наука и изкуство, 1979. – 384 с.

Строители и ревнители на родния език: Пантеон. / Състав. Любомир Андрейчин, Венче Попова. – София, Наука и изкуство, 1982, 360 с.

Член на редакционната колегия на сп. Български език, LI 2004 - LIX 2012.


Рецензент и научен ръководител на дисертации

Кювлиева-Мишайкова, Веса Стайкова. Българското речниково дело през Възраждането / Рец.: Дора Мирчева, Михаил Виденов, Ралица Цойнска. - София : [В. Кювлиева-Мишайкова], 1992. - 500 л. + 1 автореферат (1993. - 76 с.)

Станчева, Руска Събева. Приносът на българските езиковеди в изграждането на книжовната лексика : проблеми на кодификаторската практика през XX в. / Рец.: Елена Георгиева, Ралица Цойнска. – София : [Р. Станчева], 1994. – 226 л. + 1 автореферат (36 с.)

Иванова, Румяна Христова. Преизказните форми в българската преводна проза през Възраждането / Науч. ръководител Ралица Цойнска. - София : [Р. Иванова], 1996. - 341 л. : със сх. + 1 автореферат (31 с. : със сх.)

Николова, Татяна Георгиева. Езикът на Йордан Хаджиконстантинов / Рец.: Валентин Станков, Ралица Цойнска. - София : [Т. Николова], 1996. - 2 т. + 1 автореферат (31 с.)

Томов, Милен Петров. Ролята на Института за български език за утвърждаването на нормативната система на съвременния български книжовен език / Рец.: Венче Попова, Ралица Цойнска. - София : [М. Томов], 2003. - 323 л. + 1 автореферат (46 с.)

Тошева, Атанаска Славчева. Езикът на "Исторiя во кратце о болгарскомъ народе славянскомъ" на йеросхимонах Спиридон (1792 г.) : в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII в. / Рец.: Пенка Филкова, Ралица Цойнска. – София : [Ат. Тошева], 2007. – 339 л. + 1 автореферат ( 24 с.)

Иванова, Найда Иванова. Южнославянските езици между националната индивидуалност и славянската взаимност в съчиненията на Антон Безеншек /1854 – 1915/. / Рец.: Панайот Карагьозов, Ангелина Минчева, Ралица Цойнска. – София: [Н. Иванова], 2008, 212 л. + 1 автореферат (50 с.)

Тошева, Атанаска Славчева. Езикът на "Исторiя во кратце о болгарскомъ народе славянскомъ" на йеросхимонах Спиридон (1792 г.) : в контекста на езиковата ситуация в България през втората половина на XVIII в. [науч. ред. Ралица Цойнска]. – Пловдив, Унив. изд. ''Паисий Хилендарски", 2009. - 302 с. : с табл.

Братанов, Иво Маринов. Езикът на отец Матей Преображенски: с оглед към историята на новобългарския книжовен език. / Научно жури: Кина Вачкова, Надка Николова, Диана Иванова, Тодорка Георгиева, Ралица Цойнска . – Шумен: [И. Братанов], 2013. – 350 с. + 1 автореферат (50 с.)


Стефанов, Мартин Стефанов. Процесите на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX началото на XX век. / Научно жури: Диана Иванова, Величко Панайотов, Найда Иванова, Славка Величкова, Ралица Цойнска. – София: [М. Стефанов], 2013. – 292 с. + 1 автореферат (37 с.)

Ния Радева

[1] Библиографската редакция е извършена по: БДС 17264-91 „Библиографско описание, аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали”, БДС 15419-82 „Библиографско описание на книгите” и БДС 9736-72 „Съкращения на типичните думи в библиографското описание на български печатни произведения”.

За издирването и оформянето на библиографските единици ми помогнаха Д. Върбанова и Д. Симеонова от Централната университетска библиотека към ВТУ и М. Златева от РНБ „П. Р. Славейков”, съобразявайки се с някои мои предпочитания. Сърдечно им благодаря. [От съставителката.]

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com