Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

ФОРУМ „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

 

На 19 ноември 2015 г. в София се проведе вторият научен форум по българска граматика. Организатори на събитието бяха Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките. Предварително определената тема беше „Граматика и прагматика“. Интересът към проявата беше значителен – голямата заседателна зала на института беше изпълнена до краен предел, а сред участниците имаше представители на почти всички българистични звена: освен от Велико Търново и Института за български език участваха лингвисти от Софийския, Пловдивския и Русенския университет, колеги от Плевен, Варна и др. Той се подхранваше не на последно място и заради това, че тематиката му събра на едно място двете най-титулувани български лингвистки в областта на прагматиката: Стефана Димитрова и Руселина Ницолова.

 

Идеята за провеждането на годишните граматични форуми се ражда през 2014 г., когато проф. д-р Светла Коева, директорка на Института за български език, и проф. д.ф.н. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език във ВТУ, инициират провеждането на първия форум. Той се състоя на 27 ноември 2014 г. в Института за български език и отново премина при голям интерес. Темата му беше Значение и структура на езика: начини на представяне. Доклади изнесоха Ст. Буров и Л. Бурова („Функционализъм и комуникативна граматика“), П. Бъркалова (ПУ) и Св. Коева („Фразово-структурна или депендентна граматика: предимства и недостатъци“), Й. Тишева (СУ) („Прагматични и/или формални аспекти на словоредните модели“), а в разискванията се включиха П. Осенова (СУ), Ив. Касабов (Нов български университет), Г. Петрова (Бургаски университет „Проф. Ас. Златаров“) и др. За повече информация вж. <http://e-nasledstvo.com/index.php/2014-11-23-12-13-15/39-2014-12-14-14-40-27>.

Една година по-късно символичният домакин – Катедрата по съвременен български език при ВТУ, и Институтът за български език организираха втория научен форум по предварително избраната тема Граматика и прагматика. В първата му част бяха изнесени основните доклади, включени в програмата. Първият от тях беше на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, темата на нейното изложение бе „Някои противоречия при прилагане на комуникативните максими на Грайс“. Вторият доклад „Йерархичната зависимост между граматика, семантика и прагматика“ беше представен от проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. Следващото изложение „За експлицитния характер на граматичното и имплицитния на прагматичното и тяхното взаимодействие в дискурса. Дискусия върху книгата на Mira Ariel “Pragmatics and Grammar” (2008)“ беше представено от проф. д-р Дафина Генова от ВТУ. Последният доклад в първата част на форума беше изнесен от чл.-кор. Стоян Буров. Темата, по която той говори, беше „Прагматика на граматиката, или за прагматичния избор на граматичните средства. Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика” (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език“.

Втората част включваше няколко предварително заявени изказвания: „Прагматични аспекти на синтаксиса в испанския език“ от проф. Милена Попова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Прагматичните маркери (върху материал от българската устна реч)“ от проф. Йовка Тишева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, „Да-изреченията – между граматика и прагматика“ от д-р Верка Сашева от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, „Прагматичен аспект на адвербиализациите и номинализациите“ от доц. Яна Пометкова от Русенския университет „Ангел Кънчев“, „Учтивост и прагматика“ от доц. Марина Джонова от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „За някои възможни функции на „неправилно“ употребените запетаи в писмената разговорна реч“ от ас. Русин Коцев от Великотърновския университет. Накрая се състоя бурна дискусия, в която бяха поставени интересни въпроси и бяха чути не по-малко интересни отговори.

Докладите и изказванията ще бъдат издадени в сборник. В сборника ще могат да намерят място и други изследвания по темата „Прагматика и граматика“.

Форумите „Българска граматика“ дават възможност да се изслушат доклади за нови и най-нови трудове в българската и световната лингвистика по предварително зададената тема, да се сподели собствен опит в проучванията на отделни аспекти, да се дискутира по въпроси, които представляват интерес за аудиторията. Проведените досега два годишни форума бяха много ползотворни и затова, защото възстановиха прекъснатите от доста години връзки и отношения между българските лингвисти от София и страната. Следващият, трети по ред граматичен форум, чиято тема ще бъде определена по-късно и на който символичен домакин ще бъде Катедрата по български език на Пловдивския университет, ще се проведе през 2016 г. отново през месец ноември.

 

Стоян Буров, Велин Петров

 

 

 

 Проф. д-р Максим Стаменов от Института за български език приветства участниците и гостите на форума

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров открива научния форум

 

Проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

 

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

 

Проф. д-р Дафина Генова

 

 

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

 

 Проф. д-р Милена Попова

 

Проф. д-р Йовка Тишева

 

Д-р Верка Иванова

 

 Доц. д-р Яна Пометкова

 

 Доц. д-р Марина Джонова

 

Ас. Русин Коцев

 

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com