Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

В началото на 2016 година излезе от печат сборникът Българският език – история и съвременност (Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 184 с.), който включва статии на езиковеди от Катедрата по съвременен български език и Катедрата по обща лингвистика и старобългаристика към Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Книгата се издава по повод на Третата международна научно-практическа конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят, която ще се проведе през месец април 2016 г. в Башкирския държавен университет (в град Уфа, в Руската федерация). Както предишните две издания на конференцията, така и третото е съвместно дело на Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на Катедрата по общо и сравнително-историческо езикознание в Башкирския държавен университет.

 

Статиите в сборника са на разнообразни и предизвикващи внимание още със заглавието си теми, а сред авторите личат имената на утвърдени езиковеди, но също и на млади и навлизащи тепърва в науката учени. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Ст. Буров участва в сборника с обширна статия, публикувана на руски език, на тема Граматический род и мужсколичность/женсколичность в современном болгарском языке; проф. д-р А. Гецов е автор на статията Към въпроса за енигмата комуникативна стратегия; проф. д.ф.н. П. Пехливанова е авторка на изследването Чужди елементи в българската реч (Семантика и употреба на думите вип и спа); д-р М. Вътова участва с материал, озаглавен Още към въпроса за категориите ДОБРО и ЛОШО в българския език на базата на онтологични метафори (от гледна точка на когнитивния подход към езика); д-р В. Иванова изследва темата Състав, семантика и функции на въпросителните да-изречения; д-р Вл. Маринов участва с изследване, озаглавено Още веднъж за меките съгласни в българския език; д-р В. Петров е автор на статията За още едно неотбелязано значение на наставката -ица в българския език; д-р Т. Рабовянова публикува в сборника статия на тема Щрихи към медийната омонимия. Следващите статии в сборника Българският език – история и съвременност са дело на докторантки от Катедрата по съвременен български език във ВТУ: В. Балиева изследва темата Билингвалната езикова личност в контекста на антропоцентричната парадигма и на когнитивния подход в съвременните лингвистични изследвания; В. Ангелова разглежда темата Владимир Георгиев и Първата научна правописна конференция от 1951 година; Кр. Василева е авторка на статията Понятиен компонент на лингвокултурния концепт любов в съвременния български език. Граници на понятийното съдържание – отношението любов – приятелство (по лексикографски данни); М. Желева участва в сборника със статията За пресупозициите в дискурса на качествената преса; Ц. Петкова е авторка на материала Езиковата емпатия в политическия дискурс (Към проявите на синтактично равнище).

 

Появата на сборника Българският език – история и съвременност е поредният висок резултат от изключително ползотворното над десетгодишно научно сътрудничество между езиковедите от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и от Башкирския държавен университет. Двете успешни международни научни конференции (от март 2012 г. и от септември 2013 г.), както и трите сборника с приносни научни трудове, които са съвместно дело на учените лингвисти от университетите във Велико Търново и Уфа, са ярко доказателство, че между двата големи образователни и научни центрове вече са изградени здрави връзки, които са предпоставка за още много и успешни съвместни бъдещи начинания.

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com