Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец март 2016 г. беше отпечатан очакваният с интерес сборник с доклади от Десетата международна научна конференция Проблеми на устната комуникация, която се състоя през месец ноември 2014 г. във Велико Търново. (Повече за научния форум, организиран от Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, виж тук.) Конференцията по проблемите на устната комуникация, чиито основи са положени през далечната 1990 г., когато във ВТУ се провежда Първата научна сесия по проблемите на българската разговорна реч, се превърна в една от емблематичните научни прояви не само за Катедрата по съвременен български език, а също и за целия Великотърновски университет. С всеки изминал научен форум участниците от страната и чужбина стават все повече. Всички сборници, излезли след досегашните конференции, се радват на изключителен интерес от езиковедската общност както в България, така и в чужбина.

 

 

Десетият сборник, посветен на проблемите на устната комуникация, е издаден от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ в две отделни части. Отговорен редактор на изданието е чл.-кор. проф. д.ф.н. Ст. Буров, а редакционната колегия е в състав: доц. д-р Ан. Петкова, д-р Вл. Маринов и ас. Р. Коцев. Част І на сборника включва приветствените слова, произнесени при тържественото откриване на юбилейното десето издание на научния форум, пленарните доклади, които бяха изнесени в първия ден от конференцията. Следват научни статии, които формират два тематични раздела в сборника: Устна комуникация и разговорна реч и Социолингвистичен аспект на устната комуникация. Във втората част на сборника Проблеми на устната комуникация са включени статии, които са разделени в тематичните дялове Устна публична реч и Лингвокултурология. Корпуси на устна реч. В края на Част ІІ са поместени две приложения: пълно описание на съдържанието на всички сборници от изминалите девет научни конференции и именник на авторите на изследванията в деветте книги.

 

Пълния списък на съдържанието на сборниците, издадени след всяка една от научните конференции, които са се състояли до този момент (включително и на десетия), можете да откриете тук.

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com