Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 18 май 2016 г. в Централната университетска библиотека на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе Академичен четвъртък, на който бяха представени двата нови сборника с езиковедски научни трудове, издадени в началото на 2016 г. от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – Проблеми на устната комуникация. Книга 10 (Част І и ІІ) и Българският език – история и съвременност.

Представянетото, което беше включено в програмата на традиционните Майски дни на Филологическия факултет на ВТУ, беше организирано от Катедрата по съвременен български език. В началото беше произнесено кратко приветствено слово от символичния домакин на събитиетото проф. дн Сава Василев, директор на Университетската библиотека. След това ръководителят на Катедрата по съвременен български език във ВТУ чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров поздрави гостите на мероприятието и накратко представи двата сборника, а също и двете конференции, организирани от Катедрата по съвременен български език, от чиито научни доклади са съставени сборниците, а именно Десетата международна научна конфренция „Проблеми на устната комуникация (7 – 8 ноември 2014 г., Велико Търново) и Третата международна научно-практическа конференция Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“ (2016 г., Велико Търново – Уфа, Башкирия). После всички присъстващи на Академичния четвъртък имаха възможността да изгледат и изслушат впечатляваща мултимедийна презентация на двете части на десетата книга Проблеми на устната комуникация, която беше направена от доц. д-р Владислав Маринов и д-р Русин Коцев, които са в редакционната колегия на сборника. Представянето продължи със съдържателната презентация, изготвена от доц. д-р Верка Иванова, която беше посветена на сборника Българският език – история и съвременност и включваше резюмета на всички научни статии в него.

 

 

Проф. Сава Василев, директор на Университетската библиотека,

поздравява гостите на Академичния четвъртък

Чл.-кор. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език,

произнася приветствени слова

 

 

 

 

Доц. д-р Владислав Маринов и д-р Русин Коцев

представят сборника Проблеми на устната комуникация. Книга 10 (Част І и ІІ)

 

 

Доц. д-р Верка Иванова представя сборника

Българският език – история и съвременност

Велин Петров

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com