Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец ноември 2016 г., в навечерието на рождения ден на проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ отпечата сборник, който е посветен на 70-годишнината на бележития български езиковед.

Редакционната колегия на изданието е съставена от лингвисти от Великотърновския университет: чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева (отговорен редактор), проф. д-р Ценка Иванова, проф. д-р Мария Спасова, проф. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Гинка Пенакова, доц. д-р Камен Димитров. Юбилейният сборник излиза като том 35 от емблематичната поредица Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (Серии „Езикознание“ и „Литературознание“), която вече се нарича Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis. Със свои статии в сборника участват утвърдени филолози от различни университети и научни учреждения в България. Сред тях личат имената на акад. проф. д.ф.н. Михаил Виденов, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, проф. д.ф.н. Диана Иванова, проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева, проф. д.ф.н. Татяна Славова, проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, проф. д-р Анастасия Петрова, проф. д-р Елка Мирчева.

 

 

 

Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев е изтъкнат български езиковед. Завършва българска филология във Великотърновския университет през 1973 г., а от 1974 г. започва своя научен и професионален път в същия университет. През 1977 г. защитава кандидатска дисертация (дн. докторска) на тема Наречията в книжовния български език през втората половина на XIV век (Евтимий Търновски), през 1997 г. става доктор на филологическите науки с дисертация на тема Бъдещето на българския  език от историческо гледище (Към проблематиката на езиковото прогнозиране), защитава доцентура през 1986 г. и професура през 1999 г. Автор е на няколко монографични изследвания, на учебници и учебни помагала, на многобройни студии, статии, езикови бележки и пр., които му отреждат място сред най-значимите медиевисти в българистиката и славистиката. Научните му интереси са насочени основно в областта на историческата граматика на българския език, развойните процеси в българския език, езиковото прогнозиране, историята на българския език до Възраждането. Освен безспорно високите научни постижения, които проф. Иван Харалампиев има, той остава в историята на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и като един от най-успешните му ректори – управлява университета в продължение на два мандата (1999 – 2007 г.), в които затвърждава водещото място на университета сред научните учреждения не само в България. Носител е на множество национални и международни отличия.

 

 

 

Велин Петров

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com