Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 10 и 11 ноември 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя Единадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“. Научният форум беше организиран от Катедрата по съвременен български език при Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ проф д-р Христо Бонджолов.

Научната конференция по проблемите на устната комуникация традиционно се радва на огромен интерес. Това издание не направи изключение и през двата дни, в които имаше заседания, бяха изнесени доклади от езиковеди от почти всички водещи университети и научни учреждения в България, а също и от чуждестранни университети. Освен изявени имена, работещи в областта на разговорната реч, в програмата на конференцията личаха и имената на млади учени – докторанти, но също и студенти – които направиха интересни научни съобщения. Заседанията по време на двудневната конференция бяха разпределени в три тематични секции: Социолингвистичен аспект на устната комуникация. Лингвокултурология; Публична реч и интернет; Устна комуникация и разговорна реч.

 

По време на официалното откриване на конференцията приветствени слова към участниците и организаторите на форума произнесоха чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, заместник-ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ръководител на Катедрата по съвременен български език, проф. д-р Людмила Иванова, заместник-декан на Филологическия факултет на ВТУ. След тържественото откриване бяха изнесени четири пленарни доклада – от проф. д-р Вилхелм Шалер (Марбург, Германия) доклад на тема Future tenses in Bulgarian as morpho-syntactic features of theBalkansprachbund (задочно участие), от проф. д-р Йовка Тишева (София, България) доклад на тема Наблюдения върху структурните типове изречения в устната реч, от проф. д-р Хетил Ро Хауге (Осло, Норвегия) доклад на тема Псевдосъчинителни конструкции с десемантизиран първи глагол в български и норвежки, от чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и д-р Велин Петров доклад на тема М-повторенията в българската реч.

 

Всички доклади от конференцията „Проблеми на устната комуникация“ предстои да бъдат рецензирани и издадени в том 11 от поредицата сборници, посветени на тази проблематика. Първият от сборниците е отпечатан през 1991 г. От тогава до днес Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет се утвърди като водещо научно звено и в областта на лингвистичните изследвания, посветени на разговорната реч.

 

Велин Петров

Снимки: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий и участници в конференцията

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com