Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 19 декември 2017 г. в Рeгионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ (Велико Търново) беше представен юбилейният сборник, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева. Проявата беше организирана съвместно от Регионалната библиотека и от Катедрата по съвременен български език при Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Събитието предизвика голям интерес и читалнята на библиотеката беше изпълнена с много приятели и колеги на юбилярката, сред които бяха ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, бивши и настоящи преподаватели от Катедрата по съвременен български език, множество колеги преподаватели от Филологическия факултет на ВТУ, културни и просветни деятели от Велико Търново, журналисти и др.

Вечерта започна с рецитала „Рицарят не знае лесен път“ по стихове за Дон Кихот на български и чуждестранни поети, изнесен от Горица Радева. След това тържествено слово за проф. д-р Пенка Радева произнесе чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език и зам.-ректор на ВТУ. В своите думи чл.-кор. Стоян Буров разказа за професионалния път на проф. д-р Пенка Радева, който е почти изцяло свързан с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, подчерта широкообхватната по своята тематика дългодишна и ползотворна преподавателска дейност на проф. д-р Пенка Радева, нейните големи заслуги и безспорна всеотдайност в работата й в Катедрата по съвременен български език и във Филологическия факултет като цяло, също така бяха очертани научните интереси и основните приноси в научните търсения на проф. д-р Пенка Радева.

 

Тържеството продължи с представянето на юбилейния сборник „Език свещен“. Сборникът е отпечатан от Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“, редакционната колегия е съставена от чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който е отговорен редактор на изданието, проф. д-р Антон Гецов и д-р Силвия Коева. В сборника със свои лингвистични изследвания са взели участие голям брой български учени от университети и други научни учрждения от цяла България. Книгата започва с очерка Проф. д-р Пенка Радева на 70 години, написан от чл.-кор. Стоян Буров, и с пълната библиография на трудовете на проф. д-р Пенка Радева, включваща и списък с цитирания на нейните трудове. Сборникът е разделен на шест големи части, които очертават тематично научните търсения на проф. д-р Пенка Радева в нейния път в полето на българската филологическа наука, а именно Синтаксис; Ономастика, диалектология; Езикови тенденции и изследователски подходи; Лингвокултурология; Език на българската литература; Разговорна реч. Всеки един от разделите и статиите, включени в тях, бяха представени накратко от езиковеди от Катедрата по съвременен български език – проф. д-р Антон Гецов, доц. д-р Анелия Петкова, доц. д-р Верка Сашева и д-р Силвия Коева.

 

След представянето на сборника кратки слова и благопожелания към юбилярката бяха произнесени от чл.-кор. Стоян Буров, от доц. д-р Руси Русев от Русенския университет „Ангел Кънчев“, от проф. д-р Кирил Цанков от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, от декана на Педагогическия факултет на ВТУ проф. д.п.н. Венка Кутева, от директора на библиотеката д-р Иван Александров, който награди проф. д-р Пенка Радева с плакет и грамота „Книжовник“ на Регионалната народна библиотека „Петко Р. Славейков“ за изключителния й принос в утвърждаването на авторитета на Регионалната библиотека и на Великотърновския университет.

 

Проф. д-р Пенка Радева не скри своето голямо вълнение и искрена радост в благодарствените думи, които отправи към всички свои колеги и приятели, уважили с присъствието си тържеството, и към всички, допринесли за създаването на прекрасния юбилеен сборник „Език свещен“ – преподавателския колегиум от Катедрата по съвременен български език, редакционната колегия на сборника, всички автори в изданието, служителите в Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“.

 

В края на тържеството акад. Иван Радев, съпруг на проф. д-р Пенка Радева, обяви, че прави предколедно дарение от книги от името на семейство Радеви за един от филиалите на Регионалната народна библиотека „П. Р. Славейков“.

 

***

 

Проф. д-р Пенка Радева е известна българска езиковедка. Родена е на 23 август 1947 г. в с. Водица (Търговищко). Завършва българска филология във Висшия педагогически институт „Братя Кирил и Методий“ (дн. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“) през 1969 г. Учителства две години в Разград. От 3 януари 1972 г. след успешно спечелен конкурс заема асистентско място в Катедрата по българско езикознание (дн. Катедра по съвременен български език). През 1975 г. става старши асистент, през 1978 г. – главен асистент, през 1989 г. защитава доцентура, а от 2012 г. е професор. През 1981 г. защитава дисертация на тема Глаголната лексика в „Записки по българските въстания“, за което й е присъдена научната степен кандидат на филологическите науки (дн. доктор). Проф. д-р Пенка Радева е носителка на почетното звание emeritus professor на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за нейния висок принос в развитието на българското езикознание и за заслугите й в просветното дело. Тя е първият учен от ВТУ, удостоен с това значимо признание.

 

Велин Петров

Снимки: В. П. и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com