Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

 

Проблеми на устната комуникация. Книга XI. Редколегия: Ст. Буров (отг. редактор), Ан. Петкова, Вл. Маринов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2018, 436 стр. ISSN 2367-8712.

 

В началото на 2019 г. Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ издаде сборника с доклади от Единадесетата международна научна конференция „Проблеми на устната комуникация“, която се проведе на 10 и 11 ноември 2017 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ (кратка информация за конференцията може да прочетете тук ). Редакционната колегия, работила по подготовката за издаването на сборника, е съставена от учени от Катедрата по съвременен български език – чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров (отговорен редактор), доц. д-р Анелия Петкова и доц. д-р Владислав Маринов. Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ организира тази превърнала се в емблематична за университета научна конференция вече 30 години (първото издание е от есента на 1990 г.), а отпечатаните 11 тома сборници с доклади от всички досегашни конференции са събрали над 300 научни изследвания, някои от които са дело на едни от най-изтъкнатите специалисти по проблемите на българската разговорна реч и устната комуникация от България и чужбина. Пълен списък на съдържанието на всички 11 сборника с доклади от проведените досега конференции може да откриете тук.

Единадесетият сборник, който е посветен на проблемите на устната комуникация, съдържа статии и студии на 29 езиковеди, представители на почти всички български и на няколко чуждестранни университета и научни учреждения. Научните изследвания са предшествани от встъпителното слово на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, заместник-ректор на ВТУ, ръководител на Катедрата по съвременен български език и председател на организационния комитет на конференцията, проведена през ноември 2017 г. Следват трите пленарни доклада от конференцията и 25 изследвания, подредени според своята по-тясна научна проблематика в три раздела – Социолингвистичен аспект на устната комуникация. Лингвокултурология (включващ 7 изследвания), Публична реч и интернет (съдържащ 10 изследвания) и Устна комуникация и разговорна реч (обхващащ 8 изследвания). В самото начало на сборника са поместени станалите традиционни общи снимки на участниците във форума, а в края на изданието – кратка информация за всички автори.

 

Книга XI от поредицата сборници, посветени на разговорната реч и проблемите на устната комуникация, подобно на всички предшестващи я издания, се радва на голям интерес и заслужено внимание от българската и чуждестранната лингвистична общност. През есента на настоящата 2020 година ще се състои ΧΙΙ конференция по проблемите на устната комуникация, която отново ще събере във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ някои от най-изтъкнатите специалисти в тази област от науката за езика.

 

Велин Петров     

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com