Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Редколегия: В. Бонджолова (отг. ред.), Ан. Петкова, Кр. Василева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2019, 618 стр. ISBN 978-619-208-193-5.

През месец септември 2019 г. издателството на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и издателство „Фабер“ отпечатаха сборник с научни изследвания, посветен на 70-годишнината на известния езиковед проф. д-р Кирил Цанков. Сборникът, озаглавен Nomen est omen (от латински език – Името е знак), е създаден по инициатива на Катедрата по съвременен български език във ВТУ, редакционната колегия е съставена от проф. д-р Валентина Бонджолова (отг. ред.), доц. д-р Анелия Петкова и д-р Красимира Василева.

На 16 октомври 2019 г. читалнята на Централната университетска библиотека едва побра всички желаещи да присъстват на официалното представяне на сборника. Тържеството беше организирано от Катедрата по съвременен български език и Информационно-библиотечния и издателски комплекс на университета. Сред присъстващите бяха много настоящи и бивши преподаватели от университета, студенти и докторанти, университетски служители, приятели и част от семейството на проф. д-р Кирил Цанков. Специално за да уважат юбиляря, на тържеството бяха дошли ректорът на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д-р Христо Бонджолов, дългогодишният бивш ръководител на Катедрата по съвременен български език чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, който е основен инициатор на издаването на сборника, директорката на издателския университетски комплекс проф. д-р Красимира Мутафова, деканът на Филологическия факултет на ВТУ проф. д-р Ценка Иванова.

 

Същинското представяне на сборника беше направено от членовете на редколегията проф. д-р В. Бонджолова, доц. д-р Ан. Петкова и д-р Кр. Василева. Научните изследвания в юбилейния сборник са от различни дялове на филологическата наука, те наброяват 41 статии от общо 44 автори, които са представители на различни български и чуждестранни университети, а също и учени от Българската академия на науките. Проблематиката, засегната в научните статии, е много разнообразна – ономастика, социолингвистика, история на езикознанието, диалектология, лексикология, синтаксис и др. Освен на тесни специалисти в съответната област изследванията биха привлекли вниманието на всеки читател, проявяващ интерес към филологическата наука.

 

На представянето на сборника тържествени слова в чест на юбиляря произнесоха ректорът на университета проф. д-р Христо Бонджолов, чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, също така отговорната редакторка на сборника проф. д-р Валентина Бонджолова, директорката на университетското издателство проф. д-р Красимира Мутафова. Проф. д-р Кирил Цанков беше специално поздравен и от свои бивши докторанти и студенти, колеги преподаватели, които се изказаха много ласкаво за съвместната си работа през годините. Приятна изненада за всички присъстващи на събитието беше моментът, в който думата беше дадена на съпругата Ваня Цанкова и на една от дъщерите на проф. д-р Кирил Цанков Мая Цанкова. Представената пред аудиторията презентация, включваща семейни снимки, придружени с интересни и забавни истории, разкри пред всички малка частица и от образа на грижовния баща и любящия съпруг Кирил Цанков.

 

В края на тържеството проф. д-р Кирил Цанков изказа своите големи благодарности за всички хубави думи и пожелания по негов адрес, обърна се със специални благодарности към колегите, които са работили по създаването на сборника, към всички присъстващи, уважили тържеството.

 

Пожелаваме на проф. д-р Кирил Цанков да бъде жив и здрав, а с научната и издателската си работа да продължава да бъде част от съвременните просветители в нашето общество!

 

***

 

Проф. д-р Кирил Цанков е дългогодишен преподавател по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Завършва българска филология в същия университет през 1974 г. От 1975 г. става редовен асистент в университета, от 1995 г. е доцент, а от 2011 г. е професор по съвременен български език, през 1993 г. защитава докторска дисертация на тема „Възвратните глаголи в съвременния български език (Словообразуване и семантика)“. Автор е на повече от 200 научни труда в областта на лексикографията, ономастиката, езиковата култура, фонетиката, лингвистичната прагматика, социолонгвистиката, преподаването на българския език като чужд и др. Към забележителната научна и преподавателска дейност, която развива във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, трябва да добавим и работата му като лектор по български език в различни периоди от професионалния му път в Крайовския университет (Румъния) и в Комратския държавен университет (Молдова). За своите заслуги в развитието на университета проф. д-р Кирил Цанков е удостоен с почетното звание „Professor emeritus“ на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и с почетен сребърен медал през 2016 г.

 

Моменти от представянето на сборника

 

Проф. д-р Валентина Бонджолова открива тържеството

 

Ректорът на университета проф. д-р Христо Бонджолов поздравява проф. д-р Кирил Цанков

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров поздравява юбиляря

 

Проф. д-р Кирил Цанков, проф. д-р Христо Бонджолов и проф. д-р Валентина Бонджолова

 

 

Проф. д-р Красимира Мутафова поздравява юбиляря и приветства гостите на тържеството

 

 

 

Част от присъстващите на празника. На преден план (от ляво надясно): съпругата на проф. д-р Кирил Цанков Ваня Цанкова, доц. д-р Анелия Петкова, д-р Красимира Василева и зад нея една от дъщерите на проф. д-р К. Цанков Мая Цанкова

 

 

 

 

Доц. д-р Владислав Маринов и чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

 

На преден план: проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет на ВТУ

 

 

 

 

Част от научното дело на проф. д-р Кирил Цанков

 

Проф. д-р Кирил Цанков

 

 

 

 

Велин Петров

Снимки: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com