Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Редколегия: М. Илиева (отг. ред.), В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий, 2019, 688 стр. ISBN 978-619-208-188-1.

 

 

В навечерието на патронния празник на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 11 май, и на Деня на българската писменост, просвета и култура – 24 май, едноименното университетско издателство в сътрудничество с издателство „Фабер“ отпечата сборник в чест на изтъкнатия български учен чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Сборникът, издаден по инициатива на Катедрата по съвременен български език в университета, не е посветен на юбилейна годишнина, а е създаден, за да бъде отдадена заслужена почит към дългогодишната научна, преподавателска и административна работа във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ на проф. д.ф.н. Стоян Буров. Целият професионален път на проф. д.ф.н. Стоян Буров във Великотърновския университет е неразривно свързан с Катедрата по български език, по-късно трансформирана в Катедра по съвременен български език. Проф. д.ф.н. Стоян Буров е дългогодишен ръководител на тази катедра, освен това в различни периоди от време той е бил заместник-декан, декан, заместник-ректор в университета. С неговото име се свързват едни от най-големите постижения и успешни нововъведения  както в катедрата, така и в университета.

На 22 май 2019 г. Катедрата по съвременен български език съвместно с Информационно-библиотечния и издателски комплекс на университета представиха официално сборника, озаглавен Aut inveniam viam, aut faciam (в превод от латински език това ще рече Или ще намеря път, или ще създам). Читалнята на Централната университетска библиотека беше изпълнена с колеги преподаватели, бивши и настоящи студенти, докторанти, представители на университетската администрация, журналисти, културни дейци, граждани – всички те бяха дошли да уважат своя колега, приятел, преподавател, научен ментор, общественик.

           

За да изрази своето уважение към проф. д.ф.н. Стоян Буров, на тържеството лично присъства ректорът на университета проф. д-р Христо Бонджолов, който произнесе поздравително слово, в което изказа голямото уважение и благодарност към проф. д.ф.н. Стоян Буров от свое име и от името на университетската общност. След него директорката на Информационно-библиотечния и издателски комплекс на ВТУ проф. д-р Красимира Мутафова също отправи благопожелания към проф. д.ф.н. Стоян Буров и даде думата на доц. д-р Мария Илиева, която е отговорна редакторка на сборника, а по време на премиерата му беше модератор на събитието.

 

Доц. д-р Мария Илиева направи кратко биографично представяне на проф. д.ф.н. Стоян Буров, което беше придружено с интересна за цялата аудитория мултимедийна презентация, включваща снимки от личния семеен архив на проф. д.ф.н. Стоян Буров, предоставени любезно за събитието от неговата съпруга проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова. Бяха споменати по-важните моменти от научното развитие и професионалния път на проф. д.ф.н. Стоян Буров, изтъкнати бяха изключителните му заслуги в развитието на българската лингвистична наука.

 

Членовете на редакционната колегия – доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Верка Иванова, доц. д-р Владислав Маринов и д-р Велин Петров – представиха различните раздели, в които са събрани общо 48 научни статии от 52 автори. Петте дяла, на които е разделен сборникът, са Езикът – система и функциониране, включващ 16 изследвания, Езикови контакти, съдържащ 6 статии, Назад в миналото и напред в бъдещето, в които са поместени 10 статии, Лингвокултурология. Лексикография, представен с 12 статии, Езикът на медиите и интернет комуникацията, съдържащ 4 изследвания. В самото начало на сборника преди научните статии са поместени очерк, посветен на проф. д.ф.н. Стоян Буров, биографична справка, включваща по-важните събития от живота му в дати, а също и пълна библиография на научните му трудове. Освен интересните снимки от живота на проф. д.ф.н. Стоян Буров, които са поместени на страниците на сборника, в книгата са включени 3 екскурса, които представляват препратка към може би най-известната книга на проф. д.ф.н. Стоян Буров до този момент Познанието в езика на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на предметността (Велико Търново, 2004). В тези екскурси, озаглавени В дълбините на езиковата структура, Предходници и следовници и С грижа за родния език, членовете на редколегията желаят да очертаят пред читателите на сборника не само безспорните научни приноси в лингвистиката на проф. д.ф.н. Стоян Буров, но също така да разкрият и някои по-малко известни страни от характера и същността на човека Стоян Буров. Освен като задълбочен, педантичен и изключително ерудиран учен, написаното показва проф. д.ф.н. Стоян Буров като грижовен и всеотдаен учител, безкористен научен ръководител и ментор, като неуморен и непоклатим пазител на българския език.

 

След края на същинското представяне на сборника проф. д.ф.н. Стоян Буров получи още много поздравления от присъстващи на събитието свои колеги, бивши студенти и докторанти. В края на тържеството проф. д.ф.н. Стоян Буров произнесе трогателно слово, в което благодари на всички, които имат заслуги за издаването на сборника в негова чест, на всички колеги, с които е работил рамо до рамо в университета през изминалите дълги години, на всички, които с присъствието си са уважили този специален за него момент. В неподражаемия стил на изказване на проф. д.ф.н. Стоян Буров пролича лека тъга от това, че той се оттегля от активната преподавателска и административна работа във Великотърновския университет, но много повече си личеше голямата удовлетвореност от постигнатото през годините на всяко едно равнище в университета.

 

Пожелаваме на проф. д.ф.н. Стоян Буров да бъде жив и здрав, да продължава все така целеустремено и неуморно да работи в полето на българската наука и въпреки че се оттегля от активна преподавателска и административна работа в университета, да намери нови пътища, а ако не намери такива, да ги създаде, за да продължи да допринася за развитието, утвърждаването и добруването на българското езикознание и на българския език.

 

 

***

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров е един от най-изявените съвременни български езиковеди, чиито научни постижения са получили високо признание както на национално ниво, така и в международен план. Автор е на повече от 200 научни труда в различни дялове на българската лингвистика. Завършва Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“  през 1976 г., почти целият му професионален път след това е свързан с името на този университет – от 1984 г. е асистент в университета, от 1985 г. – старши асистент, от 1987 г. – главен асистент, от 1989 г. – доцент, от 2006 г. е професор по съвременен български език. Защитава докторска дисертация на тема Граматичната категория степенуване в съвременния български книжовен език (Функционален анализ) през 1982 г., през 1989 г. се хабилитира с изследване на тема Форми и значение на съществителното име (С оглед предимно на категорията число), защитава голям докторат през 2004 г. с дисертация на тема Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Освен като един от най-изявените учени и преподаватели във Великотърновския университет проф. д.ф.н. Стоян Буров е известен и с това, че през годините е заемал едни от най-важните и отговорни ръководни постове в университета. С неговата работа като ръководител в университета са свързани редица нововъведения, част от които са изпреварили времето си. От 2014 г. е избран с мнозинство за член-кореспондент на Българската академия на науките. Носител е на множество национални и международни награди от различни университети и научни учреждения.  За своите високи заслуги за развитието и утвърждаването на името на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ след решение на Академическия съвет през 2019 г. е удостоен с почетното звание „Professor emeritus“ и с почетен Златен медал на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Тържеството в снимки

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, проф. д-р Красимира Мутафова, доц. д-р Мария Илиева и ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, който произнася своите поздравления

 

 

Проф. д-р Красимира Мутафова произнася приветствени слова към присъстващите и отправя поздравления към чл.-кор. проф. д.ф.н. Ст. Буров

 

 

Част от гостите на тържеството

 

 

 

 

Доц. д-р Мария Илиева говори за научното дело на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

 

 

Доц. д-р Верка Иванова представя един от разделите на сборника

 

 

Отговорната редакторка доц. д-р Мария Илиева подарява на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

сборника, издаден в негова чест

 

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров развълнувано благодари за сборника в негова чест и отправя благопожелания към всички присъстващи на тържеството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наздравица за хубавото събитие.

От ляво надясно: доц. д-р Мария Илиева, проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова, чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и проф. д-р Валентина Бонджолова

 

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров заедно с членовете на редакционната колегия на сборника.

От ляво надясно: д-р Велин Петров, доц. д-р Мария Илиева (отг. ред.), чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, доц. д-р Верка Иванова и доц. д-р Владислав Маринов

 

Снимка за спомен с част от присъстващите на представянето

 

 

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров

 

Велин Петров

Снимки: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com