Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Балканистична конференция във Велико Търново

На 23 и 24 октомври 2015 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе Петата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. За своите пет издания балканистичната конференция успя да се превърне в едно от най-авторитетните и приносни научни събития в академичния календар на Великотърновския университет. Форумът беше организиран от Историческия и от Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов. Тазгодишната конференция отново привлече голям брой учени (над 100) от множество български университети, други научни учреждения, а също и от чуждестранни – от Балканите, от останалата част на Европа, от САЩ.


След тържественото откриване на конференцията проф. д-р Мария Спасова изнесе пленарен доклад на тема Духовността от Средновековието до днес – обединителна сила на християните от Балканския полуостров. Пленарното заседание завърши с представяне на Том 4 от поредицата сборници „Балканите – език, история, култура”, което беше направено от проф. д-р Анастасия Петрова.

Докладите, изнесени през двата дни, бяха разпределени в пет тематични секции: Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания, Балканското езиково пространство, Религия и всекидневие на Балканите, География и общества на Балканите, Балканските литератури и култури в динамиката на времето. Сред езиковедите, взели участие с доклади в лингвистичната секция на конференцията, бяха проф. дфн Людвиг Селимски, който изнесе доклад на тема Български фамилни имена от балканските езици, проф. д-р Анастасия Петрова, която представи доклад на тема Фразеологичната семантика като културна единица, проф. д-р Йовка Тишева – Синтактични особености в говора на българите павликяни от Сръбски Банат, доц. д-р Марина Джонова – Особености на местоименната система в павликянския говор в Сръбски Банат, гл. ас. д-р Велин Петров – Инфинитивът в българския език (С оглед на историята и на съвременното му състояние), също и други езиковеди от България, Сърбия и Румъния. Всички доклади на специалистите историци, езиковеди, литературоведи, културолози, географи и пр., които взеха участие във форума, ще бъдат издадени в Том 5 на сборника „Балканите – език, история, култура”, който със сигурност ще бъде очакван с голям интерес от научната балканистична общност.


Ректорът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” проф. д-р Христо Бонджолов приветства участниците в конференциятаДеканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова произнася приветствено слово по време на откриването на форума

 


Проф. д-р Мария Спасова изнася пленарен доклад


За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com