Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

КАТЕДРАТА ПО СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ВЪВ ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
И
ИНСТИТУТЪТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК „ПРОФ. ЛЮБОМИР АНДРЕЙЧИН“
КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

ВИ КАНЯТ НА ВТОРИЯ

 

ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“


НА ТЕМА „ГРАМАТИКА И ПРАГМАТИКА“

 

Форумът ще се проведе на 19 ноември 2015 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” (София, бул. „Шипченски проход” 52, бл. 17) от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 16.00 часа.

Доклади ще изнесат:
проф. дфн Руселина Ницолова Някои противоречия при прилагане на комуникативните максими на Грайс
проф. дфн Стефана Димитрова Йерархичната зависимост между граматика, семантика и прагматика
проф. д-р Дафина Генова За експлицитния характер на граматичното и имплицитния на прагматичното и тяхното взаимодействие в дискурса. Дискусия върху книгата на Mira Ariel “ Pragmatics and Grammar” (2008)
чл.-кор. проф. дфн Стоян Буров Прагматика на граматиката, или за прагматичния избор на граматичните средства. Обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му „Лингвистическая прагматика” (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език

Ако желаете да вземете участие във Форум „Българска граматика” като слушатели или с изказване, трябва да се регистрирате на следния интернет адрес: http://dcl.bas.bg/forum/ .
Всеки от присъстващите ще има възможност да направи кратко изказване (до 15 мин.), свързано с темата.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com