Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Балканистична конференция във Велико Търново

На 23 и 24 октомври 2015 г. във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведе Петата международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”. За своите пет издания балканистичната конференция успя да се превърне в едно от най-авторитетните и приносни научни събития в академичния календар на Великотърновския университет. Форумът беше организиран от Историческия и от Филологическия факултет на ВТУ и се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Христо Бонджолов. Тазгодишната конференция отново привлече голям брой учени (над 100) от множество български университети, други научни учреждения, а също и от чуждестранни – от Балканите, от останалата част на Европа, от САЩ.

Прочети още...

Научна конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината на проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

На 5 и 6 септември 2015 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин” се проведе научната конференция „Актуални проблеми на съвременната лингвистика”, посветена на 80-годишнината от рождението на изтъкнатата българска лингвистка проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. В конференцията участваха повече от 80 специалисти от Института за български език и от всички български университети, имаше и чуждестранни участници.

Прочети още...

На 23 и 24 април 2015 г. в Института за български език на БАН беше проведена националната научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев (вж. повече за него тук) на тема „Българският език – балкански, славянски, европейски”. В конференцията взеха участие над 50 учени от Института за български език, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Шуменския университет „Константин Преславски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – филиали в гр. Смолян и Кърджали и др. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” беше представен от чл.-кор. Стоян Буров, който изнесе един от пленарните доклади по темата „Граматичните аспекти на маскулинизацията”, и от гл. ас. д-р Владислав Маринов, който участва с доклада „За краесловните меки съгласни във влашкия диалект в крайния български северозапад”.

 

Прочети още...

Дванадесета конференция по социолингвистика
„Езиковата ситуация – състояние и тенденции”,
посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, 5 – 6 юни 2015 г.

На 5 и 6 юни 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше проведена дванадесетата конференция по социолингвистика „Езиковата ситуация – състояние и тенденции”, организирана от Международното социолингвистическо дружество – София. Тя беше посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов – основател и пръв председател, сега почетен председател на дружеството.

Прочети още...

През месец февруари 2015 г. реномираното издателство „Жанет 45“ отпечата книгата на Велин Петров „Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици)” (За повече информация вж. тук). Това е първото цялостно изследване на лингвистичната категория събирателност и на класа на събирателните съществителни имена в българския език. Събирателните имена се изследват в синхрония и диахрония, проследява се промяната в коцептуализацията им от най-старите писмено засвидетелствани събирателни имена в българския език до днес.

Прочети още...

Страница 7 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com