Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Дванадесета конференция по социолингвистика
„Езиковата ситуация – състояние и тенденции”,
посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов, 5 – 6 юни 2015 г.

На 5 и 6 юни 2015 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” беше проведена дванадесетата конференция по социолингвистика „Езиковата ситуация – състояние и тенденции”, организирана от Международното социолингвистическо дружество – София. Тя беше посветена на 75-годишнината на акад. Михаил Виденов – основател и пръв председател, сега почетен председател на дружеството.

Прочети още...

На 23 и 24 април 2015 г. в Института за български език на БАН беше проведена националната научна конференция по случай 80-годишнината на проф. д-р Иван Кочев (вж. повече за него тук) на тема „Българският език – балкански, славянски, европейски”. В конференцията взеха участие над 50 учени от Института за български език, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, Шуменския университет „Константин Преславски”, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” – филиали в гр. Смолян и Кърджали и др. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” беше представен от чл.-кор. Стоян Буров, който изнесе един от пленарните доклади по темата „Граматичните аспекти на маскулинизацията”, и от гл. ас. д-р Владислав Маринов, който участва с доклада „За краесловните меки съгласни във влашкия диалект в крайния български северозапад”.

 

Прочети още...

   На 19 декември 2014 г. проф. Стоян Буров, ръководител на Катедрата по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките. Според новия правилник на БАН до конкурса, който е бил обявен на 20 август т.г., се допускат изявени учени, които не са навършили 65-годишна възраст и са доктори на науките.

Прочети още...

През месец февруари 2015 г. реномираното издателство „Жанет 45“ отпечата книгата на Велин Петров „Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици)” (За повече информация вж. тук). Това е първото цялостно изследване на лингвистичната категория събирателност и на класа на събирателните съществителни имена в българския език. Събирателните имена се изследват в синхрония и диахрония, проследява се промяната в коцептуализацията им от най-старите писмено засвидетелствани събирателни имена в българския език до днес.

Прочети още...

 На 17 декември 2014 г. в зала „Европа“, в Ректората на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, беше представен проектът Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени.

Прочети още...

Страница 7 от 8

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com