Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

АВТОБИОГРАФИЯ

Лична информация
Име Буров, Стоян Панайотов

Телефон 062675008, GSM 0888331776
Е-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Националност българин
Дата на раждане 29 юли 1951

Трудов стаж
1984-продължава Великотърновски университет
1984-1985 асистент по съвременен български
език
1985-1987 старши асистент
1987-1989 главен асистент
1989-2006 доцент по съвременен български
език
2006 професор по съвременен български
език

1981-1984 Институт за чужди езици – Ханой, лектор по
български език

1976-1981 Институт за чуждестранни студенти – София,
преподавател


Образование и обучение
2006 Професор по съвременен български език
Чете лекционен курс по морфология на съвременния
български език за студентите от филологическите
специалности. Лекционни курсове по комуникативна граматика, лингвистична прагматика и теория на речевите актове за студентите в магистърски програми. Курсове по теория и методика на редактирането за студентите по журналистика и връзки с обществеността. Специализиран курс по българска лингвистична историография.

2004 Доктор на филологическите науки
Тема на дисертационния труд: Езикова категоризация
на предметността. Граматични класове и категории на
съществителното име в съвременния български език

1989 Доцент по съвременен български език

1982 Кандидат на филологическите науки (= доктор)
Тема на дисертационния труд: Граматичната категория
степенуване в съвременния български книжовен език
1978-1980 Аспирант на свободна подготовка във ВТУ

1972-1976 Студент по специалност българска филология във ВТУ


Лични умения и компетенции

Майчин език Български
Други езици Английски Полски Руски Френски
Четене добро добро добро основно
Писане добро основно добро основно
Разговор основно основно добро основно


Организационни умения и компетенции

2004- продължава Ръководител на Катедрата по съвременен
български език във Филологическия факултет на ВТУ

2014-продължава Директор на Университетското издателство
„Св. св. Кирил и Методий” – В. Търново

2013-продължава Член на редакционната колегия на сп. Российский гуманитарный журнал [Санкт-Петербург]
Член на редакционната колегия на сп. Вестник
Башкирского университета [Уфа]

2007-2010 Зам.-председател на Специализирания научен съвет по
славянско езикознание при ВАК

1999- 2007 Зам.-ректор по учебната дейност на ВТУ
Води политика по въвеждането на
магистърските програми и на следните
бакалавърски специалности: връзки с обществеността, етнология, книгоиздаване, публична администрация, компютърни науки, изящни изкуства и др. Поставя началото на дистанционното обучение. Внедрява системата за информационно обслужване.

1994-1995 Зам.-ректор по научноизследователската
дейност на ВТУ

1990-1994 Декан на Филологическия факултет на ВТУ
Въвежда за първи път в страната специалността приложна лингвистика, а също специалностите славянска филология, библиотечно-информационни дейности.
Поставя началото на изучаването на испански, итали-
ански, нидерландски, арабски, гръцки, японски,
китайски, португалски език във факултета. Основава
списание „Проглас” и библиотека „Филология”.

1987-1989 Зам.-декан по учебната работа на Педагогическия
факултет на ВТУ

Научноизследовател- Автор и съавтор на повече от 150 труда – монографии,
ска дейност учебници, речници, помагала, студии, статии и др. Някои са многократно преиздавани. Трудовете му са широко цитирани и използвани в родната и задграничната славистика и българистика, рецензии за тях са публикувани в реномирани български и чужди издания. Основни теоретични приноси – в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията. Работи върху въпроси на българската граматика, езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на лингвистичната историография, речниковото дело и обучението по български език като роден и чужд език.


Технически умения и рутинна работа с компютър
компетенции

Свидетелство за управ- да
ление на МПС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Вж. описание и оценка на дейността и научноизследователските резултати:

1. К. Цанков. Проф. дфн Стоян Буров на 60 години. – Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 168-171.
2. М. Илиева. Стоян Буров на 60 години. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 92-95.
3. М. Илиева. Библиография на трудовете на Стоян Буров. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 96-105.
4. Стоян Буров. Библиография. – Електронно списание LiterNet, 02.08.2013, № 8 (165)
http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/bibliografiia.htm
5. Стоян Буров. Уикипедия. http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2
6. Stoyan Burov. https://www.academia.edu/4427389/burov_koy_e_linguistics
7. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров. http://www.uni-vt.bg/1/?userid=154&c=userinfo


Велико Търново, 27.10.2014 г.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com