Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

АВТОБИОГРАФИЯ

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име РУСИН АСЕНОВ КОЦЕВ
Адрес УЛ. Т. ТЪРНОВСКИ 2, ГР. В. ТЪРНОВО, П.К 5000, БЪЛГАРИЯ
Телефон 0899592896
Факс
E-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Националност българска

Дата на раждане 26. 01. 1986


ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) 2012-ДО МОМЕНТА
2008-2012
2004-2006
• Име и адрес на работодателя ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново
Сдружение „Свободен младежки център“ – Център за работа с деца на улицата, гр. Видин, ул. Акад. Ст. Младенов, ет. 2. Ап. 11 (над Тексим банк);
ТВ „Рома“ – Видин, ул. Д. Дебелянов 12
• Вид на дейността или сферата на работа
Образователна
Образователна
Журналистическа
• Заемана длъжност Хоноруван преподавател
Възпитател
Репортер, водещ на новини и на младежко предаване
• Основни дейности и отговорности Съдействие за създаване на учебни програми за дисциплините, съставяне на упражнения, подготовка на работни листи, изготвяне на критерии за оценяване, поднасяне на теоретичен материал в достъпен вид, участие в събитията на Катедрата
Педагогическа дейност
Журналистическа дейност


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до) март 2012 – до момента – редовен докторант в Катедрата по съвременен български език ;
октомври 2010 – октомври 2011 – Магистърска програма „Българският език като втори език“;
септември 2006 - септември 2010 – „Българска филология“ – бакалавър
септември 2001 – май 2005 – „Автомобили и кари“ – средно специално образование;
септември 1993 – юни 2001 – основно образование;
• Име и вид на обучаващата или образователната организация Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Професионална техническа гимназия Васил Левски – гр. Видин

• Наименование на придобитата квалификация Докторска степен (предстояща)
Магистърска степен
Бакалавърска степен
Средно специално образование, втора квалификационна степен

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК ромски, български

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ
• Четене Много добро, добро, добро
• Писане Много добро, добро, добро
• Разговор Много добро, добро, добро

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Коцев, Русин. Степенуване на съществителни имена.// Дипломна работа. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010. ;
Коцев, Русин. Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин).// Магистърска теза. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011;
Коцев, Русин. Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин).// Балкански калейдоскоп. Кн. 1. Варна, 2011, с. 109-131;
Коцев, Русин. За някои графични особености в интернет комуникацията.// Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, 9-10 ноем. 2012, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 393-404;
Коцев, Русин. Нетикетът в университетските форуми.// Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с. 20-30;
Коцев, Русин. Правописна полиция.// Сб. с доклади от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с. 28-40.
Коцев, Русин. Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том I и том II. Рецензия.// Български език, 2014, кн. 2, с. 105-108.
Коцев, Русин. Sakr-v-net.com (Съкращенията в интернет комуникацията).// Осми Арнаудови четения, Русе, под печат.
Коцев, Русин. Интернет граматици.// Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, Башкирския държавен университет – гр. Уфа, Русия, под печат.

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com