Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

СПИСЪК

на трудовете на Русин Асенов Коцев


1. Степенуване на съществителни имена.// Дипломна работа. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2010.
2. Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин).// Магистърска теза. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 2011.
3. Морфо-синтактични балканизми в български и ромски език (върху материал от калайджийския ромски диалект във Видин).// Балкански калейдоскоп. Кн. 1. Варна, 2011, с. 109-131.
4. Нетикетът в университетските форуми.// Сб. с доклади от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с. 20-30.
5. Правописна полиция.// Сб. с доклади от Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2013, с. 28-40.
6. За някои графични особености в интернет комуникацията.// Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Доклади от Втората международна конференция, 9-10 ноем. 2012, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2014, с. 393-404.
7. Проблеми на устната комуникация. Книга девета, том I и том II. Рецензия.// Български език, 2014, кн. 2, с. 105-108.
8. Sakr-v-net.com (Съкращенията в интернет комуникацията).// Осми Арнаудови четения, Русе, под печат.
9. Интернет граматици.// Втора международна научно-практическа конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят”, Башкирския държавен университет – гр. Уфа, Русия, под печат.

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com