Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

20 ноември

75 години от рождението на Георги Герджиков (20 ноември 1940 – 1 август 2002)

 

Автор на самобитни и оригинални лингвистични трудове, повечето от които представляват принос както по важни теоретични въпроси на българската морфология, така и по конкретни трудни и будещи най-голям интерес теми, като например темата за темпоралната и модалната система на българския глагол, превърнала се в централна тема в неговото творчество. Книгата му Преизказването на глаголното действие в българския език (І изд. 1984; ІІ изд. 2003) се смята за най-доброто българско изследване след граматичните трудове на Ал. Теодоров-Балан и Л. Андрейчин.

 

Вж. повече за творчеството му тук и анализ на някои от теоретичните му възгледи тук.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com