20 ноември

75 години от рождението на Георги Герджиков (20 ноември 1940 – 1 август 2002)

 

Автор на самобитни и оригинални лингвистични трудове, повечето от които представляват принос както по важни теоретични въпроси на българската морфология, така и по конкретни трудни и будещи най-голям интерес теми, като например темата за темпоралната и модалната система на българския глагол, превърнала се в централна тема в неговото творчество. Книгата му Преизказването на глаголното действие в българския език (І изд. 1984; ІІ изд. 2003) се смята за най-доброто българско изследване след граматичните трудове на Ал. Теодоров-Балан и Л. Андрейчин.

 

Вж. повече за творчеството му тук и анализ на някои от теоретичните му възгледи тук.