Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Август 2016

 

7 август

 

80 години от рождението на Диана Дамянова (7 август 1936)

 

Доцент по теория и практика на превода (руски – български език) във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, където работи от 1971 до пенсионирането си през 2009 г. Други научни сфери: синтаксис, стилистика, методика на преподаването на руския език като чужд език, съпоставително изследване на руския и българския език.

 

 

15 август

 

115 години от рождението на Христо Кодов (15 август 1901 – 17 юли 1984)

 

Изтъкнат, отлично подготвен специалист по история на българския език и палеография, славист и литературен историк. Автор на многобройни трудове и на описи на славянски ръкописи. Заедно с Кирил Мирчев издават  Енинския апостол (старобългарски писмен паметник от XI век) (София, 1965).

 

Повече за него вж.: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2

 

 

 

28 август

 

80 години от рождението на Йорданка Маринова (28 август 1936)

От 1965 до 2011 г., когато се оттегля от преподавателска работа, работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Доцент по съвременен български език от 1983 г., доктор от 1976 г. Приноси главно в областта на морфологията, синтаксиса, семантиката, стилистиката на българския книжовен език и на книжовно-разговорната реч. Авторка на монографиите Пряката реч в българския книжовен език (София, 1983), Глаголи с ограничена семантична структура в българския книжовен език (В.Търново, 1999). Едно от емблематичните имена на великотърновската модерна лингвистична българистика.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com