Октомври 2016

 

11 октомври

 

120 години от рождението на Роман Якобсон (11 октомври 1896 – 18 юли 1982)

 

Световноизвестен лигвист структуралист и интелектуалец, чиито идеи са оказали влияние на много други науки – литературознание, антропология, неврология, история на културата. Роден е в Русия. Още като студент става водеща фигура в московския лингвистичен кръг и играе важна роля сред московското авангардно изкуство и поезия. По-късно се установява в Прага. По време на втората световна война се премества в САЩ, където живее и работи до кончината си. Той е един от основателите на Пражкия лингвистичен кръжок. Трудовете му оказват голямо влияние върху развитието на структурното направление в езика и литературата, функционализма в лингвистиката и на комуникативните науки.

 

23 октомври

 

135 години от рождението на Петър Калканджиев (23 октомври 1881- 23 януари 1942)

 

Български граматик, учител по български език в Севлиево, дългогодишен преподавател в институтите за прогимназиални учители в Бяла черква, Великотърновско, и Пловдив. Именно в Пловдив той подготвя и издава първата научна граматика на съвременния български език: „Кратка българска граматика“ (1936), 2. преработено и допълнено изд. под наименованието „Българска граматика. Звукословие, видословие, словосъчинение“ (1938). Граматиките му далеч надхвърлят предназначението си на учебници за неговите пловдивски ученици, добиват широка популярност, не са изгубили значението си и досега. С тях се поставя началото на серията от системни български граматики в периода от 1936 до 1944 г. Работил е и по въпроси на ударението, определителния член, езиковата култура, употребата на препинателни знаци.

 

Повече за българските граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век вж. тук.