Декември 2016

 

8 декември

 

70 години от рождението на Мери Лакова (8 декември 1946)

 

Професор по съвременен български език (от 2001) в Института за български език при БАН, където работи от 1971 г., доктор на филологическите науки (от 1998). Научните ѝ приноси са главно в областта на синтаксиса, морфологията, прагматиката. Има значителен брой публикации в областта на езиковата култура, правопис, пунктуация. Творчеството ѝ се отличава с теоретична задълбоченост и всеобхватност на разработките на темите, прилага иновативни подходи и методи, по някои проблеми има приоритет при съвременните им интерпретации в българистиката, напр. по отношение на изследването на категорията определеност-неопределеност и на перфекта. По-важни произведения: „Местоименни въпросителни изречения в съвременния български език“ (1991), „Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското просто изречение“ (2002), „Въпросите и въпросителните изречения в българския и полския език“ (2007), „Семантична характеристика на частите на речта в съвременния български книжовен език“ (2013).