2 юни

75 години от рождението на Ралица Цойнска (2 юни 1940)

 

Доц. д-р Ралица Цойнска е изтъкната изследователка на историята на новобългарския книжовен език. Има изследвания по теория на книжовните езици, езикова култура и езиково строителство. Професионалното й развитие изцяло е свързано с Института за български език при БАН, където първо работи като уредничка на сп. „Български език”, а от 1974 г. – като научен сътрудник. Под ръководството на Л. Андрейчин разработва и защитава дисертация за езика на Йоаким Кърчовски (1976). Авторка на множество изследвания в посочените научни области. Взема участие в подготовката на академичната История на новобългарския книжовен език (1989), в написването на учебници, христоматии, помагала за ученици и студенти, а също и в съставителството на правописни речници.

Вж. повече за нея тук.

 

18 юни

60 години от рождението на Зигрун Комати (18 юни 1955)

 

Доктор Зигрун Комати е съвременна немска българистка и славистка. Следва българска филология, а след това успешно завършва и докторантура в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Това здраво я свързва с България, българите и българската наука, на които посвещава целия си професионален път. Авторка и съавторка на множество изследвания по българска граматика, история на немската лингвистична българистика и на немско-българските езикови и културни връзки и отношения, лингвокултурология и др. Заместник-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник). Изтъкната преводачка от и на немски език.

 

Вж. повече за нея тук.