Септември 2015


22 септември

70 години от рождението на Недялка Иванова (22 септември 1945)

Българска лингвистка, преподавателка по езикознание във Великотърновския университет от 1972 г., сега пенсионерка. Кандидат на филологическите науки (доктор) от 1993 г., когато защитава дисертация на тема „Местните имена в Луковитско” (издадена през 2009 г.). Почти цялата й научна кариера е свързана с изследвания в областта на ономастиката (особено топонимия и антропонимия). Авторка на статии, студии и книги в посочената област. С особена популярност се ползва книгата „От А до Я. Имената на българите” (1985, в съавторство с П. Радева) (2. прераб. и доп. изд. 2005).

Повече за нея вж. тук.


28 септември

80 години от рождението на Кирил Димчев (28 септември 1935 – 12 юли 2015)

Професор по методика на обучението по български език. Работи в Софийския университет от 1961 г. Повече от 12 години (с прекъсвания) е бил ръководител на Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии. Работил е като лектор по български език в университетите в Букурещ (1964-1966) и в Страсбург (1978-1981). Научната му продукция включва над 350 заглавия (на български, руски, чешки и румънски език). Изследванията на автора са по проблеми на методиката на обучението по български език, диалектологията, социолингвистиката, стилистиката, теорията на езиковите контакти.

Повече за него вж. тук.


29 септември

90 години от рождението на Борис Симеонов (29 септември 1925 – 23 октомври 1996)

Професор по общо, индоевропейско и балканско езикознание. Работил е в Софийския, Шуменския и Пловдивския университет, а също и в Института за чуждестранни студенти – София. Автор на повече от 240 публикации в областта на ономастиката, фонологията, етимологията и балканското езикознание. Той е сред малцината вещи специалисти в прабългаристичната проблематика.

Повече за него вж. тук.