8 октомри

70 години от рождението на Мария Ангелова-Атанасова (8 октомври 1945)

 

Дългогодишна преподавателка по общо и сравнително езикознание във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където работи от 1975 г. През 1993 г. защитава докторска дисертация, от 1997 г. се хабилитира като доцент. Изтъкната специалистка по българска ономастика, особено по топонимия и антропонимия. Авторка на многобройни ценни изследвания в посочените области. Има изключителни заслуги за укрепването и развитието на Центъра за българска ономастика „Проф. Н. Ковачев“ към Великотърновския университет, който под нейно ръководство придобива национално значение за българското културно-историческо наследство.

 

Повече за нея вж. тук, вж. и библиография на трудовете й тук.

 

9 октомври

85 години от рождението на Йежи Русек (9 октомври 1930 – 15 февруари 2015)

 

Изтъкнат представител на съвременното поколение полски слависти и българисти. Професионалният му път и кариера изцяло са свързани с прочутата славистична школа на Ягелонския университет в гр. Краков, Полша, където той работи от 1955 г. Основните му приноси са в областта на историята на българския език. Почетен доктор на Софийския и на Пловдивския университет, носител на Евтимиевата награда на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Повече за него вж. тук и тук.

 

13 октомври

65 години от рождението на Диана Иванова (13 октомври 1950)

 

Видна представителка на съвременното поколение български лингвисти, авторка на многобройни трудове в областта на историята на българския книжовен език, теорията на книжовните езици, книжовноезиковото строителство, възрожденския периодичен печат, библейската текстология и лингвистика, славянските културни и езикови връзки. Професор в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Повече за нея вж. тук и тук, вж. и библиография на трудовете й тук.