Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

ПРОФ. Д-Р БОЯН БАЙЧЕВ НА 80 ГОДИНИ

Проф. д-р Боян Крумов Байчев е роден на 28 декември 1935 г. в гр. Сухиндол. След като завършва средното си образование в Сухиндол, Б. Байчев се записва в специалността „Български език и литература“ в Учителския институт в гр. Варна. От 1957 г. до 1960 г. е учител в добруджанските села Антимово и Белица. Но за младия специалист постигнатото е недостатъчно, затова през 1960 г. кандидатства и е приет в специалността „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По време на следването си той участва в кръжока по българска диалектология на проф. Ст. Стойков, което предопределя и по-нататъшното му научно развитие. През 1965 г. Б. Байчев се дипломира с пълно отличие, а една година след това започва работа в Техникума по индустриална химия в Свищов като учител по български език и литература. Две години по-късно (1967 г.) той показва, че иска да продължава да се развива, и спечелва конкурс за асистент по съвременен български език във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В първите години в университета Б. Байчев работи със Ст. Стойков, М. Младенов и Т. Бояджиев. През 1971 г. е повишен в старши асистент, а през 1975 г. – в главен асистент.

В периода 1971-74 г. той е лектор по български език в Лайпцигския университет, където наред с преподавателската си работа завършва Хердеровия институт и работи върху дисертационния си труд „Говорът на с. Голица, Поморийско (с оглед на морфологичната му система)“, успешно защитен през 1974 г. Благодарение на работата си в Германия и запознанството си с изтъкнатите немски българисти Х. Валтер, К. Гутшмит и Д. Ендлер Боян Байчев се насочва към проблемите на съпоставителното езикознание. Така през 1977 г. се хабилитира с труда „Изразяване на модални отношения в глаголните системи на българския и немския език“ , а рецензентите проф. д-р Х. Валтер и проф. д.ф.н. Ст. Георгиев оценяват високо приносните моменти и новаторския подход на автора. През 1992 г. Б. Байчев е избран за професор по съвременен български език с изследването „Езиковата ситуация в Ловешкия край“, което излиза през 1996 г. под заглавие „Селото, градът и езикът в Ловешкия край“ (794 стр.).

Лингвистичният усет и новаторският дух на проф. Б. Байчев са в основата на социолингвистичната му работа. По време на диалектоложките експедиции той усеща, че промените в социално-икономическите условия водят и до промени в езиковата ситуация не само в селата, но и в градовете. След като е създал архив с фонотека по диалектология и социолингвистика, а Великотърновският университет вече е утвърден център за проучване на книжовно-разговорната реч, Б. Байчев успява да убеди М. Виденов да изследват разговорната реч на жителите на град В. Търново. В резултат от съвместната им работа през 1988 г. излиза монографията „Социолингвистическо проучване на град Велико Търново“ (второ издание през 1999 г. под заглавие „Великотърновският език“). Заради нея през 1989 г. Б. Байчев и М. Виденов са наградени от Българската академия на науките с националното отличие на името на акад. Владимир Георгиев за принос в съвременното езикознание.

Наред с научно-изследователската си работа, в резултат на която излизат няколко монографии, един учебник и множество доклади и статии в наши и чужди издания [1], проф. Б. Байчев е и прекрасен преподавател. Води семинарни занятия почти по всички дялове на съвременния български език, а след хабилитацията си чете лекции по фонетика с фонология, лексикология, диалектология и социолингвистика. Като негов студент (а по-късно и докторант) мога да отбележа, че проф. Байчев успя да предизвика у мене и у моите колеги интерес не само към родния език и неговите диалекти, но и към историята, обществените процеси, националната политика – изобщо към всичко, свързано с България и българския език. С активната си гражданска позиция проф. Байчев ни показа, че за да разберем настоящето и да имаме поглед към бъдещето, трябва да не забравяме миналото не само на Родината и родния край, но и на езика.

Проф. д-р Боян Байчев чете лекции в университети и институти в Берлин, Дрезден, Лайпциг, Виена, Залцбург, Братислава, Катовице, Янина, Осло, Трондхайм и др. Участва в множество научни форуми у нас и в чужбина (на част от тях е и организатор). Организаторските му умения са отбелязани и от акад. М. Виденов в „Проф. д-р Боян Байчев на 70 години“ (вж. „Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев“, В. Търново, 2005, с. 14-17). В продължение на две години е и директор на Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. За нуждите на Семинара написва учебника (в съавторство с М. Дамянова и К. Цанков) „Български език за чуждестранни българисти и слависти“, излязъл през 1985 г. Интересът му към българския език в чужбина се проявява и в статиите му, посветени на чуждоезиковите интерференции в езика на българите, емигрирали в Южна Америка. Проф. Байчев получава международно признание и чрез избора за член на Комисията по социолингвистика към Международния комитет на славистите.

И не на последно място трябва да отбележим множеството дипломни работи и дисертационни трудове, написани под ръководството на проф. Боян Байчев. По време на активната му научна работа и след пенсионирането му той често е избиран за рецензент на хабилитационни трудове. Според проф. Р. Русинов „изборът му се определя от високата ерудиция като учен и от принципността, която заема като научен арбитър“ (вж. Боян Байчев. Био-библиография, В. Търново, 1997, с. 19).

През 2005 г. Катедрата по съвременен български език във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва 70-годишнината на проф. Б. Байчев чрез сборника „Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев“, в който са включени 70 доклада на български и чуждестранни учени. През 2011 г. за заслуги към родния си град проф. Боян Байчев е избран почетен гражданин на гр. Сухиндол.

Като заставам зад думите на акад. Михаил Виденов, че „проф. д-р Боян Байчев е жертвоготовен предан приятел, готов да се притече на помощ безкористно и безрезервно, и притежава уникалното качество да превръща в приятели хората, с които работи“, пожелавам на проф. Боян Байчев още дълги години да е жив и здрав и да помага на младите учени чрез своите съвети и опит.

Честита 80-годишнина, Учителю!

Владислав Маринов

 

Бележки

[1] Пълно библиографско описание на трудовете на проф. д-р Боян Байчев е изготвено от М. Ковачев и Ал. Ковачев и може да се види в: 1. Боян Байчев. Био-библиография. В. Търново, 1997; 2. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев, В. Търново, 2005, 21-47.

 

 

            

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com