Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Руси Русев (роден на 5 септември 1951 г.)

 

Да се представи творческият портрет на колега и приятел, е едновременно и трудна, и лесна задача. Трудна е, защото освен голяма чест, тя представлява и голяма отговорност. Лесна е, защото доц. д-р Руси Русев е от учените, когото мнозина имат щастието да познават лично. Познават неговата заразяваща работоспособност, неукротима страст към научните търсения, към книгите и литературата, неговото преклонение и отдаденост към българския език. Изпитали са удоволствието не само от общуването на различни филологически теми, но и от усещането за топлота, човечност, колегиалност, справедливост и обективност, за гражданска и творческа доблест.

 

Руси Димитров Русев е роден на 05.09.1951 г. в гр. Русе, където завършва и средното си образование. Висше образование по специалността българска филология завършва през 1976 г. във Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий “, с който и до днес остава трайно духовно свързан. Неговите преподаватели и учители, повлияли върху по-нататъшните му научни интереси и преподавателска съдба, са: проф. Станьо Георгиев, проф. Анчо Калоянов, акад. Иван Радев, доц. Страхил Попов, проф. Христина Станева, проф. Русин Русинов, чл.-кор. проф. Емилия Пернишка, проф. Върбан Вътов.

 

През 1980 г., след успешно издържан конкурс, Руси Русев започва работа в Русенския университет „Ангел Кънчев“ (тогава Висше техническо училище „Ангел Кънчев”) като преподавател по български език на чуждестранни студенти. В периода 1980 – 1984 г. е отговорник за дисциплината български език, а от 1984 до 1989 е ръководител на Катедрата по български език към Факултета за чуждестранни студенти. Оттогава до днес работи усилено за утвърждаване авторитета на хуманитаристиката и българистиката в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

 

За научното израстване на Руси Русев през този ранен период важна роля изиграва проведената през 1985 г. специализация в СССР, гр. Москва, в Института по езикознание към Академията на науките на СССР (сектор „Общо езикознание “), под вещото ръководство на такива световноизвестни учени, като проф. В. Н. Телия, проф. А. А. Уфимцева, проф. Е. С. Кубрякова, проф. Н. Д. Арутюнова, проф. Ю. С. Степанов, което е изключителен шанс за младия научен работник.

 

През 1991 г. Руси Русев защитава дисертационен труд на тема: „Същност и особености на лексикалната художествена номинация в романите на Д. Димов и Г. Караславов“, за което му е присъдена научната степен „кандидат на филологическите науки” (по-късно „доктор”). През 1999 г. той е избран за доцент в Катедрата по български език, литература и изкуство към Педагогическия факултет (днес Факултет „Природни науки и образование”) на Русенския университет „Ангел Кънчев “.

 

Известно е, че работата на университетския преподавател е широкообхватна и насочена към няколко основни сфери – преподавателска, научна, ръководно-административна. Във всяка от тях доц. д-р Руси Русев оставя своя неповторим отпечатък и разпознаваем почерк.

 

Първата, преподавателската, изисква много добра теоретична подготовка и много хъс за работа с младите хора, у които трябва да запалиш искрата на познанието и стремежа към овладяване на висшата наука. Трябва да спечелиш тяхната любов и уважение, да им бъдеш достоен пример за подражание във всяко отношение. Особено когато учиш и възпитаваш бъдещи учители, особено когато  преподаваш български език! Такава е мотивацията в преподавателската работа на доц. Русев, която неизменно го води през всички години. Разнообразни са лекционните курсове, които той чете в РУ „Ангел Кънчев“, във Филиала на РУ в гр. Силистра, като гост-лектор във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: съвременен български език, лексикология на българския език, увод в литературната теория, стилистика и текстолингвистика, журналистическа стилистика, съвременни езиковедски теории, психолингвистика, етнолингвистика, етносемиотика и др.  В тях се съдържат оригинални приносни идеи, концепции и аналитични наблюдения, които са публикувани в отделни негови статии, научни доклади и книги.

 

Като гост-лектор по съвременен български език във Волгоградския държавен университет (ВолГУ) (Русия) през периода 2005 – 2008 г. доц. д-р Р. Русев има заслуги за популяризирането на българския език и филологическата наука зад граница. Той е един от създателите на Центъра за славянски езици и култура към Катедрата по руски език във факултет „Филология и журналистика” на ВолГУ, с която и до днес Катедрата по български език, литература и изкуство поддържа трайни научноизследователски връзки.

 

Съвременните образователни изисквания налагат обезпечаване на учебния процес с актуална учебна литература. Доц. д-р Р. Русев е автор на осем учебни помагала (самостоятелни или в съавторство). Като ръководител на трима докторанти и 132 дипломанти отстоява идеята за приемственост в овладяване и усъвършенстване на научното познание.

 

Научната сфера е другата по важност сфера в изявите на университетския преподавател.

 

Доц. д-р Р. Русев е учен с широки научни интереси – както в езикознанието, така и в литературознанието. Многобройните му публикации (над 120) са по актуални проблеми на лексикологията и синтаксиса на българския език, лингвистиката на текста, поетическата семантика, ономастиката, наративната семантика, психопоетиката, психолингвистиката, етнолингвистиката, лингвокултурологията, литературознанието, методиката на обучението по български език на чужденци, езика на българския фолклор, оперативната литературна критика.

 

Най-значимите му научни приноси са в областта на изследване на лексикалната номинация в научния текст на акад. Михаил Арнаудов, на езиковата личност и персонологията, които са и траен обект в изследователското му дело.

 

 

 

Пълното и всестранно разработване на тази проблематика е ценен принос в българската филологическа наука – както в теоретичен, така и практико-приложен аспект.

 

Друга научна изява на доц. Русев е участието му като член и рецензент в редица научни журита. Рецензент е и на голям брой научни трудове – доклади, статии, съобщения, студии, монографии, книги. Ръководител е на 7 научни проекта по Фонд „Научни изследвания“ към РУ „А. Кънчев“ и е активен участник в други три.

 

Академичната кариера на доц. Русев е отчетливо белязана и с множество ръководно-административни отговорности: ръководител на катедра, зам.-декан по научноизследователската дейност към Свободния факултет; зам.-декан по учебната работа към Педагогическия факултет;  декан на Педагогическия факултет; председател на Научния център по фолклор, литература и лингвистика „Св. Димитър Басарбовски “; председател на Секция  „Филология” към Съюза на учените – клон Русе; основател на Студентската научна лаборатория, ръководител на работни групи и комисии по откриване на нови специалности и магистърски курсове в университета: европеистика, българистика, педагогика на обучението по български език и история, етнология и лингводидактика, културно-историческо наследство и екскурзоводство.

 

За своята значима научноизследователска, учебна и обществена дейност доц.

д-р Руси Русев е удостоен с престижни награди, грамоти и почетни дипломи: награда „Русе“ за 1999 – 2011 г.; златна значка на РУ „А. Кънчев“ по случай 60 години от началото на обучението на чуждестранни студенти; почетна диплома и юбилейна значка по повод 70 години от създаването на Русенския университет и много други.

 

Трудно е да се представи накратко, но и възможно най-пълно всичко онова, което бележи творческия път на доц. Русев. Портретът на учения и преподавателя, който се очерта до тук, няма да бъде цялостен и завършен, ако не щрихирам с няколко думи и онази по-интимна, по-съкровена част от неговата личност.

 

Руси Русев е прекрасен съпруг и спътник в живота на любимата жена –  отдадената в професията си учителка по български език и литература; той е всеотдаен баща на дъщеря и син, поели по неговия творчески път в науката и изкуството; любящ дядо е на малката Яница, за която никога не скъпи своите най-щедри думи на обич.

 

Един наистина достоен човек и учен, будещ респект и дълбоко уважение!

 

В годината на неговия юбилей да му пожелаем здраве, бодрост, сила на духа и неизчерпаеми творчески полети в областта на българистиката!

 

       

                                                                                   Емилия Недкова

 

 

Препечатва се от: Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. Руси Русев. Русе, 2016.

 

 

 

 

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com