Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

На 21 март 2017 г. проф. д-р Валентина Бонджолова навършва 55 години. Това е хубав повод за кратка равносметка на преподавателската, научноизследователската и  творческата ѝ дейност, която от 1985 година досега е свързана изцяло с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и с Катедрата по съвременен български език. 

 

Средното си образование тя завършва в родния си град Червен бряг, а през 1984 завършва българска филология (с втора специалност руски език) във Великотърновския университет. През 1984 година във Врачанско е назначена за учител по български език, но всъщност преподавателска практика няма, тъй като отглежда първото си дете. Истинският професионален път на проф. д-р В. Бонджолова започва във  ВТУ през 1985 г. след конкурс. През 2007 г.  успешно защитава дисертация на тема „Прояви на оказионалност в медийното пространство“, от 2008 г. е доцент по съвременен български език в областта на българската лексикология и лексикография, а от 2015 г. – професор по съвременен български език. Освен с класическата лексикология научните ѝ интереси са свързани и с медиалингвистиката (и по-специално  с езика и стила на рекламните текстове), езиковата култура и лингвокултурологията. През годините специализира в университета „Ян Амос Коменски” – Братислава (Словакия),  изнася лекции в университета в гр. Ниш (Сърбия), а в периода от 2010 до 2014 г. е лектор по български език и култура в същия университет.

 

Проф. д-р В. Бонджолова е автор на 4 монографии, автор и съавтор на 3 речника, на справочници, учебници и помагала и на над 80 статии, от които почти една четвърт в чужбина. Още с първата си монография (Не)съществуващи думи: оказионално словотворчество (В. Търново, 2007) тя заявява интересите си в областта на създаването и проявите на оказионалната лексика в медиите. В изследването чрез многоброен илюстративен материал детайлно са представени и класифицирани словообразувателните начини – традиционни и оказионални. Много от отбелязаните начини се коментират за първи път в българската лингвистика. Почти едновременно излиза и втората ѝ книга (В света на българските предлози), представена като хабилитационен труд в конкурса за доцент, в която се разглеждат разнообразни и интересни въпроси, засягащи динамиката в употребата на предлозите, появата на нови предлози – заети и съставни, особеностите на парадигматичните отношения в предложната система, специфични синтагматични прояви, сред които полипредложните конструкции и самостоятелната употреба на предлози, и др. На медийните оказионализми проф. В. Бонджолова посвещава третата си монография (Не)съществуващите думи: оказионализмите в медийния текст (В. Търново, 2009), където се спира на особеностите на медийната комуникация и причините за пораждането, употребата и възприемането на оказионализми в архитектурата на текста. Двете монографии, свързани с  оказионалното словотворчество, включват различните части на докторската ѝ дисертация и намират добър прием сред специалистите, за което свидетелстват множеството цитирания в престижни наши и чуждестранни публикации.

 

В последното си изследване Особености на рекламния език и стил (лексикален аспект) (В. Търново, 2015), в което са обобщени и доразвити и предишни публикации,  В. Бонджолова разглежда комплексно българската реклама в различни аспекти – подбора на лексиката и факторите, които го определят, графическото оформление и графичните оказионализми, употребата на оказионализми, средствата за постигане на езикова игра, пунктуацията на рекламата, изображенията на животни и зоонимите в рекламата и т.н. Особено важна в теоретичен план е първата част, озаглавена Рекламен текст, език и стил. В нея се поставя дискусионният въпрос за мястото на рекламния стил и се характеризират особеностите на рекламния текст, като напр. интерстилово тониране, архитектоника,  въздействие,  едновременна употреба на различни кодови системи и т.н., тъй като тези въпроси все още не са били обект на пространни изследвания и много от тях се разглеждат за първи път в българската лингвистика.  С тази монография, както и с многобройните си изследвания върху рекламните текстове В. Бонджолова допринася за утвърждаване и развитие на темата за езика на рекламата като лингвистичен обект.

 

Не на последно място искам да отбележа и участието ѝ в съставянето на Съвременен тълковен речник на българския език – един от най-популярните тълковни речници на съвременния български език (в съавторство със Ст. Буров, М. Илиева и П. Пехливанова), претърпял няколко издания и наличен в електронен вариант, включването в авторския колектив на Енциклопедията на съвременния български език (2000) и създаването  на два речника, посветени на новата лексика в българския език –  Речник на новите думи в съвременния български език (в съавт. с А. Петкова) и Неологичен речник (за периода 1998-2003).

 

Многото публикации в съавторство с наши и чужди учени, сред които проф. д.ф.н. Ст. Буров, проф. д-р К. Цанков, проф. д.ф.н. П. Пехливанова, проф. д-р Н. Богданович (Сърбия), проф. д.м.н. Н. Делева, доц. д-р М. Мостовска (Полша), доц. д-р А. Петкова, доц. д-р М. Илиева и др., издават умението за работа в екип и разбирателството, които са необходими за всеки преподавател и изследовател.

 

През годините проф. В. Бонджолова се утвърждава не само като учен, който прецизно проучва и разработва избраната проблематика, но и като отличен преподавател. Води лекционните курсове по Българска лексикология и лексикография, Теория и практика на текста в медиите, Теория и практика на редактирането, Българска фразеология, Българска фонетика и фонология и т.н. (в бакалавърски програми). В магистърските програми на Великотърновския университет тя запознава студентите с детайлите на рекламния текст и на медиатекста чрез дисциплини като Изкуство и реклама, Език и стил на медийната реклама, Език и стил на медиите и рекламата, Рекламен текст и разговорна реч, Интерпретация на рекламния текст, Езиковата игра в рекламния текст, Журналистическа стилистика и т.н.  За качеството на работата ѝ с магистрите може да се съди и по факта, че под вещото ѝ научно ръководство успешно са защитени пет магистърски тези (в рамките на две години). Заедно с  проф. А. Гецов е ръководител на магистърската  програма „Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове”. Разнообразните лекции и упражнения, които води, са важна основа за нейните научни търсения и за пряката  връзка между практика и теория.

 

Проф. В Бонджолова е автор и на няколко учебни помагала: Практически български език. Помагало по правопис и пунктуация (2015),  Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения (в съавт. със Ст. Буров), Помагало по фонетика и фонология на съвременния български книжовен език (в съавт. с К. Цанков, А. Петкова и М. Илиева), Българска лексикология. Сборник с упражнения (в съавт. с А. Петкова),  Редактиране на текст. Помагало по езикова култура (в съавт. с Мария Илиева). 

 

Резултат от работата ѝ като дългогодишен преподавател в Летния семинар по български език и култура във Велико Търново,  като лектор по български език в университета в Ниш (Сърбия)  и от натрупания опит в обучението на чуждестранни студенти са излезлите учебници Аз говоря български (2003, в съавт. с М. Илиева и Св. Влайков) и България и българският език (2014, в съавт. с Н. Радева, Д. Димитрова и Т. Рабовянова).

 

В. Бонджолова ръководи също една докторска дисертация, преминала успешно през защита, – съпоставително изследване върху българската и японската фразеология.

 

Както се вижда от този кратък преглед, научните интереси на проф.  В. Бонджолова са разнообразни и обхващат много дялове на съвременната лингвистика, сред които лексикалната стилистика и стилистична семасиология, теория и практика на текста, езикова култура, синтаксис, морфология, медиалингвистика и др. Най-трайните са предимно в полето на лексикологията и лексикографията, а във фокуса на изследванията ѝ попадат и проблеми от областта на науки, с които лексикологията има пресечни точки, като лингвокултурологията, невролингвистиката и когнитивната неврология, което показва стремежа ѝ да търси и анализира новото и неописаното, нестандартното и нетрадиционното. Желанието ѝ да наблюдава света около себе си, да вижда различното, е в основата не само на научната ѝ работа, но и на увлечението ѝ по фотографията, което много нейни приятели и колеги забелязват.

 

Като неин колега трябва да споделя, че в съвместната ни работа тя винаги се е отличавала със своята силна ангажираност, усет към детайла и творческа отдаденост. Това се забелязва както в научната и преподавателската ѝ дейност, така и в административната. Искам да пожелая на проф. д-р Валентина Бонджолова да е здрава и със същата радост да изпълнява всичките си житейски роли, да запази своя изследователски дух, творческо вдъхновение и всеотдайност, да е все така успешна и да продължи още дълги години активно да дава своя принос в различни области на българското езикознание.

 

Владислав Маринов

 

 

 

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com