Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

ПРОФЕСОР ХЕЛМУТ ВИЛХЕЛМ ШАЛЕР –

ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА

НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” [1]

 

Проф. д-р Хелмут Вилхелм Шалер е един от най-заслужилите и активни съвременни българисти в Германия. Той е роден в 1940 г. в Байройт. Следва славистика в Мюнхен, където през 1965 г. защитава дисертацията на тема „Словоредът в руския език” („Die Wortstellung im Russischen”). Хабилитира се в областта на славянската филология (1972) и на балканологията (1973). Специалният му изследователски интерес е все още в областта на синтаксиса, за което свидетества и трудът „Сказуемното име в руския език” („Das Prädikatsnomen im Russischen”). В периода 1971 – 1972 Хелмут Шалер е асистент, от 1973 до 1977 е извънреден доцент в Мюнхен. През периода 1978 – 1982 г. Хелмут Шалер е професор в Мюнхенския университет. Едновременно с това е бил гост-професор в Регенсбург (1976 – 1977), Саарбрюкен (1974), Залцбург (1978 – 1979) и професор по славянско и балканско езикознание в Марбург (1983).

 

Научните му интереси са в областта на славянското езикознание в синхронен и диахронен аспект, езиковата типология, синтаксиса, балканистиката и историята на славистиката с оглед специално на старобългаристиката и на българския език.

 

Проф. Хелмут Шалер е член на редица авторитетни международни научни общности: на Societas Linguistica Europaea (от 1975), на Научния съвет на Обществото за Югоизточна Европа в Мюнхен, член е на Комисията по история на славистиката, на Комисията по граматичен строеж на славянските езици, председател на Комисията по балканско езикознание към Международния комитет на славистите. Председател е (от 1996) на Немско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България със седалище в Берлин. На проф. Шалер се дължи възстановяването на основаната от Густав Вайганд поредица Светът на славяните (Die Welt der Slaven) от 1974, Българска библиотека (Bulgarische Bibliothek) от 1977, Българска сбирка (Bulgarische Sammlung), Годишник България (Bulgarien Jahrbuch). Подготвя се възстановяването на списание „Архив за българска филология” (“Archiv für bulgarische Philologie”). Проф. Шалер има големи заслуги като съредактор за популяризирането на българистичната проблематика в Приноси към българиситката (Beiträge zur Bulgaristik), Selecta Slavica (от 1979), Славянски езици и литератури (Slavische Sprachen und Literaturen) (от 1984).

 

Обширната библиография на проф. Хелмут Шалер включва многобройни публикации както върху специфични езиковедски въпроси, като въпроси на словореда в български в съпоставка с руски, българско словообразуване от думи от турски произход, предикативно име и др., така и неоценими по своята информативна същност изследвания за пирноса на чуждестранни езиковеди за развитието на българистиката, за българистиката в Германия и за българския език в балканологията и по отношение на езиковите съюзи.

 

За заслугите си към славистиката и българистиката проф. Хелмут Шалер е удостоен през 1990 г. с орден „Кирил и Методий”. През 2006 г. [2] СУ „Св. Климент Охридски” по предложение на Факултета по славянски филологии присъди на проф. Хелмут Шалер почетната титла „доктор хонорис кауза” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. [3]

 

Радка Влахова

 

Бележки

 

[1] Препечатва се от списание Българска реч, ХІІІ, 2007, № 1, стр. 125-126. В същия брой на списанието (стр. 11-16) е публикуван и докладът на проф. Х. Шалер „Централноевропейска гледна точка за българското езикознание в миналото и настоящето”, изнесен пред Академическия съвет и университетската общност на Софийския университет на церемонията по случай удостояването му с почетната титла „доктор хонорис кауза”. [Бел. на ред.]

 

[2] На 6 декември 2006 г. [Бел. на ред.]

 

[3] Вж. повече за проф. д-р Хелмут Шалер в: Non solum philologus. Vorträge vom 5. November 2010 anlässlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Wilhelm Schaller. Herausgegeben von Jürgen Kristophson und Rumjana Zlatanova. München – Berlin – Washington, D. C.: Verlag Otto Sagner, 2014. Изданието съдържа статия за юбиляря от д-р Зигрун Комати и пълна библиография на трудовете му. [Бел. на ред.]

 

Подготвено за публикуване от Ст. Б.

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com