Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

ЗИГРУН КОМАТИ / SIGRUN COMATI НА 60 ГОДИНИ

Зигрун Комати

Източник: http://www.comati.de/index.php?id=7

 

Известната славистка и българистка д-р Зигрун Комати е родена на 18 юни 1955 г. След завършването на специалност „Българска филология” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” записва докторантура към същия университет, която приключва през 1986 г. с успешната защита на дисертацията си на тема „Сравнителен структурен и функционален анализ на български и немски публицистични заглавия”, издадена в Мюнхен през 1988 г. Дисертацията представлява първи опит за систематизиране на заглавия от избрани немски и български вестници по граматични и функционални аспекти, като същевременно обръща внимание и на превода им в двата езика. Корпусът на изследването се състои от 8000 заглавия, събрани в периода от 1979 до 1986.  

Преподавателската си кариера д-р Зигрун Комати започва непосредствено след завършване на висшето си образование, като работи първоначално към Катедрата по славистика на Хумболтовия университет Берлин, малко по-късно като лектор към Университета „Йохан Волфганг Гьоте” във Франкфурт на Майн, а в периода от 1993 до 2003 като научен сътрудник към Университета на Зарланд. В рамките на съвместен проект между Университета на Зарланд и Софийския университет д-р Комати написва и издава през 2003 г. учебник по българско странознание (Bulgarische Landeskunde) (в съавторство с Радка Влахова-Руйкова), както и граматика на съременния български език (Bulgarische Grammatik. Morphologisch-syntaktische Grundzüge) (в съавторство с Х. Валтер, Й. Пенчев и В. Радева; съставител – В. Радева), разработена специално за нуждите на немскоезичните ползватели. Комати е авторка на разделите „Българският между славянските езици и като балкански език”, „Частици”, „Междуметия”. Следват и няколко по-кратки престоя като хоноруван преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2008 г. д-р Зигрун Комати издава в съавторство с Дитер Фладер книгата „Културен шок” (Kulturschock. Interkulturelle Handlungskonflikte westlicher Unternehmen in Mittelost- und Südosteuropa), която тематизира проблемите, с които се сблъскват германските предприятия, работещи в средноизточно- и югоизточноевропейските страни. Коментират се характерните за тези страни модели на поведение, начини на мислене и стилове на комуникация, както и успешните начини за преодоляването на културните различия. Вж. повече за книгата в материала на Александър Андреев „Наздраве!” или договор на хартия”, излъчен по радио „Дойче веле”: http://www.dw.de/%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F/a-3713014, а също публикуван и във в. Дневник: http://www.dnevnik.bg/analizi/kolumnisti/2008/10/15.

 

Книгата е пряко свързана и с успешната дейност на д-р Комати като (устен) преводач, по-специално в областта на съдебното дело, както и в сферите на икономиката, политиката и науката. Авторката има опит и като консултант на фирми, предприятия и институции в областта на интеркултурната комуникация за югоизточноевропейския културен кръг.

 

Тя е съставителка на юбилейния сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова, с която я свързват плодотворни колегиални и най-топли лични взаимоотношения, издаден през 2008 г. в престижното немско издателство Otto Sagner (München).

 

Сериозно постижение на авторката представлява ангажираността й в подготовката и издаването на книгата Brevis Grammatica Bulgarica (2013) на унгареца Андреас Пастори, който в продължение на 15 години (1852-1867) работи като преподавател по латински език в общината на българските католици в Пловдив и околността му. По време на този си престой А. Пастори подготвя ръкописа на латински език, предназначен за католическите мисионери, които искат да научат български. Ръкописът е открит преди 30 години от К. Костов в Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”. З. Комати е авторка на послеслова към изданието, в който се излагат причините за написването на граматиката и накратко се разглежда състоянието на българския книжовен език през този период. Отделено е място и за актуалното положение на католическата община в гр. Раковски. Факсимилното издание, осъществено благодарение на личната ангажираност на д-р З. Комати, официално е представено в националната библиотека на 3 декември 2013 г., вж. за това събитие: http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0016&n=322&g=, а на 4 декември същата година – и в Софийския университет “Св. Климент Охридски”: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/andreas_pasztory. Книгата е рецензирана от Р. Ницолова в сп. “Съпоставително езикознание”, 2014, № 4.

 

Д-р Зигрун Комати е авторка на преводи от и на немски език.

 

През годините д-р Зигрун Комати запазва траен интерес към българската култура, българската граматика и българското езикознание, за което свидетелстват публикациите й по тези теми. Понастоящем д-р Комати е заместник-председателка на Германско-българското дружество за насърчаване на връзките между Германия и България (Deutsch-Bulgarische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien e.V.) и съиздателка на Deutsch-Bulgarisches Jahrbuch (Немско-български годишник).

Лилия Бурова

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com